1 Değerli arkadaşlarım, şunu hemen ifade etmek istiyorum

advertisement
T.B.M.M.
B:69
18.1.1995
0:1
Değerli arkadaşlarım, şunu hemen ifade etmek istiyorum: Sayın Başbakanın, yine 7 Ocak
1995 günü geniş anlamlı yaptığı basın toplantısında, bu gayretlerinin önemli ve müspet neticeleri­
ni aldığını da yine görüyoruz.Yine belgelere dayanarak söyleyeceğim. Yanımda bütün belgeler var,
soran ve merak eden arkadaşlarıma gösterebilirim.
Değerli arkadaşlarım, demin de söyledim, bizim ekonomimizin en büyük derdi, on yıldır, oniki yıldır ve en son 1990-1991 yılı OECD raporundaki, bu yıllık ekonomik rapor gerçekten bütün
dünyanın çok ehemmiyet verdiği, ilim adamlarının, heyetlerin, uzmanların, tamamen objektif ça­
lışarak yerine getirdiği -ki, son olarak biliyorsunuz Devjet İstatistik Enstitüsünün değerli bir başka­
nı da Türkiye'den gurur verici bir şekilde bu kurumda görev almaya'gitmiştir- bu raporunda,
ANAP'ın en büyük derdinin gerçekten kamu finansman açığı ve alınan yüksek derecede dış borç­
ların en büyük derdi getirdiğini söylemektedir. İşte, özelleştirmenin esas yapılma gereği, alternatif­
siz şekilde yapılma gereği de, bu hastalık, bu ana mikrobu defetmek içindir.
Değerli arkadaşlarım, her ne kadar gecikmişse de, Hükümetin, bu kamu finansman açığını aşa­
ğı çekmekteki, başarısını burada kutluyorum; çünkü...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) -Milletin gözüne baka baka kutlama.
ALİ ESER (Devamla) - ...çünkü, yüzde 7'lerde, 8'lerde; yani, Kamu İktisaî Teşekkülleri de­
diğimiz KİT'lerin ve devlet kuruluşlarının finansman ihtiyacını belirten bu nispet, gayri safî millî
hâsılaya göre olan bu nispet, yüzde 8'lerde, lO'larda, 12'lerde -geçen yıl- seyretmeye başladığına
göre, 1994 sonundaki rakamımız yüzde 7.5'tir.
Değerli arkadaşlarım, bu, yüzde 30'un üzerinde bir iyileştirme demektir. Kamu finansman açı­
ğının düzeltilmesi yönünden ve ana neden olarak bunu gördükten sonra, bundan sonraki uygulama­
larda azimle, ısrarla, cesaretle devam ettiğimiz takdirde, milletimiz sağ olsun, bunun arkasında ol­
duğu ve destek verdiği sürece, bütün göstergeler aynı şekilde düzelecektir.
Değerli arkadaşlarım, dış ticaret açığrveren bir bütçeden, dış ticaret hacminde 7-8 milyar do­
lar fazla veren bir ekonomiye geldik.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Bilerek mi konuşuyorsun!..
ALİ ESER (Devamla) - Cari işlemlerde nakıs giden netice 2 milyar doların üzerindedir. Bun­
lar, Merkez Bankamızın, Hazine Dışticaret Müsteşarlığımızın -şimdi, Hazine ve Dış Ticaret ayrıl­
dı- verilerinde, bunların belgelerinde, bütün dünyaya yayılan belgelerinde, açık açık görülmekte­
dir.
Değerli arkadaşlarım, bir şey söyleyeyim; bakın, bunları inkâr etmeniz mümkün değildir. Söz­
cüleriniz gerek sempozyumlarda gerek gerekli platformlarda, bunları konuşuyor da, buraya geldi­
ğiniz zaman -şu televizyon yayını var ya şu televizyon yayını, kusura bakmasın arkadaşlarım, ten­
zih ediyorum- yani, olur olmaz böyle gelişi-güzel konuşmak, bilir bilmez konuşmak doğru olmu­
yor. (ANAP sıralarından gürültüler) Doğru olmuyor, doğru olmuyor değerli arkadaşlarım; çünkü,
bu beğenmediğiniz Hükümet zamanında, 1994 yılında, deniz ticaret filomuz, 5 milyon dvvt'dan, 11
milyon dvvt'a çıkmıştır. Bunu, sadece ben söylemiyorum; gidiniz Deniz Ticaret Odası Başkanına,
gidiniz gerekli sektörlere. Geçen yıl, 4 milyar dolar döviz getirmiştir, brüt döviz getirmiştir, 4 mil­
yar dolar getirmiştir.
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Hükümet mi yaptı yani?
.
ALİ ESER (Devamla) - Eğer, Hükümetin ekonomik politikaları -Sayın Bakana da burada te­
şekkür ediyorum tabiî, Sayın Tez'e de- yanlış olsaydı, bu tip yatırımlara, bu tip teşebbüslere cesa­
ret edilir miydi değerli arkadaşlarım.
-
104-
Download