POLİTİK İKTİSAT II ARA SINAV Bahar 2014 1. “Para

advertisement
POLİTİK İKTİSAT II ARA SINAV Bahar 2014 1. “Para‐sermaye …… hakkındaki görüşler genellikle …… iki yanılgı içerir. Birincisi: Sermaye değerinin para‐sermaye olarak yerine getirdiği ve tam da para biçiminde bulunduğu için yerine getirebildiği işlevler, yanlış bir şekilde, bu değerin sermaye olma niteliğinden türetilir; oysa bu işlevler, yalnızca, sermaye değerinin para durumundan, para olarak görünüş biçiminden kaynaklanır. İkincisi ilkinin tersidir: Para işlevinin onu ayrıca bir sermaye işlevi kılan özgül içeriği, paranın doğasından türetilir (dolayısıyla para, sermayeyle karıştırılır); oysa bu işlev ……. salt meta dolaşımında ve buna karşılık gelen para dolaşımında hiçbir şekilde verili olmayan toplumsal koşulların varlığını şart koşar.” (s.41) Yukarıdaki alıntıyı Tartışınız. Tartışmanızda “para biçiminden kaynaklanan işlevler”, “sermaye işlevi” ve “verili olmayan toplumsal koşulları” açıklayınız. 2. Sermaye devresinin bütününde “kesintiye uğrama” durumlarını açıklayınız. Bu durumların 1) kriz ile ve 2) kredi sistemi ile olan ilişkileri konusunda Marx’ın verdiği ipuçlarını tartışınız. 3. Üretken ve üretken olmayan işlevleri açıklayınız. Marx’ın ne gibi kriterler ortaya koyduğunu belirtiniz. 4. Sabit ve dolaşır sermaye arasındaki ayrım ile değişmez ve değişir sermaye arasındaki ayrımın farkını açıklayınız. Bunların birbirine karıştırılmasından ortaya çıkan yanılgıları belirtiniz. 
Download