ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL HİZMET

advertisement
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS
SOSYAL HİZMET VE MESLEK ETİĞİ
ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ.DR.ELİF GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ
ÖĞRENCİ
HİCRAN ŞAHİN GÖKÇE(13716780)
ÖDEV:Etik ile ahlak arasındaki farklar nelerdir? Etiğin ve ahlakın odağı
nedir?
CEVAP: Etik aslında ingilizce bir sözcüktür , köken olarak eski Yunanca
daki ‘ethos ’ sözcüğünden gelir; alışkanlık ,gelenek ,görenek anlamındadır
ve iki farklı kullanımı vardır.İlk kullanımı alışkanlık , töre ,gelenek
anlamlarını taşır.İkinci kullanımda yani asıl anlamıyla ise etik ;eylemde
bulunan birey , aktarılan eylem kurallarını ve değer ölçülerini sorgulamadan
uygulamayıp aksine kavrayarak ve üzerinde düşünerek beklenen iyiyi
gerçekleştirmek için kuralları ve değerleri alışkanlığa dönüştürmektir.
Günlük dilde ise etik sözcüğü bazen töreyi ,ahlakı bazen de karakteri,ahlakiliği
vurgulayacak biçimde kullanılmaktadır.
Etik kültürel bir üründür, insan eylemleri ile ilişkilidir . Bireylerin
eylemlerinde ve diğer bireylerle ilişkilerinde doğru ve iyi olana doğru
yönlendirme ,iyi olana ilişkin yol gösterme özelliği ile etik için özne
insandır.Söz edilen eylemler bedensel hareket değil insan yaşamına ilişkin
deneyim ,düşünme ,anlama ve açıklamaya dayalı davranışlardır.Etik ,ahlaki
seçimleri yansıtan bir disiplindir ancak ahlak kavramı ile özdeş değildir.
Arapçadan gelen ahlak sözcüğü bir toplum içerisindeki bireylerin uymak
zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları ile iyi niyetler ve iyi
huyları kapsar.Ahlak belirli bir topluma ait değer yargıları,normlar ,ilkeler
ve kurallar bütünüdür.Ahlak görecelidir, toplumdan topluma değişebilir bunun
yanı sıra aynı toplum içindeki insanların benimsediği ahlak kuralları arasında
da farklılıklar vardır.
Türkçe’de günlük kullanımda etik ve ahlak sözcükleri çoğu zaman aynı
anlamda kullanılsada aralarında ayrımlar vardır.Ahlak sözcüğü bir toplum
içinde bireylerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları ile
iyi niyetler ve iyi huyları kapsar.Etik sözcüğü ise insan davranışlarını
ahlakilik kuralları içinde araştıran ‘ahlak bilimi’ anlamındadır.
Antropolojik olarak etik dişil bir kavramsallaştırmadır.Örneğin ;anaerkil
ilkeler,koşulsuz sevgi ,doğal eşitlik, kan bağı ve toprağın önemi iken , ataerkil
ilkeler ;koşullu sevgi ,hiyerarşik yapı ,soyut düşünceler ,insan yapısı olan
yasalar ve devlet olarak biçimlenmektedir.Sosyal hizmet bu açıdan bakıldığında
anaerkildir. Etik ,temelleri olan sonuçlara varmayı amaçladığından ne
ahlakileştirme ne ideolojiye dönüştürme nede dünya görüşü ortaya koyma
gibi bir amacı yoktur.Etik bireyi vesayet alyına almak yerine toplum içinde
diğer bireylerle yaşarken bireyin kendisini nasıl gerçekleştirebileceğini yada
neyse o olarak var olabileceğine ilişkin yolları ortaya koyabilmektir.Ahlak ise
eylemlere belirli bir yöntem kullanarak yaklaştığı için nesneldir.
Ahlaki eylem insanın isterse gerçekleştirebileceği ,istemezse vazgeçebileceği
eylemlerdir.Etiğin böyle bir keyfiliği yoktur.Ahlaki kurallar görelidir,
toplumdan topluma değişebilir .Etik kurallar genel geçer özelliğe sahiptir.Etik
temelde insanın iyilik haline odaklanır.Etik mantıksaldır ancak bilimle paralel
değildir.Bilim için önemli olan bir gelişme insanlık için önemli bir gelişme
olmayabilir ,böyle bir durumda etik devreye girer.Bilim ne kadar gelişirse
gelişsin etiğe olan ihtiyaç ortadan kalkmayacaktır.Günümüzde çevre
etiği,siyaset etiği, genetik bilim etiği gibi çeşitli alanlardaki etiklerden
bahsedebiliriz ,tüm etik düzenlemeler insan için yapılmaktadır yani her zaman
özne insandır.Etik doğru ve yanlış ile iyi ve kötü olarak varsayılan şeylerle
ilgili ,insan davranışlarını şekillendiren standartlar ve kurallardır.Etik ahlak
üzerinde konuşur ,sorgular ,tartışır ,düşünür ,yargılar.Etik evrensel kabul gören
kurallardır ,içinde göreceliği barındırmaz.
Ahlak insana özgü bir kavramdır,bir bilinç meselesidir .Bir disiplin olan etiğin
günlük hayat pratiğine yansıyan kurallar demetidir.Yaşanılan toplumun dini,
milli etkisi altında olduğu gibi aynı zamanda vicdanın ait olduğu kişininde
etkisi altındadır, yöreseldir.
Download