74831629/774.99 Konu

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
: 74831629/774.99
Konu : 2016/1. Dönem Kan Bankacılığı ve
Transfüzyon Tıbbı Eğitimi
DAĞITIM YERLERĠNE
31.12.2015 tarih ve 1105 sayılı makamın onayı ile belirlenen “Kan Bankacılığı ve
Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Standartları” gereğince 2016 Yılı 1. Dönem Kan Bankacılığı ve
Transfüzyon Tıbbı Eğitimi yapılacaktır.
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi;
- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji,
Erişkin Hematoloji ile Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları için 05.12.2016 -27.01.2017 tarihleri
arasında 40 iş günü süreyle,
- Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim için 08.12.2016 -04.01.2017
tarihleri arasında 20 iş günü süreyle,
Eğitime katılmak isteyen uzman hekim ve pratisyen hekimlerin Ek’te sunulan Kan
Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Hekim Başvuru Formu ile Müdürlüğünüze
07.11.2016- 10.11.2016 tarihleri arasında başvuruda bulunması, Müdürlüğünüze gelen
başvuruların tarafınızca muhafaza edilmesi, başvuruların tarafınızca değerlendirilerek
başvurularının 07.11.2016- 15.11.2016 tarihleri arasında Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
(ÇKYS) Hizmet İçi Eğitim Talep Ekranına işlenmesi ve bu kapsamda gerekli duyurunun
ilinizdeki tüm yataklı tedavi kurumlarına ve Kızılaya bağlı Kan Hizmet Birimlerine yapılması
hususunda,
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Prof. Dr. Nurullah OKUMUġ
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: Hekim Başvuru Formu
DAĞITIM: 81 İl Valiliği
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden af8e513b-f6be-4304-9bec-8838523e14fd kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download