Buyurun Sayın Gülçiçek, konuşmanızı tamamlayınız. ALİ

advertisement
TBMM
B:56
30 . 1 . 2007
0:1
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gülçiçek, konuşmanızı tamamlayınız.
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Alevi yurttaşlarımı­
zın din ve inanç gereksinimlerinin karşılanmasını beklemeleri onların en doğal haklarıdır. Ancak ne
yazıktır ki, iç barışımıza, ulusal bütünlüğümüze, laik demokratik cumhuriyetimize, Atatürk'e ve
devrimlerine sahip çıkan Alevi yurttaşlarımızın haklı taleplerinin kendi devleti tarafından yerine ge­
tirilmemesi, inançlarının yok sayılması üzüntü vericidir.
Değerli arkadaşlarım, Alevi-Bektaşi vatandaşların ödediği vergilerle bütçeden aslan payı alan
Diyanet İşleri Başkanlığından bu önemli ayda hiç ses çıkmaması, ayrıca iktidarın yayın organı ol­
maktan öte pek fonksiyonu kalmamış TRT'nin bu konuyla ilgili hiç bir yayın yapmaması üzüntü ve­
rici bir tablodur.
Anayasal kuruluşlar olan Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT gibi kamu kuruluşlarımız, Anayasa'mızın 10'uncu ve 24'üncü maddelerindeki ifadelere bağlı kalmamışlar, bütün inançlar arasında
ayrımcılık yapmışlardır.
Değerli arkadaşlarım, cemevlerinin hâlen ibadet yeri olarak kabul edilmemesi, zorunlu din
derslerinin hâlen seçmeli olarak düzeltilmemesi, Alevi-Bektaşi kurumlarımıza hak ettikleri ölçüde
bütçeden ödenek ayrılmaması kabul edilemez.
11 Ocak 2007 tarihli bir gazetede çıkan haberi ibretle okudum. Değerli arkadaşlarım, haberde,
ülkemizde 77.300 cami ve Hristiyanlara ait 321 resmî kilise, Musevilere ait 36 kilise, Bahailer ve
Yehova Şahitlerinin ibadet yeri sayılırken -özellikle cümleyi çok önemli sayıyorum- "Bu arada,
resmî olarak ibadethane sayılmayıp Hükümet tarafından kültür merkezi olarak değerlendirilen 900
tane cemevi..."
Değerli arkadaşlarım, üzüntü verici bir tablo. Milyonlarca yurttaşımızın ibadet yerleri hâlen ya­
sal çerçevesinde değildir ve yasak kapsamındadır.
Değerli arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aleviliğin daha doğru tanınması için klasikleş­
miş on yedi kitabı yayımlama kararı aldığını ifade ediyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Gülçiçek, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. İki dakika ek süre vermiştim,
bir dakika daha ilave ediyorum.
Buyurun lütfen.
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Sonradan doğabilecek tartışmanın önlenmesi açısından bunun durdurulması gerektiğine inanı­
yorum.
Son Kurban Bayramı'nda İstanbul Ana Kent Belediyesi tarafından düzenlenen kurban kesim
yerlerinde Alevi inancına sahip kasapların görevlendirilmemesi veya ihaleye alınmaması basına
yansımıştır. Eğer bu doğru ise, çok yanlış yapılmıştır. Bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor ve
bunların bir daha yaşanmaması gerekiyor.
Sonuç olarak, bütün bu yaşanan olumsuzluklara rağmen, Alevi yurttaşlarımız son Avrupa Bir­
liği İlerleme Raporu'nda azınlık olarak gösterilmesi gibi birtakım tuzaklara düşmemiştir ve düşme­
yecektir. Alevi yurttaşlarımız, her zaman haklı taleplerini meşru zeminlerde talep etmişlerdir. Dev­
letin görevi de, bu haklı taleplere, Anayasa'mızın eşitlik ilkesine uygun davranarak yanıt vermek ve
sorunlara çözüm bulmaktır.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu düşüncelerle Kerbela'yı anarken, geçmişte yaşanan acı­
ların günümüzde ve gelecekte de artık yaşanmaması, her yerde ve her zaman sevginin, barışın, dost­
luğun, kardeşliğin...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
-288-
Download