XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul2001 BK

advertisement
XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul2001
BK-S26
KİTİNDE İMMOBİLİZE EDİLEN KARPUZ a-GALAKTOZİDAZININ
KARAKTERİZASYONU
Seçil Önal Azmi Telefoncu
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, 35100 Bomova-îzmir
Giriş
Basit ve kompleks oligo- ve polisakkaritlerin hidrolizini katalizleyen a-galaktozidazlar (EC 3.2.1.22)
ile ilgili çeşitli bitkisel, mikrobiyal ve hayvansal kaynaktan çıkılarak yapılmış pek çok izolasyon,
saflaştırma ve karakterizasyon çalışması mevcuttur (1). Oldukça geniş bir uygulama alanı olan
enzimin immobilizasyon çalışmalarının yok denecek kadar az olması ise dikkate değer bir durumdur
(2). Bu çalışmada, karpuzdan izole edilerek kısmi olarak saflaştırılan cc-galaktozidaz enzimi doğal
taşıyıcılardan kitinde kovalent olarak immobilize edilmiştir. Kitin; p-(l,4)- N asetil-D-giukozamin
birimlerinden oluşmuş, yüksek molekül kütleli, inert, biyouyumlu, ucuz ve doğal bir polimer olup pek
çok kereler taşıyıcı olarak enzim immobilizasyonunda kullanılmıştır (3). Kitinde immobilize edilen
enzimin kimyasal karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, immobilize ve serbest agalaktozidaz aktivitesine etki eden bazı parametreler (protein miktarı, itıkübasyon süresi, pH, sıcaklık
ve substrat konsantrasyonu) ve immobilize enzimin kararlılığı (termal, pH, depo ve operasyonel
kararlılık) incelenmiştir.
Yöntem
Kitin önce önemli bir karbonilleme ajanı olan l,r-karbonildiimidazol(CDI) kullanılarak (1 mmol
CDI/ g kitin) aktive edilmiş ve ardından enzim bu taşıyıcıda kovalent olarak immobilize edilmiştir.
İmmobilize enzimin karakterizasyonu yapılarak serbest enzim ile kıyasianmıştır. immobilizasyon
çalışmaları sırasında serbest ve immobilize enzimler ile yıkama sularındaki aktivite tayinleri,
p-nitrofenil-a-D-galaktopiranozid(PNPG) substrat olarak kullanıldığında önceden bilinen bir
yöntemin (4) tarafımızdan modifıye edilmiş hali, rafınoz kullanıldığında ise Nelson ve Smogyi (5,6)
yöntemleri kullanılmıştır. Protein tayinleri modifıye Folin-Lowry (7) metodu ile yapılmıştır.
Sonuç
1 mmol CDI/ g kitin oranı kullanılarak aktive edilen kitinde a-galaktozidaz enzimi % 67’lik bir
aktivite verimi ile immobilize edilmiştir. Karakterizasyon çalışmaları, immobilize enzimin serbest
enzime göre oldukça iyi Özelliklere ve kararlılığa sahip ve Özellikle endüstriyel uygulamalar için
uygun bir enzim olduğunu göstermiştir.
Kaynaklar
(1) Telefoncu, A.; Zihnioğlu, F.; Önal T. S.; Dinçkaya, E.; Denizci, A.A. J. Fac. Sel 1998, 21(2), 55.
(2) Ohtakara, A.; Mitsutomi, M. J. Ferment Technol 1987,65(4),493.
(3) Morita, Y.; Sugahara,Y.; Ibanai, M.; Takahashi, A. JA ppl Polym. Sci. 1999, 77,189.
(4) Itoh, T.; Uda, Y.; Nakagawa, H. J. Biochem. 1986,99,243.
(5) Nelson, N. /. Biol Chem. 1944, 753, 375.
(6 ) Smogyi, M. J. Biol Chem, 1952, 95,19.
(7) Lowry, O.H.; Rosebrough, N. J.; Fâîr, A. L.; Randall, R. J. J. Biol Chem. 1951,193,265.
Download