BEYSAD-TET işbirliği ile kurulan TURKHA

advertisement
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/224 27 EKİM 2014
Bu haftanın konu başlıkları;



BEYSAD-TET işbirliği ile kurulan TURKHAS “başarılı ur-ge projesi” seç ildi
Beyaz eşya endüstrisi inisiyatifi gözetimsiz mutfak yangınlarını ele alacak
Kalıp üretiminde dünya markası olan Sarıgözoğlu, eğitime de el attı
BEYSAD-TET İŞBİRLİĞİ İLE KURULAN TURKHAS “BAŞARILI UR-GE PROJESİ”
SEÇİLDİ, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI’NDA SUNULDU
Bilindiği üzere, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ” ile kümelenme an layışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde işbirliği kuruluşlarının proje bazlı
eğitim ve/veya danışmanlık, istihdam, yurtdışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık
faaliyetlerine ilişkin harcamaları Ekonomi Bakanlığınca desteklenmektedir.
Bu çevrede, işbirliği kuruluşlar tarafından KOBİ’lerin rekabet güçlerini kümelenme anlayışıy la
geliştirmelerine yönelik UR-GE projeleri yürütülmektedir. Söz konusu projelerde, sahanın
ihtiyaçlarına göre belirlenen ortak sorunlar, ortak fırsatlar çerçevesinde üretilen çözümlerle somut
çıktılar elde edilmekte ve KOBİ’lerin uluslararası rekabet güçlerinin artırılması sağlanmaktadır.
Bu kapsamda, UR-GE projelerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen Ekonomi Bakanlığı
tarafından işbirliği kuruluşları ve küme yönetic ilerinin katılımına yönelik “Uluslararası Rekabetç ilik
ve İşbirliği Konferansı”, UR-GE Projeleri Değerlendirme Toplantıları” ve “Küme Yönetic ileri
Eğitimleri” gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen faaliyetlerden iy i uygulama örneği olarak
değerlendirilenler diğer UR-GE projelerine örnek teşkil etmesi amac ıyla iyi uygulama örnekleri
çalışmasına dahil edilmiş ve yapılan çalışma neticesinde “UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri”
kitapç ığı hazırlanmıştır.
Bahse konu çalışma kapsamında yer alan proje faaliyetlerinin tanıtımının yapılması ve iyi
uygulama örneklerinin yaygınlaşması amac ıyla Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel’in de
katılımıy la 16 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da “2. Uluslararası Rekabetç ilik ve İşbirliği Konferansı”
düzenlenmiştir.
Ekonomi Bakanlığı olarak firmaların ihtiyaçlarını temel alarak kümelenme konusunda edinilen
bilgi-birikimi ihracatta devlet yardımları politikalarına yansıtılmaktadır. Bu kapsamda,
kümelenme anlayışını temel alan, proje bazlı, hedef pazar ve hedef sektör odaklı “Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) 23 Eylül 2010 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ çerçevesinde bugüne kadar 162 UR-GE projesi destek kapsamına
alınmıştır.
2011 yılı itibariy le yürütülmeye başlanan projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden iyi
uygulama örneği olarak değerlendirilenler ön plana ç ıkarılmıştır.
Toplantıya TURKHAS Yürütme Kurulu Başkanı Atilla Eren, TET Yönetim Kurulu Başkan Yardımc ısı
Mehmet Kavaklıoğlu, TET Yönetim Kurulu Üyesi Melih Reçber, TET Şube Müdürü Murat Tuncel,
BEYSAD Kurumsal İletişim Müdürü Ayşegül Koç, TET şubesinden sunumumuzu yapan Proje
Yöneticisi Hande Bargu Celayir ile birlikte, Eyüp Daban, Esra Vurucu ve Filiz Avşar katıldılar.
Toplantı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel’in aç ılış ve bilgilendirme konuşması ile
başladı. Şenel, UR-GE programının ilk çıkış amacına ve şimdiye kadar ulaşmış olduğu başarılı
serüvene ilişkin bilgi verdi. Başarılı tecrübelerin paylaşılmasının diğer grupları ve sektörleri de
tetikley ip Türkiye’yi bu sayede daha da iy i bir yere getirebileceğinden yola ç ıktıklarını ifade etti.
BEYSAD 1
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/224 27 EKİM 2014
Kümelenmenin önemine değinen Şenel, Türkiye ekonomisinin gelişimine ilişkin bilgi verdi ancak
ülkemizde “kurumsal” olarak, kesintisiz, istikrarlı, düzenli bir gelişim, ihracat ve üretimin
olamadığının altını ç izdi ve Bakanlık olarak bu durumu düzeltebilmek iç in bu tür teşviklerle
ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
Bu projenin asıl çıkış amacın ın, potansiyelleri olduğu halde, üretim yapan, kurumsallaşamayan,
ihracat yapamayan küçük ölçekli şirketlere destek olabilmek, altyapılarını kurmalarında yardımcı
olmak, onları bürokratik masraflardan kurtarmak, nitelikli insan kaynağına kavuşturabilmek
olduğunun altını çizdi.
Ardından UR-GE projelerinin genel değerlendirmeleri, TİM Başkan Vekili Sayın Tahsin Öztiryaki,
IMMIB Koordinatör Başkanı Sayın Rıdvan Mertöz ve UR-GE projelerinden faydalanabilmiş OSB ve
STK yetkililerince yapıldı. Görünen o ki, bu projeden kullanıcılar son derece memnunlar,
ihracatlarının artmasında son derece başarıya ulaşmışlar.
Gün içinde 3 farklı oturumda; Kapasite Geliştirme alanında iyi uygulama örnekleri,
Uluslararasılaştırma alanında iyi uygulama örnekleri ve Bütüncül Anlayış ve Yenilikç i İş Modeli
Geliştirme alanında iyi uygulama örnekleri başlıkları ile yapılan ve her birinde 5’er sunum konuğu
olan paneller gerçekleştirildi. Her birini dinlemek gerçekten çok keyifliydi, büyük emekler verilmiş
ve başarılı sonuçlar elde edilm işti.
Bu kapsamda, oluşturulan TET – BEYSAD İşbirliği ile 2012 yılı Ocak ayında başlayan ve 2015 yılı
Ocak ayında tamamlanacak olan projemize uzun zamandır büyük emek veriyoruz ve bu
emeğimizin karşılığı olarak da adı geçen konferansta UR-GE İy i Uygulama Örnekleri sunumları
içerisinde bizim de kendimizi ve çalışmalarımızı anlatmamız istendi. Büyük bir emekle birlikte
hazırlanmış olan sunumu, adımıza Proje Yönetic isi Say ın Hande Bargu Celayir sundu.
Kısa adı TURKHAS olarak belirlenen Beyaz Eşya Yan Sanayi Sektörü Projesi sunumunda; projenin
başından bugüne yapılan çalışmalar, yapılma biç imleri, markalaşma serüvenimiz ve gidilen
seyahatlere ilişkin konular üzerinde duruldu.
25 milyonu aşan üretim rakamıyla Türkiye, Avrupa'nın en büyük Beyaz Eşya üretim merkezi.
Sektörün bu konuma gelmesinde Beyaz Eşya Yan Sanayisinin büyük rolü olduğunu düşünüyoruz.
Bu proje ile Güney Amerika ülkelerinin seç ilip gidilmesinde amaç; ihracatlarını ağırlıklı olarak
buradaki uluslararası şirketlerin Avrupa’daki üretim merkezlerine gerçekleştiren yan
sanayilerimizin hedef pazarlarını Dünya geneline yaymak. Yapılan analizler sonucu 200 milyon
nüfusu ve yıllık 20 milyon beyaz eşya üretimi olan Brezilya ve 30 milyon üretim adedi ile dünyanın
ikinc i beyaz eşya üretim merkezi olan Meksika hedef ülkeler seç ilmişlerdir. Her iki ülkede de
birçoğu ile Avrupa pazarında halihazırda çalışmakta olduğumuz uluslararası global markalar
konumlanmıştır ve bu bölgeleri gerek üretim merkezi olarak değerlendirmekte gerekse lokal ve
yakın pazarlara ihracatlarını gerçekleştirmektedirler. UR-GE projeleri bu hedeflerimizin
gerçekleşmesi yolunda gerek küme enerjisi yaratarak, gerekse teşvikleri ile doğru bir zamanda
itic i güç olmuş ve açılım sürec imizi hızlandırmıştır.
Ayrıca, ön heyetlerde ve ana ticaret heyetlerinde ülkelerin resmi kurumları, sektörel dernekleri,
beyaz eşya üretic ileri ile birebir temaslar sağlanmış, iş bağlantıları iç in önemli adımlar atılmıştır.
TURKHAS (Beyaz Eşya Yan Sanayi Yurtdışı Pazarlama Takımı) kümesi son ziyaretini her yıl
Almanya’nın Berlin şehrinde yapılan Tüketic i Elektroniği ve Beyaz Eşya sektörünün en değerli fuarı
olan IFA’ya gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret gerek sektörün gelişmelerini görmek, vizyon katmak ve
iş bağlantıları sağlamak iç in kanaatimizce üyelerimiz iç in yararlı geçmiş olduğunu düşünüyoruz.
BEYSAD 2
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/224 27 EKİM 2014
Bu önemli program içerisinde ayrıca TET Şubesi’nden başarılı UR-GE örneği olarak, Kablo ve
İletken Sektörü Projesi, Proje Yönetic isi Sayın Filiz Avşar tarafından sunuldu. Avşar, yapılan
başarılı çalışmaları film şeklinde sundu ve misafirlerin oldukça ilgisini çekmeyi başardı.
Bu faydalı teşv ikler için, zaten programda da bolca teşekkür alan Ekonomi Bakanlığımıza biz de
teşekkür ediyor ve tüm başarılı projeleri kutluyoruz. Diğer örneklerle kendimizi karşılaştırma
imkanı bulduğumuz bu organizasyonda ufak tefek eksiklerimizi görmüş olsak da, 3 yılda çok yol
katettiğimizi görmek, büyük emeklerle bizim de bolca iş başarabildiğimizi görebilmiş olmak bizleri
de son derece memnun ve motive etti.
Başarılı çalışmalar yapan tüm kuruluşları kutlarız; emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız ve yeni
UR-GE Projelerinde daha büyük işlere Bakanlığımız, TET Birliğimiz ve üyelerimizin desteği ile
başarılı imzalar atmak istediğimizi belirtmek isteriz.
ABD BEYAZ EŞYA ENDÜSTRİSİ İNİSİYATİFİ GÖZETİMSİZ MUTFAK YANGINLARINI
ELE ALACAK
ABD Beyaz Eşya Üretic ileri Derneği (AHAM), gözetimsiz mutfak yangınlarına ilişkin riski azaltmayı
sağlamayı planlıyor. Buna göre, sensörler ve yangın önleyici diğer c ihazlar iç in yeni bir test
prosedürü uygulanacak.
Grup, ABD’de 100 milyonu aşkın fırınlı ocak ve setüstü ocak kullanıldığını ve bunların çoğunlukla
hiçbir sorun yaratmadan çalıştığını belirtti. Bununla birlikte, gözetimsiz mutfak yangınları ABD ve
Kanada’daki ev yangınlarının başlıc a sebebi.
AHAM başkanı Joseph M. McGuire, planın ürün güvenliği bakımından “önemli bir sıçrama” arz
ettiğini ve son dönemdeki teknolojik gelişmeler sayesinde uygulanabilir hale geldiğini söyledi.
McGuire, “Bu noktada tüm paydaşların işbirliği ve dayanışmasına ihtiyaç vardır. Bu süreç
endüstrinin tüketic ilerin günlük olarak başvurduğu aletlerin emniyeti iç in önemli iyileştirmeler
sunmasını sağlayacak”.
2014 yılının sonuna kadar, AHAM ABD’li ve Kanadalı güvenlik standartları kurumlarına – UL ile
Kanada Standartlar Kurumu – sensörlerin ve diğer c ihazların değerlendirilmesini sağlayarak
pişirme malzemelerinin yaygın kullanılan yemeklik yağlarla ilişkilendirilen tutuşma sıcaklıklarına
ulaşmasını engelleyecek bir test prosedürü iç in teklif götürecek.
Bu yeni test prosedürü, öncelikle elektrikli setüstü ocaklara ilişkin gerekliliklere uygulanacak ve
yüzey mutfak yangınları iç in riskin azalmasına yardımcı olacak.
Endüstri, elektrikli bobin ocaklar ve setüstü ocaklar iç in standartların geliştirilmesine öncelik
verecek. Pişirmeden kaynaklı çoğu yangın vakasına bu ürünler yol aç ıyor. AHAM’a üye şirketlerde
çalışan teknik ve ürün güvenlik uzmanları bir araya gelerek benzer testlerin ve gerekliliklerin
radyan cam seramik, indüksiyonlu ve gazlı setüstü ocaklar ve fırınlı ocaklara nasıl
uygulanabileceğini belirleyecek.
