KimyaKongreleri.org

advertisement
6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Aksaray Üniversitesi, 26-29 Mayis 2010, Aksaray
P-37
KATALAZ ENZİMİNİN AKTİF KARBON ÜZERİNE İMMOBİLİZASYONU VE
KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
1
2
2
Salih ALKAN , Ali Rıza KUL , İhsan ALACABEY , Tolga DEPCİ
1
Y.Y.Ü. Fen – Edb. Fak. Kimya Bölümü 65080 VAN
2
3
3
Y.Y.Ü. Van Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 65080 VAN
Y.Y.Ü Müh. ve Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü 65080 VAN
Katalaz (Sigma; E.C.1.11.1.6 From Bovine Liver; 1880 units/mg solid) oksidaz etkisi ile oluşan
hidrojen peroksiti yıkan enzimdir. Elektron vericisi ve alıcısı olarak H2O2 kullanırlar. Katalaz 4 “hem”
grubu içeren bir homoproteindir. Bazıları kristal şeklinde elde edilmişlerdir. Kanda, kemik iliğinde,
böbrek ve karaciğerde bulunur. Canlı organizmalarda az bulunma nedeniyle saflaştırma işlemleri
zorluklar içermektedir. Bu nedenle enzimin suda çözünmeyen katı bir materyale immobilize edilerek
tekrar kullanılması amaçlanmıştır. İmmobilize enziminin kullanımı serbest enzime göre daha avantajlı
olduğu literatürlerde ispatlanmıştır.
Bu çalışmada adsorban olarak Adıyaman Gölbaşı linyitinden ZnCl2 (impregnasyon oranı 1:1)
kullanılarak kimyasal aktivasyon ile elde edilmiş olan aktif karbon kullanılmıştır. Linyit örneği ZnCl2 ile
500 °C sıcaklıkta 1 saat tutularak kimyasal aktivasyon işlemine tabi tutulmuştur. Aktifleştirme
işleminden sonra elde edilen aktif karbon, oda sıcaklığında distile su ile süzüntünün pH’sı nötral
oluncaya ve Cl¯ iyonu tamamen uzaklaştırılıncaya kadar defalarca yıkanmış ve sonra kurutularak
saklanmıştır (2). Bu adsorban agat havanda öğütüldü ve 400 mesh (-0,038 mm) elekten geçirilerek
hazırlandı. İmmobilize işlemi için 1,25 gr. Aktif karbon alınıp 50 ml suya ilave edilerek süspansiyon
hazırladı. Serbest enzimin bu aktif karbon üzerine adsorpsiyonu için 0,05 M fosfat tamponu (pH: 7)
-1
içinde yaklaşık 1/5000 mg.ml enzim ihtiva eden çözelti kullanıldı. Daha sonra 1 ml enzim ve 4 ml aktif
karbon süspansiyonu alınıp vortekste karıştırıldı. Fosfat tamponu ile 3 defa yıkandıktan sonra
immobilizasyon işlemi gerçekleştirildi.
Katalaz enziminin aktif karbon ile immobilizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. İmmobilizasyon için
enzimin pH, iyonik şiddet ve optimum sıcaklığı sağlanmıştır. Enzim aktivitesi spektrofotometrik
metotla, adsorbe ıolan ve olmayan enzimlerin, kinetik sabitleri ise Lineweaver – Burk metodu ile
saptandı. Elde edilen kinetik sabit değerlerin birbirine yakın olduğu belirlendi. Ayrıca adsorpsiyonunun
enzimin kinetik özelliklerini önemli bir şekilde etkilemediği ortaya konuldu. Termodinamik niceliklerden;
sorpsiyon entalpisi (∆H), Gibbs serbest entalpisi (∆G) ve sorpsiyon entropisi (∆S) değerleri
hesaplanmıştır.
KimyaKongreleri.org
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards