sağlık yönetiminde etik - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

advertisement
SKY 408
Sağlık Yönetiminde
Etik
2017-2018 Bahar Yarıyılı
1
Yararlanılan Kaynaklar
















Arslan, M. (2012). İş ve Meslek Ahlakı, Dünya ve Türkiye Örnekleri. Siyasal Kitabevi,
3. baskı, Ankara.
Aydın, İ. (2012). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. Pegem Akademi,
Kutlu, H. A. (2016). Meslek Etiği. Nobel Akademik Yayıncılık.
Aydın, E. (2006). Tıp Etiği. Güneş Tıp Kitapevleri.
Kolçak, M. (2012). Meslek Etiği, Seçkin Yayıncılık, 1. baskı.
Özlü, T. (2005). Hasta Hakları. Timaş Yayınları, İstanbul.
Sert, G. (2004). Hasta Hakları: Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde”.
Babil Yayınları, İstanbul.
Üstün, Ç. (2002). Tıp Etiği Kavramlarına Giriş. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
yayınları No: 154.
Demirhan, E.A., Oğuz,Y., Elçioğlu,Ö., Doğan,H. (2000). Klinik Etik. İstanbul.
Erdemir, D.A., Elçioğlu,Ö. (2000). Tıp Etiği Işığında Hasta-Hekim Hakları. (The Rights
of Patient-Physician). Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara.
Hatun, Ş. (1999) “Hasta Hakları”, İletişim Yayınevi, 1. Basım, İstanbul.
Başağaoğlu,İ.,Demirhan,E.A. (2003),. Sağlık Sigortası ve Etik Sorunlar. İst, Nobel Tıp
Kitabevleri.
Arslan, M. Kılıç Akıncı, S., Bayhan Karapınar P. (2007). E-İş, E-Devlet, Etik Siyasal Kitabevi,
Ankara.
Arslan, M. (2007). Etkileşenler. Phoenix Yayınevi.
Yatkın, A. (2015) Kamuda Etik Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık.
2
Sabuncuoğlu, Z. (2011) İşletme Etiği. Beta Yayınları.
Sağlık Yönetiminde Etik
9. hafta
Deontoloji ve Tıp Etiği
3
Deontoloji

19. yy’ın ilk yarısı Jeremy Bentham önermiş

Ne yapmalı ya da ne yapmamalı sorularına
toplumun belirlediği ve ayrıca yaptırımlarla
donattığı kurallar bilgisidir.

Bu sözcük ilk defa 1834’de kullanılmaya
başlanmış özellikle hekimler arasında
benimsenmiş ve tıbbi deontoloji adını
almıştır.
4
Tıbbi Deontoloji

Genel olarak hekim, hemşire ve diğer
sağlık çalışanlarının mesleklerini icra
etmeleri sırasındaki tutum ve davranışları
ile bazı tıbbi olaylar karşısında nasıl
davranmaları gerektiğini belirleyen ilke ve
kuralların tamamı olarak da tanımlanır.
5
Tıp Etiği Tarihçesi

Tıp etiği ilkelerinden özellikle “zarar
vermeme” yüzyıllar önce Hipokrat
tarafından dile getirilmiştir.

Ancak tıpta etiğin konuşulması tam
anlamıyla 20. yüzyılda gerçekleşmiştir.
6
Tıp Etiği İlkeleri

Yaralılık ilkesi

Zarar vermeme ilkesi

Özerkliğe saygı ilkesi

Adalet ilkesi

Dürüstlük ilkesi

Yaşama saygı ilkesi

Aydınlatılmış onam ilkesi
7

Türkiye’de mesleki etik ilkelerin
denetlenmesini sağlamak amacıyla ilk
ayrıntılı düzenlemeler 1928 yılında
çıkarılan 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı
Tarzı İcrasına Dair Yasa” ile olmuştur.

1953 yılında çıkarılan 6023 sayılı “Türk
Tabipler Birliği Yasası” ile işleyişleri daha
açık hale getirilmiş,

1960 yılında çıkarılan “Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü” ile yasanın uygulanmasına açıklık
getirilmiştir.
8
Download