T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki

advertisement
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE-1/2
Belge No
Düzenleme tarihi
Ek Liste
Başlangıç tarihi
Bitiş tarihi
Revizyon Tarihi/No
Laboratuar Adı
:
:
Y–06/183/2012
:
:
:
:
27.07.2012
27.07.2017
14.04.2015/01
DETAM DANIŞMANLIK EĞİTİM TEKNİK ARAŞTIRMA
MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
27.07.2012
ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;
Hız
Metot Adı
 Renk Karşılaştırma
(Bacharach)Metodu
 Pitot Tüpü Metodu
Nem
 Gravimetrik Metot
Azot Oksitler
NOx (NO, NO2)
Karbon Dioksit (CO2)
Karbon Monooksit (CO)
 Elektrokimyasal Hücre Metodu
 TS ISO 10780
 EPA 4
 İşletme İçi Metot
(VR17)
 EPA CTM 022
 Elektrokimyasal Hücre Metodu
 Elektrokimyasal Hücre Metodu
 TS ISO 12039
 TS ISO 12039
Kükürt Dioksit (SO2)
 Elektrokimyasal Hücre Metodu
 TS ISO 7935
Oksijen (O2)
 Elektrokimyasal Hücre Metodu
Partikül Madde
 Gravimetrik Metot
Uçucu Organik Buhar ve
Bileşikler (VOC)
 GC-FID Metodu
 TS ISO 12039
 TS ISO 9096
 TS EN 13284-1
 TS EN 13649
Kapsam
Parametre
EMİSYON 1
İslilik
İMİSYON 1
Kapsam
Parametre
Metot Numarası
 TS 9503
Metot Adı
Metot Numarası
Çöken Toz
 Gravimetrik Metot
 TS 2342
PM 10
 Gravimetrik Metot
 TS EN 12341
M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
1
03.07.2009 R.G. No: 27277 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE-2/2
Belge No
Düzenleme tarihi
Ek Liste
Başlangıç tarihi
Bitiş tarihi
Revizyon Tarihi/No
Laboratuar Adı
:
:
Y–06/183/2012
:
:
:
:
27.07.2012
27.07.2017
14.04.2015/01
DETAM DANIŞMANLIK EĞİTİM TEKNİK ARAŞTIRMA
MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
27.07.2012
ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;
GÜRÜLTÜ 2
Kapsam
TİTREŞİM 2
Kapsam
Metot Adı
 Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde
Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin
Değerlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin Tayini
 Sesin Dışarıda Yayılırken AzalmasıGenel Hesaplama Yöntemi
Ses Gücü
 Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses
Seviyesi
Gücü Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi
Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak
Yapılan Gözlem Metodu
 Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Ses
Basıncı Kullanarak Tayinin Bir Yansıtma Düzlemi
Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde
Uygulanan Mühendislik Metodu
 Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve
değerlendirilmesi–Bölüm1: temel büyüklükler ve
Ses Basıncı
değerlendirme işlemleri
Seviyesi
 Çevre gürültüsünün tanımlanması ve ölçülmesi
Bölüm 2-Arazi kullanımında meydana gelen
gürültülerle ilgili verileni elde edilmesi
Parametre
Metot Adı
Parametre
Çevresel
Titreşim
Seviyesi
Metot Numarası
 TS ISO 8297
 TS ISO 9613-2
 TS EN ISO 3746
 TS EN ISO 3744
 TS 9315 ISO 1996 – 1
 TS ISO 1996-2
Metot Numarası
 Madencilik – Hava Şoku ve Yer Titreşimi
 TS 10354
Ölçümü
 Binaların Titreşimi-Titreşimin Ölçülmesi ve
Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi
 TS ISO 4866
M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
2
04.06.2010 R.G. No: 27601 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download