istanbul medipol üniversitesi deontoloji ve tıp tarihi ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
TF111924 - DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ
Ders Saati
Toplam: 22 saat teorik
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Pazartesi, 13.00-14.00
Dersin Amacı
Hekim adayının mesleki kimliğinin oluşumuna katkıda bulunmak için tıbbın gelişim evrelerini ve özellikle İslam
medeniyetinin tıbba katkılarını öğrenmesi suretiyle tıp tarihi bilincine sahip olmasına katkıda bulunurken meslek
yaşamında karşılaşacağı etik ve hukuki sorunlarla analitik bakış açısıyla baş edebilme becerisini kazandırmak.
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Tıp tarihi bilincine sahip olur.
1.1. Tıp tarihi konularını ayırt eder.
1.2. Tıp tarihi ile ilgili örnekler verir.
1.3. Tıp tarihini, özellikle İslam Medeniyetinin tıbba katkılarını özetler.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
2. Etiğin temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
2.1.Etiğin temel kavramlarını tanımlar.
2.2. Etiğin temel kavramlarını açıklar.
2.3. Etiğin temel kavramlarını özetler.
3. Etik sorunları değerlendirebilecektir.
3.1. Etik sorunları tanımlar.
3.2. Etik sorunları açıklar.
3.3. Etik sorunlara ilişkin örnekler verir.
4. Hukuki sorumlulukları değerlendirebilecektir.
4.1. Hukuki sorumlulukları tanımlar.
4.2. Hukuki sorumlulukları ve sonuçlarını açıklar.
4.3. Hukuki sorumluluklarla ilgili örnekler verir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Tıp Nedir?, Tıbbın Yönetim Bilgisi
2. Deontoloji ve Tıbbi Etiğin Tanımı ve Önemi
3. Tıp Eğitimi ve Evrimi
4. Tıp Tarihi Metodolojisi ve Eğitimi
5. Prehipokakratik Tıp
6. Hipokratik Tıp
7. Avrupa Ortaçağ Tıbbı
8. İslam Tıbbı ve Ünlü Hekimler
9. Eski Türklerde ve Anadolu Selçuklularda Tıp
10. Rönesans Tıbbı
11. Avrupa’da 17.,18.,19. yy Tıbbı
12. Osmanlı Tıbbı
13. Çağdaş Bilimsel Tıp
14. Hekim Kimliği ve Hekim Andları
15. Tıp Etiğinin İlkelerine Giriş
16. Sanat, Görme Biçimleri ve Ritüeller
17. Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk-Tıp İlişkisi
18. Türk Hukukunda Hekimin Görevleri
19. Görsel Kültür
20. Hekimin Hukuki Sorumluluğu
21. Haklar Kavramı
22. Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, örnek olay incelemesi
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu Öğretim üyesinin notları
1- Bayat, A. H. (2010); "Tıp Tarihi", Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği yayını, İstanbul.
2- Sarı, N. ve ark. (2007); "Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Ders Kitabı", Cerrahpaşa Tıp Fak. yayını, İstanbul.
3- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp
Kaynaklar Önerilen Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul.
Kaynaklar 4- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji
Konuları, İstanbul 2000)
Konuları, İstanbul 2000)
5- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara.
6- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
7- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Download