Mavi Yakal› Personel Oryantasyon E¤itimleri

advertisement
E¤itim
Mavi Yakal› Personel
Oryantasyon E¤itimleri
1. ‹flyeri Tan›t›m› ve Endüstriyel ‹liflkiler: fiirketimizin tarihçe ve
faaliyet alanlar› ile lokasyonlar› içeren bir tan›t›m yap›lmakta; iflyeri
prensipleri, ifl kanunu ve izin/ücret
uygulamalar› hakk›nda bilgiler verilmektedir.
2. Sa¤l›k Hizmetlerinden Yararlanma: Viziteye ç›kma, yaralanmalarda yap›lacak ifller, ifl yerinde tedavi, hastaneye sevk, istirahat hali gibi sa¤l›k hizmeti uygulamalar› anlat›lmaktad›r.
2003 y›l› fiubat ve Ekim aylar›
aras›nda yeni iflbafl› yapan 344 mavi
yakal› çal›flan›m›z›n tamam›n›n 15
grup olarak organize edilen oryantasyon e¤itimlerine kat›l›mlar› gerçeklefltirilmifltir.
‹fle yeni bafllayanlarda yabanc› bir
ortamda bulunman›n verdi¤i bir tedirginlik vard›r. Bu tedirginlik di¤er
çal›flanlarla iletiflim kurmada çekingenli¤e ve iflin gereklerini, önemini
kavramaya yönelik bilgi edinmede
yavafll›¤a yol açar. Her flirketin kendine has bir kültürü vard›r ve flirketin
çal›flanlar› bu kültürü benimsedikleri
oranda ortak hedefe do¤ru etkin bir
biçimde yürüyen bu büyük tak›m›n
bireyleri olabilirler. E¤er kültür çal›flana benimsetilememiflse, çal›flan›n
kendini tak›m›n bir parças› olarak
görmesi ve haliyle tak›m›n kazan›mlar›n›n kendi kazan›m›, ya da kendi
kazan›mlar›n›n tak›m›n kazan›m› oldu¤u felsefesini benimsemesi beklenemez.
Yeni bafllaman›n yaratt›¤› tedirginlik ve çekingenlik durumu ne kadar uzun sürerse, çal›flan kifliden
maksimum verimlilik al›nmas› süreci de o kadar ötelenmifl olur. Bu sebeplerden dolay› ifle yeni bafllayan kiflinin ilk etapta iflletmenin tarihçesi, kültürü,
prensipleri ve kurallar› konusunda genel bir bilgiye
sahip olduktan sonra çal›flaca¤› yer, üstlenece¤i görev,
70
B‹ZDEN B‹ZE
görevinin süreç içindeki yeri konular›nda da bilgi edinmesini sa¤layacak
bir oryantasyon e¤itim program›na
tabi tutulmas› son derece önemlidir.
Oryantasyon e¤itiminin ilk ad›m›
olan genel oryantasyon; flirket, flirket
kültürü, prensipleri ve çal›flma kurallar›n›n, çal›flanlara kiflisel ve mesleki
geliflimleri için sunulan sosyal ve e¤itim olanaklar›n›n tan›t›lmas›na yönelik bir içeri¤e sahip olmal›d›r. Çal›flma alan›ndaki teçhizat ve ifl süreçlerinin tan›t›lmas›, müflterisi ve tedarikçisi oldu¤u ifl istasyonlar›n›n ayn›
flekilde süreç odakl› ve teknik aç›dan
tan›t›lmas›, çal›flaca¤› bölümdeki çal›flma arkadafllar›yla tan›flt›r›lmas› gibi faaliyetler de oryantasyon e¤itiminin ikinci etab›n› oluflturur.
Birinci etap kapsam›nda gerçeklefltirdi¤imiz oryantasyon e¤itimi
program›m›z sekiz ana modülden
oluflmaktad›r. Afla¤›da bu modüller
k›saca tan›t›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
3. ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i:
Kazaya sebep olan faktörler, meslek
hastal›klar›, ifl kazalar› ve bu kazalardan korunma yöntemleri, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda çal›flanlara düflen sorumluluklar gibi konular ele al›nmaktad›r.
4. Sosyal Faaliyetler ve ‹dare
Hizmetleri: Yemekhane, melbusat,
servis hizmeti gibi idari faaliyetler ile
spor faaliyetleri, geziler gibi toplu ya da
bireysel yap›lan sosyal faaliyetler hakk›nda tan›t›c› bilgiler verilmektedir.
5. KPDS (Kapsamiçi Personel
Performans De¤erlendirme
Sistemi): Performans ve performans
de¤erlendirme kavramlar›ndan yola
ç›k›larak performans de¤erlendirme
sistemlerinin önemi vurgulanmakta
ve iflletmemizde uygulamakta oldu¤umuz sistem olan KPDS ve ilgili süreçleri tan›t›lmaktad›r.
6. E¤itim Faaliyetleri: Çal›flanlar›n kiflisel ve mesleki geliflimlerinin
sa¤lanmas›na yönelik olarak yap›lan
ihtiyaç tespiti çal›flmalar›n›n, e¤itim
faaliyetlerinin ne flekilde planland›¤›
ve gerçeklefltirildi¤i hakk›nda bilgiler
verilmektedir. Ayr›ca Teknik E¤itim
Merkezi ve atölyeleri hakk›nda da tan›t›c› bilgiler yer almaktad›r.
7. Çevre Bilinçlendirme E¤itimi: Çevre ve çevre kirlili¤i kavramlar›n›n üstünde durularak bu konuda
çal›flanlar›n bilinçlendirilmesine yönelik bir içeri¤e sahiptir. ISO 14001
sistemi ve çevre politikam›z tan›t›ld›ktan sonra çevreyi korumaya yönelik flirketimizde gerçeklefltirilen çal›flmalar hakk›nda bilgi verilmektedir.
8. ISO/TS 16949 Bilgilendirme E¤itimi: Kulland›¤›m›z kalite
uygulamalar›n›n omurgas› olan
ISO/TS 16949 kalite güvence sistemi kullan›lan terimlerden bafllanarak, ilgili maddelerin aç›klanmas› ile
tan›t›lmaktad›r.
■
71
B‹ZDEN B‹ZE
Download