Göz Tutulumu Olmayan Behçet Hastalar›nda Retina Sinir Lifi

advertisement
DOI: 10.4274/tjo.41.35744
Editöre Mektup / Letter to the Editor
Göz Tutulumu Olmayan Behçet Hastalar›nda Retina
Sinir Lifi Tabakas› Kal›nl›¤› ve Optik Disk Özellikleri
Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and Optic Disc Features in Behcet's
Disease without Eye Involvement
Ahmet Tafl
Ankara Mevki Asker Hastanesi, Oftalmoloji Servisi, Ankara, Türkiye
Say›n Editör,
fiakalar ve ark.lar› taraf›ndan yap›lan ‘Göz tutulumu olmayan Behçet hastalar›nda retina sinir
lifi tabakas› kal›nl›¤› ve optik disk özellikleri’
isimli çal›flma1 nedeniyle tebrik ederim. Bu çal›flma önemlidir, çünkü Behçet hastalar›nda subklinik nöral tutulumun retrograd dejenerasyon yoluyla retina sinir lifi tabakas› (RSLT) kal›nl›¤›nda
azalmalara neden olmas› muhtemeldir.
Ancak, çal›flma metodolojisinde mevcut olan
baz› durumlar›n sonucu etkilemifl olabilece¤ini
düflünüyoruz. Bunlardan birincisi metodolojide
her bir kat›l›mc›n›n her iki gözünün de çal›flmaya
dahil edilmifl olmas›d›r. Farkl› kabul edilen gruplar›n istatistiksel karfl›laflt›rmalar›nda kullan›lan
istatistiksel analizlerde birbirleri ile iliflki bulunmas› muhtemel de¤iflkenlerin ayn› grup içerisine kat›lmas› ba¤›ms›zl›¤› flüphesiz ki etkileyebilecektir. Bunun en belirgin örneklerini oftalmolojide bizler hemen her analizimizde yafl›yoruz.
Ba¤›ms›z gruplarda istatistiksel analiz yap›lan
durumlarda hastada mevcut klinik tablonun her
iki gözü de simetrik etkilemesi ihtimali varsa bu
durumda her iki gözün de çal›flmaya dahil edilmesi ba¤›ms›zl›¤› zedeleyebilecektir. Yazarlar›n
oküler tutulumu olmayan Behçet hastalar›nda
her iki gözü de çal›flmaya dahil etmesinin ba¤›ms›zl›¤› zedeleyece¤ini düflünüyoruz. Ayr›ca 6
diyoptriden büyük refraksiyon kusuru ve
0,2’den düflük görme keskinli¤i olan bireylerin
çal›flma d›fl› b›rak›lmas› da sonuçlar› etkilemifl
olabilir. Çünkü, 6 diyoptri s›n›r› yüksek bir s›n›rd›r ve bu durum retinada ve optik diskte gruplar
aras›nda farkl›l›¤a neden olmufl olabilir. Çal›flmaya al›nan Behçet hastalar›nda göz tutulumu olmamas› görme keskinli¤i 0,3 olan bir bireyde
baflka bir göz sorunu oldu¤u anlam›na gelir ki bu
da sonuçlar› etkileyebilecek bir baflka durumdur.
Gruplar aras›nda ortalama RSLT kal›nl›¤› aç›s›ndan bir fark olmamas› bu çal›flman›n en temel
ve önemli sonucudur. Bu sonuç ortada iken segmental farkl›l›klar› gözeterek gruplar aras›nda
farkl›l›k oldu¤unun ortaya konulmas›n›n ortalama de¤erler aras›ndaki anlams›zl›ktan daha
önemli olmad›¤›n› düflünüyorum.
Kaynaklar
1. fiakalar YB, Keklikçi U, Çakmak SS, Ar› fi, Erdem S,
Ünlü K. Göz tutulumu olmayan Behçet hastalar›nda
retina sinir lifi tabakas› kal›nl›¤› ve optik disk özellikleri. Turk J Ophthalmol. 2010;40:190-3.
Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ahmet Tafl, Ankara Mevki Asker Hastanesi, Oftalmoloji Servisi, Ankara, Türkiye
Tel: +90 322 327 27 27-2104 Gsm: +90 533 243 73 90 E-posta: [email protected]
Gelifl Tarihi/Received: 12.12.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 14.02.2011
267
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards