TBMM B: 71 3 . 3 . 1987 O : 1 T.Ç. Cumhuriyet Savcılığı Basın

advertisement
T. B. M. M.
B : 71
T.Ç.
Cumhuriyet Savcılığı
Basın Bürosu
Basın Hz. 1987/52
Basın K. 1987/13
Takipsizlik Kararı
Bulvar Gazetesinin 18.1.1987 tarihli nüshasında
(TRT Suç işledi) başlığı ile yayınlanan bir haber­
de, Necmettin Erbakan'ın camiide namaz kılmasın­
dan sonra başlayan ve onbinlerce kişinin irtica göste­
risine dönüşen olayların hiç bir gerekçe gösterilme­
den Radyo ve Televizyondan verilmemek suretiyle
2954 sayılı Yasada belirlenen kamuoyunun sağlıklı
ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendi­
recek konularda yeterli yayın yapmak ilkesinin ihlal
edildiği ileri sürüldüğünden haber suç duyurusu nite­
liğinde kabul edilerek yapılan soruşturma evrakı oku­
nup incelendi.
Bu konuda Türkiye Radyo [Televizyon Kurumu
Genel Müdürlüğünce gönderilen 22.1.1987 tarihli ce­
vabî yazıda özetle, gazete haberinde belirtildiği gibi
söz konusu olayın radyo ve televizyon haberlerinde
yayınlanmadığı ancak 2954 sayılı Yasanın 5 inci mad­
desinde yazılı yayın esaslarının gazetede açıklanan­
dan ibaret olmadığı, diğer yayın esaslarında birlikte
bir bütün halinde dikkate alınarak bir haberin yayın­
lanıp yayınlanmamasının değerlendirildiği, gazeteler­
de yer alan haberlerin aynen radyo ve televizyondan
da yayınlanması zorunluluğunun bulunmadığı, TRT'
nin bu tür haberleri yayınlanmamasındaki gerekçe­
nin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü­
ğüne hedef alan illegal örgüt ve örgüt mensuplarına
propaganda desteği sağlamamak kararından kaynak­
landığı, bu kararın dayanağının da 2954 sayılı Ya­
sanın 5 inci maddesinde belirtilen yayın esaslarının
teşkil ettiği, bu konuda kamuoyunun sağlıklı ve ser­
best oluşabilmesi için yeteri kadar yayın yapıldığı,
Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları ve konuşmala­
rı ile hükümet ve siyasî partilerin görüşlerinin geniş
bir şekilde Radyo ve Televizyondan yayınlandığı bil­
dirilmiştir.
.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bir kamu
kuruluşu olup, Anayasa ve yasalarla kendine verilen
görevi yine bu yasalar doğrultusunda ve çizdiği sınır­
lar içerisinde yürütmek özellikle de 2954 sayılı Ya­
sanın 5 inci maddesinde belirlenen esaslara uygun ya­
yın yapmak durumundadır, yasada belirlenen bu esas­
lar arasında gazete haberinde ileri sürülen kamuoyu­
nun sağlıklı ve serbest oluşabilmesi için, kamuoyunu
3 . 3 . 1987
O: 1
ilgilendiren konularda yeterli yayın yapmak ilkesin­
den başka ... devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü, millî egemenliği, cumhuriyeti, kamu
düzenini, genel asayiş ve kamu yararını korumak ve
kollamak... dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratma­
mak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara
ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacı
güden rejim ve ideolojilerin
propagandasına yer
vermemek... karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, deh­
şet, ve saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak
ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak ilke­
leri de yer almaktadır.
Türiye Radyo ve Televizyon Kurumunca gönderi­
len ve yukarıda özetlenen cevabî yazıda, 2954 sayılı
Yasanın 5 inci maddesinde belirtilen yayın esaslarının
tümü birlikte nazara alınmak, irticanın propagandası­
na vesile olur düşüncesiyle haberin yayınlanmaması
yolunda takdir hakkı kullanılmış olduğu bildirilmiş ve
takdir hakkının kullanışında ve davranış biçiminde
yasalara aykırı bir husus bulunmadığı sonucuna varıl­
mış olduğundan, haberin yayınlanmamış olması do­
layısıyla herhangi bir TRT görevlisi hakkında kamu
adına takibat icrasına mahal olmadığına CMUK.'nun
164 üncü maddesi uyarınca karar verildi.
23.1.1^87
M. Hayri Tayhan - 14280
Cumhuriyet Savcı Yardımcısı
3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, bazı olayların Türkiye Radyo - Televizyon
Kurumunca kamuoyundan saklandığı iddiasına ilişkin
sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in yazılı
cevabı(7/1521)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Önemli haberlerde TRT'nin kamuoyunu serbestçe
ve sağlıklı oluşturma görevini yapmama alışkanlığı
karşısında aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın
Hasan Celâl Güzel trafından yazılı ola'rak cevaplan­
dırılması hususunda delâletlerinizi saygı ile arz ede­
rim.
Murat Sökmenoğlu
Hatay
1. Bir müddettir Türkiye'de meydana gelen olay­
ları TRT, kamuoyuna duyurmama alışkanlığına girer­
ken sual soranlara da, özellikle Türk basınına karşı
anlaşılmaz bir tutuma neden girmektedir? Bu tutum
nereden ve kimden alınan cesaretten kaynaklanmak­
tadır?
2. Saklanmaya çalışılan olayların her defasında
BBC'den dinleyen Türk Milleti, yasaların çiğnenme­
sine müsaade edilmesini merakla izlemektedir. Da253 —
Download