Click to add title

advertisement
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Emrah SAZAK
Daire Başkanı
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi
Proje Koordinasyon Birimi Direktörü
ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ve İŞBİRLİĞİ KONFERANSI
4-5 Haziran 2013
Sunumun Kapsamı
• UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
• UR-GE Tebliği’nin Vizyonu
• UR-GE Projelerinin Aşamaları
• Neden İhtiyaç Analizi?
• İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir?
• İşbirliği Kuruluşlarının Rolü
• Sonuç ve Değerlendirmeler
UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası (1)
“Firmaların % 80 i ihracatın %5 ini yapıyor.”
sayısını ve artırmamız gerekiyor
– Son 10 yılda ihracat yapan toplam firma sayısı 140.214
– 2012 yılında ihracat yapan firma sayısı 56.256
– Son 10 yılda her yıl ihracat yapan firmaların, ihracat yapan firmalar
toplamı içindeki payı %6,3’tür.
– Son 10 yılda sürekli ihracat yapan firmalar her yıl toplam ihracatın üçte
ikisini yapıyor.
UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası (2)
Firmalarımız;
•
Üretim yapmakta olan firmalarımız ihracat yapmak istiyor fakat nereden
başlayacağını, nasıl yapacağını bilemiyor. Kendi gücünü, sınırını ve fırsatlarını
değerlendirerek hedef koyamıyor.
•
Dış dünyayı, kendi dış çevresinden başlayarak eko-sistemi içinde yer alan fırsatları
göremiyor. Rakiplerini tanımıyor, sektöründe başarıya ulaşan en iyi iş modellerini
göremiyor.
•
Firmaların ihtiyaçları sektörel yapıya, coğraflaya ve firma ölçeğine göre değişiklik
taşıyor. Herkes için tek bir çözüm mümkün değil.
Hedef’e Ulaşmak için UR-GE Tebliği
ÇÖZÜM
•
İhracatımıza yön veren ve sürekli ihracat yapan firmalarımızın niteliklerini
geliştirerek yeni pazarlardaki gücünü artırmak ve sürekli ihracat yapan
firmalarımızın sayısını artırmak.
•
Firmalarımız için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak. Bu hedeflere
ulaşmalarında firmalarımıza sektöre özgü ve ihtiyaçların çözümüne yönelik yol
göstermek.
UR-GE Tebliğinin Vizyonu (1)
“Rekabet gücümüzü ve ihracat seviyemizi artırmak.”
“Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas
alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine
olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının
önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak.”
UR-GE Tebliğinin Vizyonu (2)
“Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete
geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat
seferberliği başlatmak.”
UR-GE Projeleri Yapıtaşları
Kümelenme Anlayışı
1
Esnek, dinamik, bütüncül yaklaşım
2
Sektöre özgü rekabet alanlarını belirli bir
coğrafi kapsam içinde değerlendirir. Yerel
rekabet avantajlarını ortak sorun, ortak fırsat
ortak vizyon anlayışı içinde küresel fırsata
dönüştürmeyi hedefler.
Tek bir firmaya değil, birlikte güç yaratacak
firmaların ihtiyaçlarını karşılama , hızlı
kazanım odaklı ortak eğitim-danışmanlık ile
pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sunar.
İhracat Odaklı Anlayış
İşbirliği Anlayışı.
3
Sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu
nedenle ihracat için gereken kabiliyetlerin
geliştirilmesini, bilgiye ulaşılmasını sağlar.
Operasyoneldir.
4
Projelerde işbirliği esastır. Küresel ve ulusal
değer zincirleri boyunca firmalar arasında,
kamu-üniversite-sanayi arasında işbirlikleri
esastır.
UR-GE Projesi Aşamaları
İşbirliği Kuruluşu Proje Başvurusu
İhtiyaç Analizi
İstihdam
Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri
Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti
Bireysel Danışmanlık
İhtiyaç Analizi Neden Sektör Stratejisidir?
– Firmaların rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri, kabiliyetleri, araç
ve yöntemleri genel olarak değil, sektörel bakış açısı ile firmalarla birlikte irdeler.
– Sektörel trendleri inceler, coğrafi kapsamı içinde firmaları değerlendirir ve stratejik
konum belirler,
– Pazar eğilimlerini ve pazar fırsatlarını inceleyerek firmalara gelecek fırsat
alanlarını sunar,
– Firma içi rekabet alanlarının yanı sıra firma dışında, ekosistemi içinde yer alan
rekabet avantajlarını ve nasıl harekete geçirileceğini gösterir,
– Analize dayalı gerçekçi tespitler ışığında hedef ortaya koyar.
– Hedefe ulaştıracak stratejik yol haritasıdır.
İhtiyaç Analizi ve Takip Eden Faaliyetler
İhracat
Ortak Pazarlama
Ortak Eğitim
Hedef pazarlara yönelik
eylemler
Yurtdışı Pazarlama
ve Alım Heyeti
Faaliyetleri
Eğitim ve Danışmanlık
Faaliyetleri
Ortak Vizyon
İhtiyaç Analizi
(Rekabet Stratejisi)
Firmaların kabiliyetlerini
geliştirme, işbirlikleri
geliştirme.
Sektör, bölge, firma ve pazar
analizlerine dayalı hedef
belirleme, strateji geliştirme
İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? (1)
Teşhis
Teşhis
Et
Hedef
1
1. Sektör Analizi
2. Bölgesel Analiz
3. Firma Analizi
4. Pazar Analizi
Strateji
Eylem
Hedef
Belirle
2
1.Ortak Vizyonun
belirlenmesi
2.İhracat Hedefinin ve
Hedef Pazarların
Belirlenmesi
Strateji
Geliştir
3
1.Öngörü-içgörüçaprazgörü anlayışıyla
Stratejik Adımların
Belirlenmesi
2.Başarı Faktörlerinin
Belirlenmesi
Eyleme
Geç
4
1.Ortak akıl ve katılımcı
anlayışla eylemlerin
planlanması
2.Sonuç odaklı uygulama
İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? (2)
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Sektör Stratejisi Metodolojisi
İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? (3)
1
Etkin Proje Hazırlık Evresi:
Doğru sektörün ve doğru firmların seçimi, süreci yönecek ekip oluşturulması, kaliteli hizmet alımı
2
Kapsamlı Literatür Araştırmasının Yapılması:
Sektörün durumunun kapsamlı masabaşı çalışması ile incelenmesi, ihtiyaç tahmini.
3
Türkiye’de ve Bölgede Sektörün Değerlendirilmesi:
Sektörün durumunun paydaş görüşmeleri ve firma analizleri ile incelenmesi, ihtiyaç tahmini.
4
Ortak Vizyonun Paylaşılması ve Sahiplenilmesi
Bilgilerin ve belirlenen hedef pazarların firmalarla paylaşılması ve “Ortak Vizyon” belirlenmesi
5
Ortak Vizyona Ulaştıracak Basamakların Belirlenmesi
Hedef pazarlara girmek, sürekli ihracat için kritik adımların, rekabet alanlarının belirlenmesi
6
Hedef Pazar Analizi :
Değer zinciri yaklaşımı ile hedef pazarların belirlenmesi
7
Uluslararası En İyi İş Modellerinin ve Uygulamaların Örneklenmesi:
İş ve üretim süreçlerinde fark yaratarak değer yaratan iş modellerinin incelenmesi
8
Yol Haritasının Hazırlanması
Faaliyetlerin belirlenmesi, planlanması ve bütçelendirilmesi
İyi Bir Sektör Stratejisi için Kritik Hususlar
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hazırlık evresine önem verilmiş, zaman ve emek harcanmıştır,
Firmaların aktif katılımına dayalıdır,
İyi bir masabaşı araştırmasını gerektirir,
Firmalarla yüz yüze gerçekleştirilen kapsamlı firma analizlerine dayalıdır,
Sektöre ilişkin trendleri içerir,
Hedef pazarları belirler ve bilgi verir,
Başarılı uygulama örneklerini inceler ve dersler çıkarır,
Mevcut durumda kısıtları ve bu kısıtları değiştirmenin yollarını arar,
Somut, uygulanabilir ve hızlı kazanımlar sağlayacak eylemler sunar,
Net ve ulaşılabilir bir hedef ortaya koyar,
Hedefe ulaşılmasını sağlayacak stratejik yol haritasıdır.
İşbirliği Kuruluşlarımızın Rolü
• İşbirliği Kuruluşu liderlerinin süreci sahiplenmesi ve firmalara yol
göstermesi, işbirliği sürecini başlatması,
• Küme Yöneticisinin İstihdamı,
• İhtiyaç Analizinin hedef odaklı ve stratejik yol haritası olarak görülmesi,
• En kaliteli hizmetin alınması,
• İhtiyaca Yönelik “Terzi Usulü” çözüm yaklaşımı ile katma değer yaratacak
faaliyetlerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Sürecin değişim fırsatı olarak görülmesi ve yönetilmesi,
• Devamlılığın sağlanması, firmaların eğitim, danışmanlık ve pazar
faaliyetlerine etkin katılımını sağlamak.
UR-GE Projeleri (1)
2010 yılında uygulamaya başladığımız UR-GE Tebliği giderek daha fazla
firmamızın hedeflerine ulaşmasına destek sağlarken, sektörlerimiz
uluslararası pazarlarda daha çok tanınıyor.
2010’dan bu yana;
• 116 UR-GE Projesi,
• 76 İşbirliği Kuruluşu ve,
• 2102 firmamıza destek verdik.
Başarılı UR-GE Projeleri (2)
Bu resim büyüdükçe, işletmelerimiz de büyüyecek.
İşbirliği Kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekonomi Bakanlığı
olarak bölgelerimizin, işletmelerimizin, İşbirliği Kuruluşlarımızın
yanındayız.
Henüz bu resimde olmayan İşbirliği Kuruluşlarımızı da bekliyoruz.
TÜM ŞİRKETLERİMİZİ
ve
İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARIMIZI
İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR
ve
PROJELERİNİ BEKLİYORUZ
Dinlediğiniz için teşekkürler.
M.Emrah SAZAK
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi
Proje Koordinasyon Birimi Direktörü
Download