Küme için İhtiyaç Analizi

advertisement
1
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN
DESTEKLENMESİ (UR-GE)
Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı
ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.
Ülkemiz, rekabetçi ve ihracata dayalı büyüme stratejileri
çerçevesinde sistemli çalışma, doğru stratejilerin
belirlenmesi, Ar-Ge, üretim ve pazarlama yönetimlerinin
etkin kullanımını amaçlayan projeler ile hedeflerine
ilerlemektedir.
Ekonomi Bakanlığı desteğiyle ilerleyen “Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)”
projesinin de aralarında bulunduğu bu projeler ile “Türkiye’de Kümelenme Politikasının
Oluşturulması ve Dış Ticaretinin Artırılması” hedeflenmektedir. Tüm bu çalışmalar,
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için amaçlanan 500 milyar ABD Doları tutarındaki ihracata
ulaşılması için başlatılan girişimler arasında yer almaktadır.
İzmir Ticaret Odası da, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE Projesi çerçevesinde,
işbirlikçi kuruluş olarak Ayakkabıcılık, Gelinlik ve Abiye, Plastik ve Kuyumculuk sektörlerinde
projeler yürütmektedir.
Daha önce beş sektörle sınırlanmış olan bir işbirlikçi kuruluşun aynı anda yürütebileceği UR-GE
Projelerinin sayısının Ekonomi Bakanlığı tarafından10’a çıkartılmasıyla birlikte yeni sektörlerde de
projeler başlatarak Odamız önderliğinde bir ihracat seferberliği oluşturma hedefine hızlı adımlarla
ilerlenmektedir.
Projeden kimler faydalanabilir?
 Odamıza üye olan ve aynı sektörde faaliyet
gösteren şirketlerden oluşan en az 20
firmalık sektörel küme
Projeye kimler dâhil olamaz?
 Şahıs şirketleri
 Daha önce Turquality desteğinden
faydalanmış olan şirketler
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER:
 Ortak İhtiyaç Analizi
 Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti
2
 Bireysel Danışmanlık
Küme için İhtiyaç
Analizi
•Kümenin genel ekonomik yapısının değerlendirilmesi,
gelişim için yol haritalarının hazırlanması, orta ve uzun
vadeli stratejilerin belirlenmesi
•Kümenin ortak vizyonunun oluşturulması
•Kümenin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi
•İhracat pazarlarının belirlenmesi ve İhracat Yol Haritasının
oluşturulması
Eğitimler ve
Danışmanlıklar
•Kümede ortak öğrenme ve güven değerlerinin oluturulması
•Küme firmalarının kurumsal yapılarının geliştirilmesi
•Daha iyi eğitimli insan kaynakları
•Firmaların uluslararası stratejiler geliştirme kapasitesinin
artırılması
Yurtdışı Geziler
ve Alım Heyetleri
•Küme firmalarının küresel vizyonlarının geliştirilmesi
•Dış pazarlar ve bu pazarların özellikleri hakkında daha fazla
bilgi edinerek stratijiler geliştirme
•Bire-bir Ticari Eşleştirme Toplantılarının yapılması ve küme
firmalarının yabancı alıcılarla bir araya getirilmesi
İHTİYAÇ ANALİZİ:
Hiç şüphesiz Ur-Ge Projesi kapsamında yer alan tüm firmalar rekabet gücünün geliştirilmesini
istemektedir. Bu noktada akla şu soru gelmektedir. “Günümüzün hızla değişen rekabet
koşullarında nasıl daha rekabetçi olunabilir?”
Firmalar için “tek başımıza en iyiyi ve her şeyi yapabiliriz” dönemi kapanmış, müşteri için daha
fazla değer yaratacak ürünlerin daha az maliyetle üretildiği, üretim süreçlerinin etkinleştirildiği ve
diğer oyuncularla (tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar vb.) ile işbirliği yapıldığı yeni bir dönem
başlamıştır.
Ur-Ge Projesi süresince gerçekleştirilecek diğer tüm faaliyetler ihtiyaç analizi sonuçları ışığında
belirlenmektedir.
Projeye katılımcı şirketler Odamız ve bir Üniversite ve/veya Danışman Kuruluşun uzman
yetkilileri tarafından ziyaret edilerek firmaların kurumsal, finansal, satış/pazarlama, ar-ge ve
inovasyon, dış ticaret pazarlaması ve genel sektörel yeterlilikler ve yetkinlikler ile ilgili durum
değerlendirilmesi yapılacaktır.
İhtiyaç Analizi ve Değerlendirme:
 Sektörün makro ölçekte analizi
 Dünya
3





AB
Türkiye
Bölgesel/Yerel Analiz
Firma Analizi
Pazar Analizi
İhtiyaç Analizi ve Strateji Geliştirilmesi





Ortak Vizyonun Belirlenmesi
Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
URGE Faaliyetlerinin Belirlenmesi
Planlama (Faaliyet Çizelgesi)
Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
Projenin bundan sonraki aşamaları bu ihtiyaç
analizinde öne çıkan kriterler doğrultusunda
belirlenecektir.
Odamız ihtiyaç analizi süreci ile firmalar
arasında;
 Ortak Vizyon Oluşturma
 İşbirliği ve Güven Ortamı Sağlama
 Ortak Öğrenme ve Ortak Pazarlama anlayışını kazandırmayı hedeflemektedir.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK:
İhtiyaç Analizi doğrultusunda belirlenen
konularda kısa süreli eğitimler ve yaklaşık 1
yıl süre ile danışmanlıklar organize edilecektir.
Projenin İhtiyaç Analizi ve eğitim/danışmanlık
aşamalarına katılım zorunludur.
Hedefler:
 Firmaları ve ürünlerini doğru anlatan
stratejilerin geliştirilmesi
 Firmaların kendilerine özgü kurumsal
bir yapı oluşturabilmesi
 Üretim ve satış güçlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edecek düzeye
erişmesi
4





Üretim verimliliğinin artması
Üretim maliyetlerinin düşmesi
Ürün ve süreç kalitesinin yükselmesi
Hata ve fire oranlarının en aza indirgenmesi
Inovasyon ve Ar-Ge alanında iyileştirme çalışmaları
YURT DIŞI ZİYARET VE ALIM HEYETİ ORGANİZASYONLARI:
Proje süresi olan 36 ay içerisinde 10 kez yurt dışı ziyaret/fuar katılım organizasyonu, 10 kez alım
heyeti organizasyonu gerçekleştirilecektir.
Hedefler:
 Yeni Pazara Giriş/Mevcut Pazarlarda İlerleme
 İhracatı Planlı Yapma
 Firmaları Bire-Bir Eşleştirme Yöntemiyle
Yabancı Alıcılarla Bir Araya Getirme
 İhracat Faaliyetlerinin Yüksek Oranda
Finansmanı İmkânı
 Pazarlama Karması Yönetiminde İşbirliği
Kuruluşundan Destek Alma
 Diğer Firmalarla Ortak Hareket Etme
Becerisi
 Potansiyel İşbirlikleri (Ortak Yatırım,
Ortak Pazarlama ve Satın Alma)
 Türkiye İmajından Grup Haline
Yararlanma
BİREYSEL DANIŞMANLIK:
Projenin tamamlanmasının ardından, dileyen proje katılımcısı firmalar T.C. Ekonomi Bakanlığına
başvurarak bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.
İhtiyaç Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
75%
75%
75%
75%
75%
70%
Desteklenen
Kurum
İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
150.000
(Program
Başına)
100.000
(Program
Başına)
Emsal Brüt
50.000
Ücret
10 Adet
2 Kişi
Destek Tutarı
(USD)
Program
400.000
Program süresince (Maks. 36 Ay) 10 Adet
5
3 Yıl
PROJE OFİSİ İLETİŞİM
Pınar Öksüz
Tel: 498 46 15
E-posta: [email protected]
Zeynep Has
Tel: 498 46 17
E-posta: [email protected]
6
Download