ISO 14001 ​ÇEVRESEL RİSK (BOYUT

advertisement
ISO 14001 ​
ÇEVRESEL RİSK (BOYUT-ETKİ) DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı:
ISO 14001 çevre yönetim sisteminde çevre boyutlarının belirlenmesi ve
çevre etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çevre yönetim
sisteminin etkin bir şekilde kurulup geliştirilebilmesi için temel ​
şart çevre
boyutlarının doğru ve tam olarak belirlenmesidir. Bu eğitim ile, çevresel
boyutların yönetilmesi konusunda uygulamanın doğal gereksinimi olarak
ortaya çıkan Risk Yönetimi’nin işletmelerde kayıpları azaltma adına
uygulama sistematiğinin kurulması, etkin olarak uygulanması ve
geliştirilmesine yönelik yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu eğitim sonunda katılımcılar; çevre boyut-etkilerinin belirlenmesi,
çevre boyutları ve bu boyutlardan kaynaklanan potansiyel ve mevcut
çevre etkilerinin nasıl belirleneceği, risk tablolarının oluşturulması, risk
kontrol yöntemleri ve risklerin azaltılması sistematiğinin oluşturulması
konularında bilgi edineceklerdir.
Eğitimin İçeriği:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Çevre Mevzuatı hakkında temel bilgi
ISO 14001’de çevre boyut ve etkileri gereklilikleri
Çevre mevzuatı-risk değerlendirme ilişkisi
Çevre boyutlarının belirlenmesi
Çevre etkilerinin değerlendirilmesi
Etkinin önem derecesinin belirlenmesi
Risk kontrol-iyileştirme sistematiği
Önemli çevre boyutlarından yola çıkarak amaç, hedef ve işlem
kontrollerinin oluşturulması
Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların
belrlenmesiine ilişkin örnek uygulama çalışması
Katılımcı Profili:
●
●
●
●
Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile
ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler,
İşletme yöneticileri,
Çevre boyutu ve etkileri hakkında bilgi sahibi olması gerekli
görülen çalışanlar ve yöneticiler,
Çevre sorumluları/çevre görevlileri,
●
ISO 14001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.
Katılım İçin Ön Şart:
Bu eğitime katılacakların ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi temel
eğitimini almış olması gereklidir.
Eğitim Süresi: 2 gündür.
Download