kamu ekonomisi ıı ünite 5 özet

advertisement
KAMU EKONOMİSİ II ÜNİTE 5 ÖZET
 Asimetrik enformasyon kavramını ilk kez ortaya atan isim “ A. AKERLOF “ tur .( 1970 de )
 Rasyonel karar almanın güç olmasında en önemli faktör “ enformasyon yetersizliği “ dir
 19. Yy dahakim olan klasik demokrasi teorisi şu koşullar üzerine kurulmuştur ;***
 Halk kamu işlerine saygı duyar.
 Halk olup biten her şeyden haberdardır.
 Halk akılcı çözümlere varır.
 Akılcı biçimde oluşan bireysel kanılar toplumun bütünü içinde geçerlidir
 Halk bir yargıya veya sonuca ulaştıktan sonra bunu seçimlerde ortaya koyar
 Halkın iradesi ya da hiç değilse çoğunluğun görüşleri yasalaştırılır.
 Toplumsal ahlak ve adalet ilkelerine dayalı bir kamu siyasetinin sürdürülmesini sağlar.
 “ siyasal talep “ ve “ siyasal arz “ siyasal süreçte enformasyonun yönleri arasında yer alır.
Not : “ siyasal görüş “ bunlar arasında yer almaz.
 Tam enformasyon genel olarak şu tür bilgileri kapsar;
 Ülkedeki tüm ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar
 Tarih, egemenlik kavramı ve kullanım şekilleri
 Devletin hak ve yetkileri
 Ekonominin temel kavramları
 Ekonomi politika ve sonuçları
 Diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkiler
 Sivil toplumun önemi
Not : “ vakıfların önemi “ bunlar arasında yer almaz
 Siyasal süreçte seçmen enformasyon gerektiren politik kararlar arasında ;
 Seçmenin hangi partiye oy vereceği
 Hükümet politikalarının oluşumu üzerinde doğrudan etkiye sahip olan politikalar konusunda
karar vermesi yer alır .
Not : “ seçimi hangi partinin kazanacağı “ yer almaz.
 Siyasal süreçte ortaya çıkan enformasyon sorunlardan bir kısmı süreçte rol oynayan birimlerin rasyonel
davranmaları sonucunda ortaya çıkan sorunlardır. Bunlar ;
 Rasyonel bilgisizlik
 Rasyonel ilgisizlik
 Bürokrasinin bilgi hakimiyeti
 Gizlilik ve örtbas
 Yanlış ve aşırı enformasyon sorunları
 Mali aldanma sorunu
Not : seçmen bilgisizliği “ bunlar arasında yer almaz.
 Bazı enformasyon sorunları aktörlerin rasyonel davranışları dışındaki faktörlerden
kaynaklanabilmektedir. Bunlar ;
 Doğal bilgisizlik
 Doğal ilgisizlik
 Seçmen unutkanlığı
 Seçmen miyopluğudur
 Seçmenin eksik enformasyona sahip olmasına “ seçmen bilgisizliği “ adı verilir.
 Bilginin kaynağı üzerine ileri sürülen felsefi öğretile şunlardır ; ***












 Bilginin ustan geldiğini ileri süren bütün öğretiler usçuluk ( rasyonalizm )
 Bilginin duyumlarla geldiğini ileri süren bütün öğretiler duyumculuk ( sansüalizm)
 Bilginin doğuştan geldiğini, doğduğu anda bütün bilgilerin insanda mevcut bulunduğunu ileri
süren bütün öğretiler doğuştancılık ( ineizim- nativizm)
 Bilginin sezgilerle elde edildiğini ileri süren bütün öğretiler sezgicilik (entüvizyonizm- miztisizm)
Not : “ bilginin teokrasiden geldiğini ileri süren öğreti( teokrasizm) “ bunlar arasında yer almaz.
“ Tabula rasa” deyimini ortaya atan isim “ john locke “ dur. Latince bir deyimdir.
Bilgi, tamlığın doğrultusunda ilerleyen eksik ve tamamlanmamış bir süreçtir, her zaman da böyle
kalacaktır. Çünkü değişme sürekli ve sonsuzdur, bilgide sürekli ve sonsuz olarak gelişecektir. Bu
duruma “ doğal bilgisizlik “ adı verilir.
Doğal bilgisizlik alanı, insanın yaşı ilerledikçe ve enformasyon toplandıkça küçültülür.
Bireyin bir olgunun var olduğunu bilmekle birlikte bu olgunun detayları hakkında tamamen bilgisiz
kalmayı tercih etmesine “ rasyonel bilgisizlik “ adı verilir.
Seçmen bilgisizliğinin nedenleri; ***
 Seçmenlerin siyasal etkinlik duygusunun düşük olması
 Kamusal kararların bir bohça şeklinde oylanması
 Enformasyonun temin etme isteksizliği
 Eğitim seviyesinin düşük olması
 Enformasyon toplama imkanın az olması.
“Rasyonel seçmen bilgisizliği “ durumunu ilk kez “ A. Downs “ tarafından ele alınmıştır.***
Kişinin siyasal süreçte yer alarak sonuca etkide bulunabileceği inancını taşıyıp taşımadığını ifade eden
ve düşüklüğü siyasal bilgisizliğe ve siyasal ilgisizliğe neden olabilen kavram “ siyasal etkinlik duygusu”
dur.
Tam enformasyonun geçerli olduğu bir demokraside siyasal iktidarın sahip olduğu bilgiler arasında ;
 Seçimden beklediği olaylar
 Reel olaylar
 Muhalefetin stratejileri
 Hükümet faaliyetleri
 Faaliyetlerinden elde edilen bireysel faydalar
Not : “ muhalefetin oy oranı “ bunlar arasında yer almaz.
Piyasa süreci ile siyasal süreç arasındaki farklar ;
 Piyasaya göre siyasal karar alma sürecinde seçmenlerin enformasyon temin etmek için daha az
teşvike sahip olmasıdır.
 Siyasal tercihte seçmenlerin tercihte bulunacakları adayları değerlendirmeleri zor bi iştir.
 Siyasal süreçte enformasyon akışı doğrudan değildir.
Downs a göre 3 tür en formasyon söz konusudur ;
 Tam enformasyon ( sıfır bilgisizlik ) : vatandaşların bütçede ki mevcut ve potansiyel maddeleri
ve her maddenin tüm fayda ve maliyetlerini bilmesini ifade eder.***
 Kısmi bilgisizlik ( kısmı enformasyon ) halinde seçmenler bütçedeki tüm mevcut ve potansiyel
maddeleri bilmekle birlikte , her maddeye ilişkin tüm fayda ve maliyetlerini bilmezler.
 Yüksek bilgisizlik durumunda vatandaşlar hem bütçedeki maddeler hem de bu maddelerin
fayda ve maliyetleri konusunda bilgisizdirler.
Bireysel tercihlerin siyasal karar alma süreci aracılığıyla toplumsal tercihlere ulaşımını önlemesine
“siyasal bilgisizlik “ adı verilir.
Amerikalı siyaset bilimci R. Dalh a göre siyasal katılımın boyutları şunlardır :














İlgi
Önemseme
Bilgi
Eylem
Not : “güç “ bunlar arasında yer almaz.
R.Dalh ın siyasal katılmayı arttırmak için toplumu 4 gruba ayırmıştır :
 Siyasal olmayan tabaka
 Siyasal tabaka
 İktidar peşinde koşanlar
 İktidar sahipleri
Not : muhalefet konumunda olanlar “ bunlar arasında yer almaz.
Depolitizasyon : bilgiye ve siyasal katılıma olan ilginin yok edilmesidir.
Politikacılar için uzun dönemde ekonomiye yararlı olabilecek politikaların yürürlüğe konulması yerine,
kısa sürede sonuç alınabilecek politikaları yürürlüğe koyma çabalarına “ politik miyopluk “ denir.
Kamuoyunun siyasal karar alma sürecinde olan bitenden haberdar olmasına “açıklık “denir.
Mali aldanma kavramı ilk kez “ A. Puviani “ tarafından açıklanmıştır.
Mali aldanma teorisine 1967 de yayınladığı “ demokratik süreçte kamu maliyesi- mali kurumlar ve
bireysel tercihler “ kitabıyla katkı da bulunan isim “ Buchanan “ dır
Seçmenlerin federal bir sistemde eyaletler ve yerel yönetimlerin uygulamaları hakkında enformasyon
sahibi olarak kendi çıkarlarına uygun bir bölgeye yerleşmeleri ve o bölge de oy kullanmaları esasına
dayanan model “ Tiebout modeli” dir
Mali aldanma sorunun giderilmesi için yapılabilecek en önemli reform “ devletin küçültülmesidir “
“ Tabula Rasa “ öğretisinde insanın yeni doğduğu dönemdeki bilgi seviyesi “doğal bilgisizliktir “
Eksik enformasyon nedeniyle , aynı zamanda birer yargı mükellefi olan seçmenlerin, bazı kamusal mal
ve hizmetlerin kendilerine olan maliyetini tam olarak fark edememelerine “ mali aldanma “denir.
*** İŞARETİ olan yerler çıkmış sorulardır…
NOT : İZİNSİZ OLARAK başka grup ve sayfalarda paylaşılması YASAKTIR. Lütfen EMEĞE SAYGI … < lady-S >
İYİ ÇALIŞMALAR  KOLAY GELSİN 
BİR İNSANA VAZGEÇİLMEZ OLDUĞUNU HİSSETTİRDİĞİN AN;
VAZGEÇECEĞİ İLK İNSAN SEN OLURSUN…
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards