çevre ölçüm ve analġzlerġ yeterlġk belgesġ ek lġste 1 / 3

advertisement
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 1 / 3
Belge No
Düzenleme tarihi
Ek Liste
Başlangıç tarihi
Bitiş tarihi
Revizyon Tarihi/No
Laboratuvar Adı
:
:
Y-06/282/2016
14.6.2017*
:
:
:
:
20.9.2016
20.9.2021
BATI LABORATUVARI ÇEVRE ÖLÇÜM HİZMETLERİ BİLİŞİM
MÜH. MÜŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;
Kapsam
Parametre
Metot Adı
Metot Numarası
Çevre Gürültüsünün
Tanımlanması ve Ölçülmesi
Kısım - 2 Arazi Kullanımında
Meydana Gelen Gürültülerle
Gürültü
Ses Basıncı Seviyesi
İlgili Verileni Elde Edilmesi
Çevre Gürültüsünün Tarifi,
TS ISO 1996-2
TS 9315 ISO 1996 – 1
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi –
Bölüm1: Temel Büyüklükler ve
Değerlendirme İşlemleri
M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 2 / 3
Belge No
Düzenleme tarihi
Ek Liste
Başlangıç tarihi
Bitiş tarihi
Revizyon Tarihi/No
Laboratuvar Adı
:
:
Y-06/282/2016
14.6.2017*
:
:
:
:
20.9.2016
20.9.2021
BATI LABORATUVARI ÇEVRE ÖLÇÜM HİZMETLERİ BİLİŞİM
MÜH. MÜŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;
Kapsam
Parametre
Metot Adı
Metot Numarası
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip
Sanayi Tesislerinde Çevredeki
Ses Basınç Seviyelerinin
Değerlendirilmesi için Ses Güç
Seviyelerinin Tayini
Gürültü Kaynaklarının Ses Güç
Seviyelerinin Ses Basıncı
Kullanarak Tayinin Bir Yansıtma
Düzlemi Boyunca, Esas Olarak
Serbest Bir Alan İçinde
Gürültü
Ses Gücü Seviyesi
Uygulanan Mühendislik Metodu
TS ISO 8297
Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü
TS EN ISO 3744
Kaynaklarının Ses Gücü
Seviyelerinin Tayini-Bir
Yansıtma Düzlemi Boyunca
Çevreleyici Ölçme Yüzeyi
Kullanılarak Yapılan Gözlem
TS EN ISO 3746
TS ISO 9613-2
TS EN 12354-4
Metodu
Sesin Dışarıda Yayılırken
Azalması-Genel Hesaplama
Yöntemi
Yapı Akustiği- Yapıların Akustik
Performansının Elemanların
Performanslarından
Hesaplanması – Bölüm 4:
İçerideki Sesin Dışarıya İletimi
M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 3 / 3
Belge No
Düzenleme tarihi
Ek Liste
Başlangıç tarihi
Bitiş tarihi
Revizyon Tarihi/No
Laboratuvar Adı
:
:
Y-06/282/2016
14.6.2017*
:
:
:
:
20.9.2016
20.9.2021
BATI LABORATUVARI ÇEVRE ÖLÇÜM HİZMETLERİ BİLİŞİM
MÜH. MÜŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;
Kapsam
Parametre
Metot Adı
Metot Numarası
İmisyon
Çöken Toz
Gravimetrik Metot
TS 2342
PM 10
Gravimetrik Metot
EPA 40 CFR Bölüm 50
TS EN 12341
Binaların Titreşimi-Titreşimin
Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin
Titreşim
Çevresel Titreşim Seviyesi
Değerlendirilmesi
Madencilik – Hava Şoku ve Yer
TS ISO 4866
TS 10354
Titreşimi
*Yazılım Üzerinden düzenlenme tarihi
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği : İmisyon.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği : Gürültü,Titreşim,
M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Download