AHAM üyelerinin aşamalı bir yaklaşımın, tüketic i ç ıkarlarının korunması ile yüksek performans
gösteren ürünler sunmaya devam edilebilmesi aras ındaki dengeyi en iyi şekilde koruyacağına
inandığını belirtti. Gelişmiş tüketic i eğitimi ve farkındalık faaliyetleri ile birleştirilmiş olan plan,
gözetimsiz mutfak yangınlarında önemli bir düşüş sağlanmasını amaç lıyor.
AHAM, Kuzey Amerika’da satış yapan mutfak ocakları ve setüstü ocak üreticilerinin büyük
çoğunluğunu temsil ediyor.
BEYSAD 3
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/224 27 EKİM 2014
KALIP ÜRETİMİNDE DÜNYA MARKASI OLAN SARIGÖZOĞLU, EĞİTİME DE EL ATTI
Sarıgözoğlu bir BEYSAD üyesidir. Kalıp Dünyası Dergisi’nden alınmıştır.
Ford, Mercedes, Fiat, BMW, Peugeot, Renault, Audi, Porsche, Bently gibi otomotiv devlerine
Dünya’nın kalıbını yapan Sarıgözoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımc ısı Levent
SARIGÖZOĞLU ile röportaj yapma fırsatı bulduk.
Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
1957 yılında küçük bir atölyede İsmail SARIGÖZOĞLU tarafından kurulan günümüzün dünya
devleriyle çalışacak tecrübe, bilgi, teknolojik güce ve 800 çalışan sayısına ulaşan Sarıgözoğlu,
başta otomotiv sektörü olmakla beraber beyaz eşya alanında da presli şekillendirme ve firmam ızın
kökeni olan sac kalıpları konusunda sektörün önde gelen OEM’lerine hizmet vermektedir. Babamız
İsmail SARIGÖZOĞLU, ilk y ıllarda otomobil yedek parçaları üretmiş, sonraki yıllarda Türkiye’deki
ilk buzdolabı üretiminin yan sanayic iliğini, ilk traktör üretiminin parçalarını yapmış, otomotiv
montaj sanayi yıllarında da ihtiyaç duyulan kaportaların kalıplarını tasarlayıp üretmiştir . İsmail
Sarıgözoğlu, kullandığı presleri zeytinyağı ve pamuk ç ırçır preslerini tadil ederek sağlamış. 1970’li
yılların başlarından itibaren Almanya ile olan temaslarının ışığında hidrolik pres üretimi kararı
alarak, Makedonya’dan Tunus’a Yemen’den Suriye’ye hidrolik pres imalatı konusunda bir ilki
gerçekleştirmiştir. İlk yıllarda üretimimiz beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine eşit dağılırken,
2000’lerden beri artan otomotivin payı şu an yüzde 80’lere ulaştı.
Babamız tarafından kurulup, bir aile şirketi olarak bugünlere gelen firmamız, şu anda ben ve
ağabeyim Mustafa SARIGÖZOĞLU tarafından yönetiliyor. 3. nesil olarak yeni kuşağın yönetimi
devralmasıyla ilgili c iddi çalışmalar başlattık, bu kapsamda TAIDER (Türkiye Aile İşletmeleri
Derneği) ile işbirliği içerisindeyiz.
Firmanızın bünyesinde hangi faaliyetler gösteriliyor, müşterilerinize hangi ürün ve
hizmetleri sunuyorsunuz?
Otomotiv sektörünün gelişmiş yan sanayilerinden biri olarak araç ların kozmetik olarak adlandırılan
büyük dış panel parçalarından, robotlu kaynak sistemleriy le bu parçaların montajından, kalın şasi
parçalarına kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriyoruz. Uluslararası alandaki
hizmetlerimizin en büyük sebeplerinden biri olan büyük kozmetik ve alüminyum gibi yetkinlik
gerektiren kapsamlı sac kalıpları üretimimizin başında geliyor. Bu çerçeve dahilinde Ford Otosan
ile birlikte yaklaşık 2 yıl önce start verdiğimiz 4 farklı proje (Global Kargo Kamyon, V362, V363,
B460), 2014 yılı başından itibaren hayata geçti ve bu projeler kapsamında Ford Amerika’ya kalıp
ve prototip parça sevkiyatı gerçekleştirdik. Bu yılın başı itibariyle projelerin devreye alınması ile
birlikte Ford Otosan’ın bu 4 yeni arac ında kullanılacak sac parçalarının seri üretime de başladık.
