Leonardo da Vinci

advertisement
BD N‹SAN 2011
UFAK TEFEK B‹LG‹LER
BD EYLÜL 2010
Derleyen: GÜLÇ‹N ORKUT
Aynan›n icad›
Günümüzde kulland›¤›m›z gümüflleme yöntemiyle ayna elde etme tekni¤i 14. yüzy›lda
Venedik’te gelifltirildi.
Bir cam tabakas›n›n arka
yüzeyine c›va sürerek yap›lan ayna
o tarihten sonra kad›nlar›n elinden
düflmez oldu.
Dünyan›n en büyük
gözü
DÜNYANIN EN KÜÇÜK ATI
THUMBEL‹NA
Dünyan›n en küçük
at› 17 inç uzunlu¤unda,
yani bir kediden biraz
daha büyük.
an su
Ne zam
iz?
içmeliy
‹stek duyulan her
an diyebiliriz. Baz›
Dünyan›n en büyük gözlü yarat›¤› mü- bünyelerin
rekkep bal›klar›d›r. Bu deniz canl›s›n›n daha çok, baz›lar›n›n da az suyla yetingözü bir futbol topu büyüklü¤üne ula- di¤i bilinir. En iyi yöntem az ve s›k,
flabilmektedir.
özellikle yeme¤in hazmedildi¤i saatleZEYT‹NYA⁄I
rin d›fl›nda içmektir. Ancak güç sarfekalp damar›
derken kesinlikle içmemeye çal›fl›n.
t›kan›kl›¤›n›n
Bir defada çok su içme al›flkanl›¤› böben iyi tedavi
VENÜS saat
rekleri yorarak iflas ettirebilir. Özellikyönünde dönen arac›d›r.
le sabah kalkar kalkmaz aç karn›na bir
tek gezegendir. Damar
bardak su içmek tüm organizmay› teyollar›n›
mizleyip toksinlerden ar›t›r; zinde ve
açar
dinç olman›z› sa¤lar.
TASARIM
DÜNYASI
Do¤ranan
malzemenin
a¤›rl›¤›n› gösteren kesim
tahtas›
148
Leonardo
da Vinci
Bisiklet
kullananlara
›fl›kl› yön
sinyali olan
s›rt çantas›
Nisan do¤umlu
mimar, müzisyen,
anatomist, mucit,
mühendis, heykelt›rafl, geometrici
ve ressam.
(15 Nisan 11452 -2 May›s 1519)
DEV
MOREL
MANTARI
20 kiloluk bu dev mantar Meksika’nın
güney ormanlarında inceleme yapan
birkaç bilimadamı tarafından bulundu.
Mantar, yenilebilir bir tür değil.
Kanla yaz›lan kitap
1124 ve 1164 y›llar› aras›nda yaflam›fl
Japon imparatoru Sutoku, kendi kan›
ile “Lankavatara Sutra“ ad› verilen dini bir kitap yazd›. Sürgünde geçen üç
y›l boyunca yaz›lan eflsiz eser,135 sayfa,10.500 kelimeydi. ‹mparator bu
eserle Buda’n›n kendisini ödüllendirerek yeniden Japon taht›na geçirece¤ini
umuyordu. Sutoku,1144 y›l›nda yeniden tahta ç›kt› ve yirmi y›l daha imparator olarak görev yapt›.
talyan Rönesans Rönesans sanat›n›
doru¤a ulaflt›rm›fl, yaln›z sanat yap›tlar›yla de¤il, çeflitli alanlardaki
araflt›rmalar› ve bulufllar›yla da tan›nan,
dünyan›n gelmifl geçmifl en büyük sanatç›lar›ndan biridir. Floransa’ya ba¤l› Vinci
kasabas› yak›n›ndaki Anchiano'da dünyaya geldi. Dönemin ünlü ressam ve
heykelt›rafl› Verrocchio'nun yan›nda
yetiflmifl ve ünlü sanatç›larla çal›flma
f›rsat› bulmufltur. Milano Dükü Sforza,
Roma’da Papa ve daha sonra Fransa
Kral›1. Francis için bafl ressam, mühendis ve mimar olarak çal›flm›flt›r. En tan›nm›fl yap›tlar› Mona Lisa ve Son Yemek’tir.
•‹lk bisiklet, ilk helikopter, ilk deniz alt›
tasar›m›n› yapm›fl; yaz›lar›n› sol eliyle,
ayna ile okunacak flekilde yazm›flt›r.
•Monalisa’da sa¤ arkada kulland›¤› toprak rengi dünyada varolmayan bir
renktir.
•Kadavralarla çal›flarak haz›rlad›¤› anatomi kitab› röntgen icat edilinceye kadar
pek çok yap›ta kaynak olmufl ve e¤itim
kitab› olmufltur.
•Kendi tasar›m› olan ve uda benzer bir
müzik aletiyle besteler yapm›fl.
•Ceninin anne karn›ndaki konumunu
do¤ru olarak resmetmifltir
‹
149
Download