Anadolu Kardiyoloji Dergisi 128

advertisement
128
Ana Kar Der, Cilt: 1, Say›: 2, Mart 2002
Anatol J Cardiol, Vol: 1, No: 2, March 2002
ACC 2001’den özetler ve
Türkiye Poster Sunumlar›
Say›n Prof.Dr. Bilgin Timuralp;
American College of Cardiology’nin 50. y›ll›k toplant›s› 18-21 Mart 2001 tarihlerinde Orlando’da yap›ld›. Bu toplant›da sonuçlar› aç›klanan önemli çal›flmalar aras›nda CURE, MIRACLE, CAPRICORN ve COPERNICUS yer al›yordu.
Salim Yusuf ve ark. Önderli¤inde 28 ülkedeki
482 merkezde yap›lan CURE çal›flmas›nda 15,562 karars›z angina pektoris veya Q-dalgas›z miyokard infarktüslü hastada 75-325 mg Aspirin içeren standart
tedavi ile bu tedaviye ek olarak clopidogrel kullan›lmas› karfl›laflt›r›lm›flt›. Hastalar 12 ayl›k süre sonunda
kardiyovasküler ölüm, miyokard infarktüsü ve ölüm
son noktalar› yönünden de¤erlendirildiler. Son noktalar, dopidogrel alan grupta % 9.3, plasebo alan grupta ise % 11.5 olarak gerçekleflti. Yusuf % 20’lik bu
azalman›n aspirine ek olarak gerçekleflti¤ini, bu yarar›n major kanamalarda art›flla birlikte oldu¤unu ancak yaflam› tehdit eden büyük kanamalar›n az say›da
oldu¤unu bildirdi.
MIRACLE (Multicenter InSync Randomized Clinical Evaluation) çal›flmas›nda atriyal senkronize biventriküler pacing uygulanarak yap›lan kardiyak resenkronizasyon tedavisinin yarar›, NYHA 3-4 s›n›f›nda bulunan 244 kalp yetersizlikli hastada araflt›r›ld›. Çal›flman›n sonuçlar›n› aç›klayan Dr. Abraham, resenkronizasyon grubunda % 60, kontrol grubunda ise % 34
kiflinin NYHA s›n›f›nda mbir kademe düzelme oldu¤unu bildirdi. Tedavi grubunda yaflam kalitesi ve 6 dakikal›k yürüyüfl testi sonuçlar›n›n da daha iyi oldu¤u
gözlendi.
CAPROCORN (Carvedilolol Post-Infact Survival
Control in left Ventricular Dysfunction) çal›flmas›n›n
sonuçlar›n› sunan Henry. J. Dargie, akut miyokard infarktüsü sonras›nda sol ventrikül disfonksiyonu bulunan hastalarda carvedilololün ölüm veya miyokard infarktüsünü % 29 azaltt›¤›n› bildirdi. Bu azalma ACE
inhibitörü, antitrombotik tedavi ve invazif tedavi uygulanm›fl olan hastalarda gerçekleflmiflti. 1959 hastadaki bu çal›flmada tedavi grubunda miyokard infarktüsü % 41, ölüm % 21 daha azd›.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi
The Anatolian Journal of Cardiology
‹leri kalp yetersizli¤i olan hastalarda beta bloker
kullan›m› bugüne kadar araflt›r›lmam›flt›. Bu konuyu
araflt›ran COPERNIUS (Carvedilolol Prospective R andomized Cumulative Survival) çal›flmas›n›n sonuçlar›
Milton Packer taraf›ndan aç›kland›. Çal›flmaya ejeksiyon fraksiyonu % 25’in alt›nda 2,289 hasta al›nm›fl
ve standart kalp yetersizli¤i tedavisine ek olarak carvedilololün etkisi plasebo ile karfl›laflt›r›lm›flt›. Hasta izleme komitesinin 29 ay›n sonunda tedavi grubunda
sa¤lanan belirgin yarar nedeniyle çal›flmay› durdurdu¤u bildirildi. Tedavi grubunda mortalite % 35, hastaneye yat›fllar % 20 azalm›flt›r. Dr. Packer çal›flman›n
sonuçlar›n›n kalp yetersizli¤inden beta bloker kullan›m›nda hala çekimser davranan hekimlerin yaklafl›mlar›n› de¤ifltirecece¤ini umdu¤unu belirtti.
RITZ-2 (Randomized Intravenous Tezosentan AC051-302) çal›flmas›nda intravenöz verilen endotelin
reseptör antagonisti tezosentan’›n akut kalp yetersizli¤inde kardiyak indeks ve pulmoner t›kal› bas›nç üzerine olumlu etkileri oldu¤u bildirildi. ENCOR çal›flmas›nda ise bir baflka endotelin antagonisti olan enrasentan›n kalp yetersizlikli hastalarda yarar› gösterilemedi.
Angiogenez ile ilgili araflt›rma ACC 2001’in dikkat
çeken çal›flmalar› aras›ndayd›. TRAFFIC (Therapeutic
Angiogenesis with FDF-2 for Intermittant Claudication) çal›flmas›nda periferik arter hastala¤›n›nda arter
içi bir kez verilen fibroblast büyüme faktörü-2, 30
gün arayla 2 kere verilmesi ve plaseboyla karfl›laflt›r›ld›. 90 gün sonunda hastalar›n yürüme süresi plaseboyla % 14, tek dozla % 34, iki dozla % 20 artt›. Tedavi gruplar›ndaki art›fl plaseboya göre anlaml›yd›,
ancak iki doz tek doza üstün de¤ildi.
AGENT (Angiogenic Gene Therapy Trial for Stable Angina) çal›flmas›nda ise stable angina pektorisli
hastalarda adenovirus arac›l›¤›yla fibroblast büyüme
faktörü-4 intrakoroner olarak verilmiflti. Çal›flman›n
sonuçlar›n› aç›klayan Dr. Cindy Grines angiogenezin
etkilerinin çift kör randomize olarak ilk kez araflt›r›ld›¤› bu çal›flmada tedavi grubunda egzersiz parametrelerinin anlaml› olarak düzeldi¤ini, adenovirusa karfl›
antikor titresi düflük olanlarda sonuçlar›n daha iyi oldu¤unu belirtti.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi
The Anatolian Journal of Cardiology
SoS (Stent or Surgery) çal›flmas›nda çok damar
hastal›¤›nda koroner arter cerrahisi ile stent uygulamas›n›n karfl›laflt›r›ld›. Bu çal›flman›n 3 y›ll›k erken sonuçlar› cerrahi lehineydi.
ADORE (Aggressive Diagnosis of Restenosis) çal›flmas›nda perkutan koroner giriflimler sonras›nda
restenozu araflt›rmak amac›yla semptoma bak›lmaks›z›n rutin olarak egzersiz EKG veya perfüzyon sintigrafisi yap›lmas›n›n, sadece semptoma göre yaklafl›ma
üstün olmad›¤› sonucuna var›ld›.
Yeni bir statin (rosuvastatin) ile yap›lan faz III çal›flmalarda kolesterolde atorvastatinden daha fazla
düflürme sa¤lanabildi¤i gösterildi.
ACC 2001’de Türkiye’den 6 bildiri yer ald›. Bunlardan 2’si Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›’ndan, 2’si Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›’ndan, 2’si ise Siyami Ersek Gö¤üs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi’ndeydi.
Prof.Dr. Vedat Sansoy
‹stanbul Üniversitesi
Kardiyoloji Enstitüsü
POSTER B‹LD‹R‹LER-POSTER PRESENTATIONS
1.Enver Atalar, Tayfun Acil, Kudret Aytemir, ‹brahim Haznedaro¤lu, Necla Özer, Serdar Aksoyek, Kenan Övünç, S›rr› Kes, Ferhan Özmen. Impaired fibrinolytic capaticity in rheumatic and nonrheumatic atrial fibrillation. 50th Annual Scientific Session Florida,
March 2001. J Am Coll Cardiol 2001; 37 (Suppl A9_;
104A.
2 Mehmet Eren, Bahad›r Da¤deviren, Osman Bolca, Abdurrahman Eksik, Yekta Gürlertop, Tuna Te-
Ana Kar Der, Cilt: 1, Say›: 2, Mart 2002
Anatol J Cardiol, Vol: 1, No: 2, March 2002
129
zel. The determinants of vena cantracta and its value
in evaluating severity of aortic regurgitation. 50th
Annual Scientific Session Florida, March 2001. J Am
Coll Cardiol 2001; 37 (Suppl A9); 485A.
3. Ayfle Emre, Mehmet Yaz›c›o¤lu, Metin Gürsurer, Yasemin Yakut, Birsen Ersek. Impact of Serum
Sex Hormones on Severe Ischemia in Postmenopausal Women With Chronic Coronary Artery Disease.
50th Annual Scientific session Florida, Marh 2001. J
Am Coll Cardiol 2001; 37 (Suppl A9); 444A.
4. Enver Atalar, Tayfun Acil, Kudret Aytemir, ‹brahim Haznedaro¤lu, Necla özer, Altunay Daver, Kenan övünç, Serdar Aksöyek, S›rr› Kes, Ferhan Özmen. Effects of atorvastatin treatment on global fibrinolytic capatcity, apoptosis, and leukocyte ativation
in partients with coronary artery disease. 50th Annula Scientific Sessison Florida, March 2001. J Am Coll
Cardiol 2001; 37 (Suppl A0); 267A.
5. Ertu¤rul Ercan, Ceyhun Ceyhan, Cemil gürgün,
Mehdi Zoghi, O¤uz Yavuzgil, Azem ak›ll›, Cüneyt
Türko¤lu, Mustaf Ak›n. The relationship between left
ventricular hypertrophy and flow-mediated dilation
of the brachial artery in normal coronary angiographic hypertensive patients. 50 th Annual Scientific Sessison Florida, March 2001. J Am Coll Cardiol 2001;
37 (Suppl A9); 225A.
6. Meral Kay›kç›o¤lu, Levent H. Can, Harun Evrengül, Serdar Payzin, Hakan Kültürsay. The effect of
statin therapy on ventricular late potentials in
patients with acute myocardial infarction receiving
thrombolytic therapy. 50th Annual Scientific Session
Florida, March 2001. J Am Coll cardiol 2001; 37
(Suppl A9); 267A.
Download