KAN TRANSFÜZYONU KOMİTESİmbn

advertisement
KAN TRANSFÜZYONU KOMİTESİ
1.GÖREV TANIMI :’da kan transfüzyon pratiğinin tüm yönlerinin oluşturulmasından ve denetlenmesinden
sorumlu komitedir.
2.KOMİTE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
2.1.Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdeler ve
mevcut verilere göre çalışma belirler.
2.2.Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için politikaları belirler.
2.3.Laboratuarın kan raporları gözden geçirilip analiz eder.
2.4.Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla;
2.4.1.Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,
2.4.2.Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,
2.4.3.Kan hazırlama teknikleri ve hastanede kullanım oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturur.
2.5.Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirerek, önlemeye yönelik tedbirler alır.
2.6.Kan ve kan ürünleri kullanım durumu değerlendirerek, hasta bakımının kalitesini arttıracak şekilde
düzenler.
2.7.Kan merkezinin kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli
çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumunu değerlendirerek eksiklerin giderilmesine
yönelik çalışma yapar.
2.8.Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığını düzenli
aralıklarla denetler.
2.9.Problem oluştuğu gözlenen konularda denetlemeleri tekrarlar ve iyi yönde gelişmeleri takip eder.
2.10.Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesini sağlar, hizmet içi eğitimin sürekliliğini
takip eder.
2.11.Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına
tavsiyelerde bulunur.
Download