ENFORMASYON DAİRESİ BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON

advertisement
ENFORMASYON DAĐRESĐ
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON MEMURU KADROSU
HĐZMET ŞEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro
Maaş
: Basın-Yayın ve Enformasyon Memuru
: Basın-Yayın ve Enformasyon Hizmetleri Sınıfı
: II(Yükselme Yeri)
:6
: Barem 12-13-14
I.GÖREV YETKĐ VE SORUMLULUKLARI:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Basın, yayın, tanıtma ve aydınlatma görevlerinin yerine getirilmesinde
amirine yardımcı olur; Türkçe, Đngilizce veya geçerli yabancı bir dilde
haber, makale ve basın bültenleri hazırlayıp yayınlar;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelecek yabancı basın
mensuplarına ve ekiplerine eşlik eder, onlar için program hazırlar ve
uygulanmasını sağlar;
Resmi demeç ve beyanatları yabancı dile süratle ve hatasız tercüme
eder; Türkçe ve yabancı dillerde aydınlatıcı yazı yazar;
Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine
getirir;
Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve
Gerektiğinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır.
II. ARANAN NĐTELĐKLER:
(1) (A) Basın-Yayın, Gazetecilik, Sosyal, Siyasal, Đdari Bilimler veya
Hukuk konularında bir Fakülte veya Yüksek Okulu bitirmiş olmak;
veya
(B) Lise veya dengi bir Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olup, Kamu
Görevlileri Yasasının 75'nci maddesinin (2)'inci fıkrası uyarınca
bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak;
(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel
olarak en az dört yıl çalışmış olmak;
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.
(3) Đyi derecede Đngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek
(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
Download