De¤erli Meslektafllar›m, Koç Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu

advertisement
03 ozgun yazi 7/22/10 11:20 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
De¤erli Meslektafllar›m,
Koç Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Semahat Arsel
Hemflirelik E¤itim ve Araflt›rma Merkezi (SANERC) olarak
dergimizin yay›mlanmas›nda, 2006 y›l› ikinci yar›s›ndan
itibaren baz› sorunlar yaflad›k. Editör grubu olarak derginin
gecikmesi nedeni ile yazarlardan ve okurlardan özür
diliyoruz. Ancak çok h›zla çal›fl›p aradaki gecikmeyi h›zla
kapatmaya çal›flaca¤›z.
Bu say›da, “Özgün yaz›” bafll›¤›nda, bat› dünyas›nda halk›n
güvenli bak›m almas›nda ve hemflirelikte otonominin
sa¤lanmas›nda çok önemli rolü olan “Hemflirelik / Ebelik
Konsey”lerinin yap›s›n› ve yararlar›n› irdeleyen bir yaz›ya
yer verdik. “Klinik yaz›” bölümünde hemflire ve di¤er sa¤l›k
ekibi üyelerinin s›kl›kla yaflad›¤› ve yaflarken de zorland›¤›
“hasta ve yak›nlar›na kötü haber verme”nin kurallar›n› ve
inceliklerini belirten bir yaz›y› ele ald›k. “Sürekli e¤itim“
bölümünde ise “kanser hastas›nda yorgunluk” konusunu
inceledik. “Kapak yaz›s›” bölümünde, ülkemizde giderek
önem kazanan riskli yenido¤an ve bak›m› konusunda
yenido¤an›n gelecek yaflant›s›n› da etkileyen yenido¤an
transportu konusunda Dünya’da ve ülkemizdeki durumu
vermeye çal›flt›k. Araflt›rma bafll›¤›nda ise “acil servislerde
yan›kl› hastalar ve kay›t durumunu” ve “Isparta’da kad›nlar›n
üreme sa¤l›¤›na yönelik bilgi ve tutumlar›n›” inceleyen iki
makaleye yer verdik. Kan›ta dayal› uygulamalar bölümünde
ise ”kanser hastalar›nda oral mukositin önlenmesi ve
tedavisi” konusunu inceledik. Bu çeviri makalenin orijinal
yay›mlanma tarihi 10 y›l› bulmakla birlikte içindeki bilgiler
güncelli¤ini korumaktad›r. “EKG” köflesinde her say›m›zda
oldu¤u gibi 12 derivasyonlu bir EKG örne¤i olan olguyu
sizlerle paylaflt›k. Serbest köflede ise bebe¤i uzun süre
yenido¤an yo¤un bak›mda yatan bir annenin duygular› ve
düflünceleri var.
Hepinize sayg› ve selamlar›m› iletiyor, çal›flmalar›n›zda
baflar›lar diliyorum.
Sevgi ve Sayg›lar›mla,
Yard. Doç. Dr. Emine Türkmen
K
Download