PowerPoint Sunusu

advertisement
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Enformasyon Sistemleri Kurma
Yrd. Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN

Bir bankada hesabı olan müşteri aynı bankadan kredi kartı ya da farklı bir
hizmet almak istediğinde benzer bilgileri defalarca girmektedir.

Bir müşteri temsilcisi işlemleri; bir müşteri ile 9 dakika yerine 2 dakika
içerisinde bitirebilirse %450 verimlilik artışı sağlanabilir. VE müşteri temsilcisi
sayısında azalmaya gidilebilir.

Türkiye’nin en büyük bankalarından Ziraat bankası teknolojik bir dönüşüme
karar verirse nasıl hareket edecektir?
13.1 Planlı Örgütsel Değişim Olarak Sistemler

Yeni bir sistem tasarlama sadece yazılım ve donanımla ilgili bir mesele
değildir.

Yeni bir sistem uygulamak örgütü ve yönetimi de dönüştüren kapsamlı bir
süreçtir.
Sistem Geliştirme ve Örgütsel Değişim
Otomasyon: En sık karşılaşılan ve işlem süreçlerini verimli hale
getirmeyi hedefleyen değişimlerdir
Paradigma
Değişimi
İş Süreçlerini
Yeniden
Tasarlama
Rasyonelleştirme
Otomasyon
Rasyonelleştirme: Bir işlem sürecinin otomasyona tabi tutulması
diğer iş süreçlerini ve birimlerini hantal kılmaktadır. Bu nedenle
işletme düzeyinde bir Toplam Kalite Yönetimine İhtiyaç vardır.
İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı: Çok daha köklü bir dönüşümü
barındırır. İşletme düzeyindeki işlem süreçleri haritalanarak,
tekrarlanan, işi yavaşlatan süreçler gözden geçirilir. Genel olarak
Kağıt yoğun işlerin teknolojiyle yer değiştirilmesi ve örgütün buna
göre düzenlenmesini içerir.
Paradigma Değişikliği; İşletmedeki bir işlem sürecini ya da işlem
süreçlerinin tamamını değil; yapılan işin kendisini ve yapılış şeklini
değiştirmeyi planlayan dönüşümlerdir. Bazen çok büyük getiri
sağlarlar bazen de büyük çöküşlere yol açarlar. Örn: Bir bankanın
şubelerden ve veznedarlardan vazgeçip internet bankasına
dönüşmeye karar vermesi her iki olasılığı da barındırır.
İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı

İş süreçlerinin yeniden tasarımı; dünya, teknoloji ve ürünler değiştikçe
sonlanmayacak bir süreçtir.

Değişecek Süreci Tanımla: Herhangi bir iş sürecinin otomasyonu beklenenden farklı
hatta olumsuz sonuçlar doğurabilir. Önemli olan örgütün analiz edilerek, değiştirilecek
ve fark yaratacak, maliyetleri düşürecek iş süreçlerinin tespit edilmesidir.

Mevcut Süreci Analiz Et: Mevcut süreçte verimlilik, dar boğazlar, zaman kaybı, kağıt
yoğun işler hangi noktada analiz et. (Örn: Bir kitapçı- Gelen müşteri aradığı kitabı
raflarda bulamıyor ve kasiyere soruyor, kasiyer raflarda arıyor ve buluyor)

Yeni Süreci Tasarla: Yeni bir iş süreci ve olay öyküsü planlanır. Buna göre uygun teknoloji
devreye sokulur. (Örn: Kitap dükkanı ortasında bulunan bir bilgisayar, kullanıcıların
aradığı yazar, kitap ya da konuyu, hangi rafta bulabileceklerini gösterir.) Yeni sürecin
zaman ve mali karı hesaplanır.

Yeni Süreci Uygula: Süreç uygun teknoloji ile uygulandıktan sonra yeni sorunlar ve olası
çözümler belirecektir. (Bilgisayar bozulabilir, çalışanlar artık bilgisayar kullanmayı
bilmelidir, elektrikler gidebilir v.b.)

Sürekli ölç: Yeni bir süreç uygulandığında verimliliğin sürekli ölçülmesi gerekir.
(Bilgisayarı bir düşman olarak gören çalışanlar bilgisayarı verimsiz kullanabilir, hatalı veri
girişi yapabilir v.b.)
Doksanlı yıllarda dükkana bir bilgisayar alan bir yönetici, süreç içinde kendini online satış
yapan bir kitapçı olarak bulabilir ve hatta tüm fiziksel dükkanlarını kapatabilir. İş
süreçlerinin dönüşümü yeni dönüşümleri barındırır ve bunlara karşı örgüt kültürü
dirençlidir.
İş Süreçleri Yönetimi Araçları

IBM, TIBCO ve Oracle gibi şirketler iş süreçleri yönetimi için yazılımlar
üretmiştir. Bu araçlar

İş süreçleri analizi

Geliştirilmiş süreçlerin modellerini kurma

Süreçleri oluşturan iş kurallarını yakalama

Var olan süreçle tasarlanmış modeli bütünleştirme gibi olanaklar sunmaktadır.
13.2 Sistem Geliştirmeye Genel Bir Bakış

Enformasyon sistemleri örgütte var olan bir sorunu ortadan kaldırmak ya da verimliliği arttırmak
maksadıyla ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede işletme üzerinde yapılan yapısal değiştirmeye sistem geliştirme denir. Sistem
geliştirme; sistem analizi, sistem tasarımı, programlama, test, dönüştürme, üretim ve bakımı kapsar.

Sistem geliştirme genel olarak altı ana süreçten oluşur. Bazı aşamalar tekrar edilebilir.
Sistem
Analizi
Üretim ve
Bakım
Sistem
Tasarımı
Dönüştürme
Programlama
Test
Sistem Analizi

Yapısal bir sorunun yerine yerleştirilecek olan enformasyon teknolojisi için
yapılan analizdir.

Sorunun tanımı, Sorunun nedenleri, olası çözüm veya çözümler, geliştirilecek
olan enformasyon teknolojisinin gereksinimleri.

Bu çerçevede bir fizibilite raporu ortaya konur. Beklenen enformasyon
teknolojisi oluşturulabilir mi, Örgüt üzerinde etkiler nelerdir, örgüt bunu
kaldırabilir mi, beklenen nihai faydayı sağlayacak bir yatırım mı gibi sorular
cevaplanır.
Enformasyon Gereksinimlerinin Saptanması

En önemli sorun, enformasyon teknolojisini doğru planlamaktır.

Temel soru: kim, hangi enformasyona, nerede, ne zaman ve nasıl ihtiyaç
duymaktadır.

İhtiyaç analizinin yanlış yapılması, ve yanlış bir kurgu üzerinden üretilen bir
enformasyon teknolojisi beklenen faydayı sağlayamaz.
Sistem Tasarımı

Sistem analizi; sistemdeki ihtiyaçları ve yapılmasını tespit ederken.

Sistem tasarımı bu ihtiyaçlara yönelik çözümün nasıl olacağını ve yol haritasını
belirler.

Bir örgütü işlem süreçleri ve departmanlara bölerek birçok farklı şekilde
modelleyebiliriz. Aynı Legolarda olduğu gibi aynı parçalardan farklı bütünler
inşa etmek mümkündür.
Sistemi kullanacak olanların görevi

Bir sistem tasarımı teknik bir mesele olsa da o sistemi kullanan ve kullanacak
olanların deneyim ve bilgisi sistem tasarımını yönlendirmede önemlidir.

Sistem kullanıcılarının muhafazakar bir içe kapanış yerine, üretilen yeni
sisteme doğru ve tam bilgi vermesi başarılı bir sistem tasarımı için önemlidir.
Teknik Süreç; Programlama, Test ve Bakım
Programlama

Tespit edilen sorunlar üzerinden geliştirilen sistem için gerekli yazılımın
üretilmesidir.

Bugün birçok işletme yazılım üretmemekte, bu işte uzmanlaşmış yazılım ve
sistem üreticilerinden ; uygun yazılım veya hizmetleri satın almaktadır. ( Her
okulun kendi uzaktan eğitim sistemini kurması mantıksızdır, bunun yerine bu
konuda uzmanlaşmış olan ADOBE firmasından hizmet satın alınması gibi)
Teknik Süreç; Programlama, Test ve Bakım
Test

Sistem belirtilen koşullar altında istenilen sonuçları üretebilecek mi? Bu
sorunun cevaplanması için eksiksiz ve çeşitli testler uygulanır.

Uzun zaman alır. Veriler derlenir ve karşılaştırılır. Bu esnada ortaya çıkan
hataları görmezden gelmek yanıltıcıdır, büyük sonuçlar doğurabilir.

Birim Testi: Sistemdeki bütün yazılımlar ve donanımlar tek tek test edilir. Ancak bu
yeterli değildir. Amaç tek başına unsurların doğru çalıştığını bulmak değil, bir plan
çerçevesinde birbirleriyle doğru etkileşimde bulunduklarını bulmaktır.

Sistem Testi: Unsurların birbirleri ile belirli plan dahilinde çalışıp çalışmadığının
tespitidir. İş sürecinin zaman performansı, dosya aktarma ve depolama kapasitesi,
olası risklere karşı önlemler ve kurtarma opsiyonları incelenir.

Kabul Testi: Kullanıcılar ve yöneticiler tarafından kullanılan sistem onaylanır ve son
sertifikasyon ile işleme sokulur.
Test Planı

Büyük bir işletmede bir dönüşümü bir anda gerçekleştiremezsiniz bu nedenle bir
test planı dahilinde hareket etmek gerekir.

Paralel Strateji: Herkes yeni sistemin doğruluğundan ve kullanım biçiminden emin
olana kadar eski ve yeni sistem birlikte kullanılır. Bu sistem pahalı ve ek kaynak
gerektirse de en güvenli yoldur.

Doğrudan Geçiş Stratejisi: Belirlenen bir günde eski sistemin devreden çıkarılıp
yeni sistemin devreye sokulmasıdır. Yeni sistemin çalışmaması ya da hata vermesi
durumunda paralel stratejiden daha pahalıya mal olur.

Pilot çalışma Stratejisi: Yeni sistem önce bir birim tarafından kullanılır ve aşama
aşama genele yayılır.

Aşamalı Yaklaşım Süreci: Yeni sistem faaliyetler ve örgüt birimleri tarafından
aşama aşama devreye sokulur.
Bu süreçte örgüt kültürü, katılımı, katkısı ve eğitimi son derece
önemlidir.
Teknik Süreç; Programlama, Test ve Bakım
Üretim ve Bakım

Sistem tamamen devreye sokulduktan sonra üretim sürecinde oluşan
aksaklıklar, olası geliştirmeler gözden geçirilmeli ve sistem gerekli koşulları
sağlamak üzere bakıma tabi tutulmalıdır.

Sistemde hataların ayıklanması ve verimliliğin arttırılması için kullanıcı geri
dönüşlerinin toplanması gereklidir.
Download