Bu konuda seçilmiş 8 firmadan biriy iz. Bu parçalar sadece Türkiye’de değil, ABD, Brezilya ve
Rusya’da üretilmekte olan araç larda da kullanılıyor. Türkiye’den otomotiv kalıplarının ABD’ye
ihracatını yapan ilk firma olmakla beraber, BMW’nin ABD’deki fabrikasında, Ç in’deki Audi
firmasında kullanılan kalıpların önemli bir kısmını da bizim üretimimizdir.
Anladığım kadarıyla proje bazlı müşterilerinize hizmet veriyorsunuz. Mümkünse
referanslarınızdan bazılarını öğrenebilir miyiz?
Geçen yıl Ford’un projelerine hazırlık aç ısından Manisa Merkez Fabrikamızda yatırım hamlesi
başlattık ve otomasyon teknolojilerini devreye aldık. Robot teknolojisine 12 sene önce başlamıştık,
yeni yatırımımızla bunu yeni bir boyuta taşıyarak robotların niteliklerini ve sayılarını arttırdık.
Ayrıca 2012-2013 yıllarında 25 bin ton, bu yıl 40 bin hammadde kullandık. 2015’te 50 bin tonluk
üretim hedefliyoruz. 2009’da faaliyete geçen Bursa fabrikamız da bu projelerde önemli rol
oynuyor. Bursa’da 5 presten oluşan bir pres caddesi ve robot otomasyonu sayesinde defter
yaprağı gibi olan metal parçayı, direkt kasaya koyulacak hale getiriyoruz. Bu, G1 dediğimiz,
otomotiv sanayinde kullanılan en büyük pres caddesi ve biz bu yatırımı gerçekleştirinceye kadar
OEM firmalar dışında hiçbir otomotiv yan sanayi firmasında bulunmuyordu.
BEYSAD 4
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/224 27 EKİM 2014
Ağırlıklı olarak hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? Ürünleriniz hangi alanlarda
kullanılıyor?
Otomotiv sektörü asli sektörümüz olsa da beyaz eşya sektöründe de Türkiye, Fransa, Almanya ve
İngiltere’de bulunan Bosch firmalarına kombi ve şofben üretiminde kullanılan iç ve dış sac
aksamları iç in yıllardır kalıp ve seri üretim konularında hizmet veriyoruz.
Sektöre sunduğunuz en yeni ürünlerinizden, özelliklerinden ve getirdiği avantajlardan
bahseder misiniz?
Bizim ürünlerimiz öncelikle müşterilerin talep ettiği son teknoloji ürünü olan kalıplardır. Bu
taleplerin beklenti seviyesine bizim de cevap vermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya ihraç
ettiğimiz (Mercedes ve Porche markaları iç in) kalıpların iç ine otomatik somun ve c ıvataları çakan,
monte eden sistemleri uyguladık. Bu sayede transfer kalıbından dakikada 15 -20 baskıyla
ürettiğimiz sac parçaların üzerinde cıvata ve somunlar da çakılmış oldu; bu c iddi bir verimlilik
getirdi.
Pazar payınızı artırma adına yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğünüz çalışmalar neler?
2014’te hangi fuar, seminer vb. etkinliklere katıldınız ya da katılacaksınız?
Özellikle yurtdışına adımızı duyurmak v e önemli OEM’lere kendimizi ifade edebilmek iç in Ekonomi
Bakanlığı’nın da destek verdiği Volvo, DAF ve Çin Sektörel Ticaret Heyeti gibi önemli
organizasyonlara katılımlarımız oldu.
Yurtiçinde de 24 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da yapılan ve Ulusal Kalıp Üretic ileri Birliği (UKUB)
tarafından düzenlenen 4. Ulusal Kalıpç ılık Seminer’ine Ana Sponsor olarak katıldık.
Ayrıca 4-7 Aralık 2014 tarihleri arasında yine Bursa’da düzenlenecek olan Kalıp Avrasya Fuarı’na
katılacağız. Bu fuar ile birlikte Otomotiv ve Ticari Araç lar Yan Sanay ileri Fuarı, Metal İşleme
Teknolojileri Fuarı, Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, 6. Hırdavat ve İş Güvenliği Fuarı ve BELEX Fuarı
da gerçekleşeceğinden oldukça kapsamlı bir fuar olacak.
Türk kalıpçılık sektörünün son dönemdeki gelişim grafiğini bizler için yorumlar
mısınız? Sizce sektörün gelişmesi adına neler yapılabilir?
Sektörümüzün kendi iç dinamikleri diğer sektörlere göre farklıdır. Bu dinamiklere hakim olup ileri
görüşlülükle kısa ve uzun vadeli değişkenliklere hazırlıklı olunmalı ve sürdürülebilir olmak iç in
eğitimi ve gelişimi ilke edinmek sürekli ve hızla değişen sadece sektörün değil iç inde
bulunduğumuz çağın da en büyük gerekliliği.
2023 hedeflerinde 4 milyon araç üretimi, 3 milyon araç ihraç edilmesi gibi hedefler var. Bunun
gerçekleşmesi iç in yeni tesislere ve markalara ihtiyaç var. Yeni makinaların teşviği, istihdam
desteği, kalıpç ılık eğitimi veren okulların, merkezlerin arttırılması gerekiyor. Bu bağlamda kalıpçılık
meslek okulu ve üniversite bazında eğitim veren okulların her şehirde kurulmasını bekliyorum.
Kısa ve uzun vadede hayata geçirmeyi düşündüğünüz plan ve projeleriniz neler?
Kısa ve uzun vadeli hedeflerimizin başında kurumsallaşma geliyor. Şimdi ailenin üçüncü kuşak
temsilc ileri bizimle birlikte iş hayatına atıldılar. Bu nedenle aile anayasası ve benzeri çalışmalar bizi
bekliyor. Buna ilaveten 2023’e kadar Avrupa’nın ilk 5 kalıp üretic isinden biri olmayı hedefliyoruz.
Yerli otomobil üretiminin gerçekleşmesi iç in fikren ve fiziken mücadelenin bir parças ı da biz
olacağız.
Teknik personel istihdamında, Türkiye genelinde yaşanan bir sorun var. Siz bu konuyu
nasıl değerlendirirsiniz?
BEYSAD 5
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/224 27 EKİM 2014
Teknik liselere ve yüksek okullara gereken önemin verilmemesi ciddi bir etken. Bu konuda Koç
grubunun başlattığı programa gönülden desteğimizin yanı sıra MOSB (Manisa Organize Sanayi
Bölgesi) olarak yönetimini ve idaresini üstlendiğimiz bir okul açtık. Nitelikli hocalarımızla sanay inin
ihtiyacı pay laşılarak ve öğrencilere istihdam garantisi verilerek ortak işbirliği içine girdik.
Ayrıca geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaparak. Şirket bünyesinde ç ıraklık eğitimi
ilk açan firma olarak haklı gururunu yaşıyoruz. Sarıgözoğlu Ç ıraklık Eğitim Merkezimizi Manisa
Fabrikalarımızda otuzar çırakla başladık. Bu y ıl yeni kayıtlarımızla 70 öğrencimiz bulunmaktadır.
Biz istiyoruz ki sadece bizim otomotiv sektörüne has bilgilerle donatılacak çıraklar yetiştirelim.
Eğitimli iş gücü çok iyi bir kazanç bizim iç in. Ortaokuldan sonra liseye gitmemiş yaşı 16’nın
üzerinde bütün genç kuşağı sektörümüz ile ilgili eğitim almaya davet ediyoruz. Onların servisleri,
yeme-içme giderleri iş kıyafetleri, dış kıyafet destekleri de bizden en önemlisi de iş garantili
meslek öğrenmiş olacaklardır.
Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Aksaray fabrikamız, 5000 tonluk tandem şasi presi ile yine Aksaray’da kurulu Mercedes’in kamyon
üretimine büyük bir destek sağlamaktadır. Ayrıca Mercedes’in önümüzdeki dönem devreye
girecek yeni kamyon projelerinin kalıplarının da yapım aşamasındadır. Oluşac ak yeni talebi
karşılamak iç in önümüzdeki günlerde 10 milyon euroluk ek bir yatırım ile SFTP modeli Mercedes
kamyonun şasi ve kabin grubunda Türkiye ve Almanya fabrikaları iç in verdiğimiz hizmeti nitelik ve
nicelik itibariyle daha mükemmel bir yere taşıyacağız.
www.beysad.org.tr
BEYSAD 6
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards