ENFORMASYON DAİRESİ BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON

advertisement
ENFORMASYON DAĐRESĐ
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON MEMURU KADROSU
HĐZMET ŞEMASI
Kadro Adı
Hizmet Sınıfı
Derecesi
Kadro
Maaş
: Basın-Yayın ve Enformasyon Memuru
: Basın-Yayın ve Enformasyon Hizmetleri Sınıfı
: II(Yükselme Yeri)
:6
: Barem 12-13-14
I.GÖREV YETKĐ VE SORUMLULUKLARI:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Basın, yayın, tanıtma ve aydınlatma görevlerinin yerine getirilmesinde
amirine yardımcı olur; Türkçe, Đngilizce veya geçerli yabancı bir dilde
haber, makale ve basın bültenleri hazırlayıp yayınlar;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelecek yabancı basın
mensuplarına ve ekiplerine eşlik eder, onlar için program hazırlar ve
uygulanmasını sağlar;
Resmi demeç ve beyanatları yabancı dile süratle ve hatasız tercüme
eder; Türkçe ve yabancı dillerde aydınlatıcı yazı yazar;
Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine
getirir;
Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve
Gerektiğinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır.
II. ARANAN NĐTELĐKLER:
(1) (A) Basın-Yayın, Gazetecilik, Sosyal, Siyasal, Đdari Bilimler veya
Hukuk konularında bir Fakülte veya Yüksek Okulu bitirmiş olmak;
veya
(B) Lise veya dengi bir Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olup, Kamu
Görevlileri Yasasının 75'nci maddesinin (2)'inci fıkrası uyarınca
bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak;
(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;
(B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel
olarak en az dört yıl çalışmış olmak;
(C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.
(3) Đyi derecede Đngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek
(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards