YONT 401

advertisement
GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE
ENFORMASYON SİSTEMİ
Araştırma Görevlisi: PH.D.
M. Necati Cizrelioğulları
Yönetim Bilişim
Sistemleri, insan,
teknoloji, sistem teorisi ve
bilgi yönetimi alanlarını
bir araya getiren
akademik bir alandır.
Yöneticilerin karar
vermesini kolaylaştırmak
için, değişik yerlerdeki
bilgilerin toparlanarak,
bütün halinde sunmak,
Yönetim Bilişim
Sistemleri'nin en önemli
görevlerinden biridir.
Bulut Bilgi İşlem
Yazılım
Mobil Dijital Platform
WEB 2.0
Dijital işletme örgütün
müşteri, tedarikçi ve
çalışanlarıyla gerçekleştirdiği
önemli iş ilişkilerinin yaklaşık
tümünün dijital olarak dolaylı
ve dolaysız desteklediği bir
işletme...
İŞ
SÜRECİ
• Zaman içinde örgütlerin işletme
amaçlarını gerçekleştirmek üzere
düzenleyerek ve koordine ederek
gerçekleştirdiği faaliyetlerden
oluşan birbiriyle mantıksal olarak
ilişkili görev ve davranışlar...
• Yeni Bir ürün geliştirmek
• Bir sipariş yaratmak ve
gerçekleştirmek
• Bir pazarlama alanı oluşturmak
• Bir çalışanı işe almak
İşlemsel Mükemmeliyet
• Daha yüksek karlılığa ulaşmak için
yöntemler aranması
• Enformasyon sistemleri ve
teknolojilerini faaliyetlerde yüksek
düzeyde etkinlik ve verimlilik elde
etme çabası
• WALMART
İş Modeli;
Bir işletmenin
refah yaratmak
için bir ürünü/
hizmeti nasıl
ürettiği, teslim
ettiği ve
sattığını
tanımlar...
Enformasyon sistemleri
ve teknolojilerin
işletmeler için yeni ürün
ve hizmet oluşturması
Apple İpod
İtunes
Müşteri ve
Tedarikçiyle
İlişkiler
• İşletmelerin tedarikçiyle
Bütünleşmesi
• İşletmenin müşteriyi
tanıyarak ona iyi hizmet
sunması
• Otellerde müşterilerin
tercih ettiği oda sıcaklığı,
giriş zamanı, sıklıkla
aranan telefon numaraları
ve televizyon programları...
• JCPnney
Etkinleştirilmiş
Karar verme
• Yöneticinin enformasyon
faaliyetlerini gerçekleştirmesinde
doğru zamanda doğru
enformasyona sahip olması
• Enformasyon sistemleri ve
teknolojileri karar vermede
yöneticilerin pazardan gerçek
zamanlı veri elde etmesine
olanak tanımış...
• ABD’deki Verizon Corporation
• Web tabanlı dijital kontrol
paneli
Rekabetçi Avantaj
• İşlerinizi rakiplerden daha iyi yapmak için iyi
ürünleri daha düşük fiyatlarla sunması müşteri ve
tedarikçilerinize daha kısa zamanda cevap
vermeniz sonucunda rakiplerinizin ulaşamayacağı
şekilde satışları ve kar oranını artıracaktır...
• Apple Inc
• Walmart
• UPS
Ayakta Kalma
• Müşteri çekmek için ATM kullanılması
Bir örgütte karar
verme ve
kontrolü
destekleyecek
şekilde
enformasyonu
toplayan işleyen,
depolayan ve
dağıtan
birbiriyle ilişkili
bileşenleri...
• İnsanlar, konumlar ve
örgüt veya
çevresinde bulunan
nesnelerle ilgili
önemli enformasyon
içerir.
VERİ
Örgütlerde veya fiziksel
çevresinde gerçekleşen olayları
temsil eden insanların
anlayabileceği ve kullanabileceği
şekilde ayarlanıp düzenlemeden
önceki ham gerçekler yığınıdır.
Bir enformasyon
sistemde üç faaliyet
örgütlerin karar
verme, işlemleri
kontrol etme,
problemleri analiz
etme ve yeni
ürün/hizmet yaratma
için gerek duydukları
enformasyonu
üretmektedir.
Bu faaliyetler; GİRDİ,
İŞLEME, ÇIKTI
GİRDİ: İŞLETMEDEN VEYA ÇEVRESİNDEN HAM VERİ
TOPLAR..
İŞLEME: TOPLANAN HAM VERİYİ ANLAMLI BİR BİÇİME
DÖNÜŞTÜRÜR.
ÇIKTI: İŞLENMİŞ ENFORMASYONU KULLANACAK KİŞİLERE
VEYA KULLANACAĞI FAALİYETLERE TRANSFER EDER.
ÖRGÜTLER
Üst düzey yönetim; ürün ve hizmetler ile ilgili uzun
dönemli stratejik kararlar verir ve işletmenin finansal
performansını kontrol eder.
Orta düzey yönetim; üst düzey yönetimin belirlediği
planları ve programlar uygular.
Alt düzey yönetim; İşletmenin günlük faaliyetlerini
gerçekleştirmede sorumludur.
Üst düzey
Yönetim
(ÜDY)
Orta Düzey Yönetim
Bilim Adamları ve bilgi
işçileri
Alt Düzey Yönetim
Üretim ve Hizmet İşçileri
Veri İşçileri
Örgütlerin karşı karşıya kaldığı durumları
hissetmek
Kara vermek
Örgüt problemlerini çözmek için hareket
planları hazırlamak
• Çevrede işletmeye zorluk çıkaracak konuları algılar,
• Bu zorluklara cevap vermek için örgüt stratejileri oluşturur,
• İşleri koordine etmek ve başarıya ulaşmak için insan ve
finansal kaynakları dağıtır.
Bilgisayar Donanımı; bir
enformasyon sistemde girdi, işleme
ve çıtkı faaliyetleri için kullanılan
fiziksel ekipman... (mobil el
cihazları)
Veri yönetim
teknolojisi; fiziksel
depolama
ortamında verinin
düzenlenmesini
yöneten yazılım...
Bilgisayar yazılımı; bir
enformasyon
sisteminde bilgisayar
donanımı bileşenlerini
kontrol ve koordine
eden detaylı, daha
önceden
programlanmış
komut...
Ağ ve telekomünikasyon
teknolojisi; fiziksel aygıt
ve yazılımların tümünü
içermekte ve donanımın
farklı parçalarını
bağlamakta ve veriyi bir
fiziksel konumdan
diğerine transfer eder...
World wide web;
internette enformasyonun
bir sayfa düzeninde
depolanmasını, elde
edilmesini,
düzenlenmesini ve
görüntülenmesi için
evrensel olarak kabul
edilen ve internet
tarafından kullanılan
hizmet...
(metin,grafik,animasyon,
ses ve video)
Tedarik
zinciri
Yönetimi
Veri
toplama
ve
depolam
a
İş
sistemlerine
dönoştürme
Kurumsal
Yönetim
Müsteri
Yönetimi
Bilgi
Yönetimi
İşletme Karlılıgı
ve Stratejik
Konumlandırma
Dağıtma
Planlama
Koordinasyon
Kontrol
Modelleme
ve karar
verme
Örgüt
performansını
artırmak
• işletme karlılığını
artırmak için
enformasyon
elde eden,
dönüştüren ve
dağıtan, değer
katan faaliyettir.
Enformasyon
sistemleri;
Yöneticilerin
karar
vermelerini
etkinleştirmek,
1. Teknik Yaklaşım:
• Enformasyon sistemleri ile çalışmak
yapmak için matematik tabanlı
modeli vurgulamanın yanında bu
sistemlerin fiziksel teknoloji ve
biçimsel kapasiteleri ile ilgilenir.
• Bilgisayar Bilimi
• Yönetim Bilimi
• Yöneylem Araştırması
2. Davranışsal Yaklaşım:
• Yaklaşım teknolojiyi göz ardı
etmez.
• Davranışsal bir problem ve
konuyu uyarır.
• Tutum, yönetim ve örgüt
politikasındaki değişimlerle
ilgilenir.
3. Sosyoteknik Sistemler
• Optimal örgütsel performans üretiminde
kullanılan sosyal ve teknik sistemlerinin
her ikisinde optimizasyonu ile elde
edilir.
• Bir sistemin performanssının optimize
edilmesi tatminkar bir uyum elde
edilinceye kadar teknoloji ve örgütün
karşılıklı olarak birbirine göre
düzenlenmesidir.
Download