T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konu

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Konu : Kan Bankacılığı ve Transfüzyon
Tıbbı Eğitimi
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kan Hizmet
Birimlerinde Görev Yapacak Sağlık Personelinin Eğitimi ve Sertifikalandırılmasına Dair
Tebliğ” gereğince, 02.09.2013-06.02.2014 tarihleri arasında planlanan 2013 yılı 2. Dönem
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Programı:
- Uzman hekimler için 02.09.2013-02.10.2013 tarihleri arasında 1 ay süreyle,
- Bölge Kan Merkezi ve Transfüzyon Merkezinde çalışan pratisyen hekimler için
02.09.2013-06.02.2014 tarihleri arasında 5 ay süreyle,
- Bölge Kan Merkezi ve Transfüzyon Merkezinde çalışan hekim dışı sağlık personeli
için 02.09.2013-08.11.2013 tarihleri arasında 2 ay süreyle,
- Kan Bağış Merkezinde çalışan pratisyen hekimler için 02.09.2013-02.10.2013
tarihleri arasında 1 ay süreyle,
- Kan Bağış Merkezinde çalışan hekim dışı sağlık personeli için 02.09.201302.10.2013 tarihleri arasında 1 ay süreyle yapılacaktır.
2013 yılı 2. Dönem Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Programının
02.09.2013-06.02.2014 tarihleri arasında ekte sunulan personelin katılımıyla belirlenen eğitim
merkezlerinde yapılmasını,
Eğitim programı süresince eğitici öğretim üyeleri ile eğitime alınacak personelin bağlı
bulundukları kurumca görevli sayılmaları, eğitime alınacak personelin görevlendirmelerinin
yapılarak, tahakkuk edecek yolluk ve yevmiyelerinin bağlı bulundukları kurumca
karşılanması hususunu,
Tensiplerinize arz ederim.
Dr. Murat YAZICI
Daire BaĢkanı
OLUR
…/…/2013
Prof. Dr. Ġrfan ġENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
Ek: Kursiyer Listesi
Kan Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. ALPSOY
Mithatpaşa Cad. No:3 B Blok 2.Kat No:16 Sıhhiye / ANKARA
(312)
585
1503 imza
Faks:
0 (312)
1565
E-posta: [email protected]
Bu Tel:
belge 05070
sayılı
elektronik
kanuna
göre585
güvenli
elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c510c31-abc8-4470-8a15-eb34db8ec6f1 kodu ile erişebilirsiniz.
Download