2015/2016 eğitim öğretim yılı Ali RIZA Karaata Anadolu Lisesi T.C

advertisement
2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALİ RIZA KARAATA ANADOLU LİSESİ T.C.İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
AD-SOYAD
SINIF- NO
ALDIĞI NOT:
B
1) Aşağıdaki tabloda yer alan cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız . (20 Puan)
1- İttihat ve Terakki Cemiyeti, ……….………….’in tekrar ilan edilmesi amacıyla kurulmuştur.
A)1. Meşrutiyet
B)Amiral Bristol Raporu
2- İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım ulaştırmak
C)Bulgaristan
amacıyla.................................................cephesini açtılar.
D)Sykes- Picot antlaşması
E)Çanakkale Cephesidir.
3-31 Mart isyanını Selanik’ten gelen Mustafa Kemal’inde yer aldığı …………………
F)İtalya
……………. İstanbul’a gelerek bastırmıştır.
G)Yunanistan
H)Romanya
4--Savaştan önce Üçlü İttifak’ta olan ……….…… Devleti, savaş başlayınca Üçlü İtilaf’a
İ)Osmanlı Devleti
katılmıştır.
J)Paris Barış Konferansı
K)Mac-Mahon Antlaşması
5- İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline …………….. …………….… Konferansında karar
M)Hareket Ordusu
verilmiştir.
N) 2. Meşrutiyet
O)General Harbourt
6- I.Balkan savaşında yer almayan fakat II.Balkan Savaşına katılan …….…….……………
Raporu
Devleti’dir.
Ö)Kafkas Cephesi
P)Cemiyet-i Akvam
7- I.Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Mısır valisi ve Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında
R)Jöntürkler
……………………………… antlaşmasını imzalamıştır.
S)Karadağ
Ş)Birleşmiş Milletler
8-- I. Balkan Savaşında en fazla toprak kazanan devlet………………………………..’dır.
T)Mondros Mütarekesi
9-- I. Dünya savaşından sonra dünya barışını korumak için
…………………………..…..kurulmuştur.
10-Milli mücadelenin haklılığını ilk kez ortaya koyan uluslar arası belge
……………………..……raporudur.
2) Aşağıdaki sorulara Doğru ise(D), Yanlış ise(Y) yazınız?(10 puan)
Osmanlı Devleti, Müttefiklerine yardım amacıyla Romanya, Makedonya, Galiçya cephelerinde savaştı.
Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte padişahın da halk tarafından seçilmesine karar verildi.
I. Balkan Savaşı’na Romanya katılmamıştır.
Osmanlı Devleti’nde üyelerini halkın seçtiği meclise Meclis-i Ayan denirdi.
Enver Paşa, Orta Asya Türkleri ile birleşmek ve Ruslara karşı savaşmak için Irak Cephesini açmıştır.
3) II. Meşrutiyet ile Anayasada yapılan değişiklikler nelerdir.? (10 puan)
4) I.Dünya Savaşının sebeplerinden olan Avusturya – Rusya çekişmesinin sebeplerini değerlendiriniz. (10 puan)
5)30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros Ateşkesinden sonra; Urfa, Antep , Maraş, Merzifon, Konya, İzmir, İskenderun, Marmaris,
Mersin, Kütahya vb. yerler işgal edilmiştir.Bu işgaller Ateşkesin imzasından sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yapılmıştır.
Sözkonusu işgallerin dayanağını kısaca açıklayınız. (10 puan)
6)ABD’de yaşayan zengin Yahudiler arap şeyhlerinden toprak satın almaya başladılar ve 1.Dünya savaşı sonunda bölgedeki
Yahudi sayısı 60.000 i buldu.Hitlerin iktidarı döneminde bölgeye Yahudi göçü arttı ve sayı 1937 de 400.0000i buldu.1948 de önce
bir Arap köyünde (Deir Yasin) katliam yaptılar ve 14 mayıs 1948 de Yahudi devletini kurdular.1.Dünya savaşı sırasında bu sürece
sebep olan gelişme hakkında kısaca bilgi veriniz. (10 puan)
7)1.Dünya savaşında Osmanlıların savaştığı cephelerden 4 tanesini yazınız. (10 puan)
a)
b)
c)
d)
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
8) İtilaf devletlerinin Mondros Ateşkesi'ne koydurdukları
"Doğu Anadolu'daki altı şehirde herhangi bir güvenlik ihlali
meydana gelirse İtilaf devletleri bu yöreleri işgal etme
hakkına sahip olacaklardır."
maddesinin aşağıdaki
gelişmelerden hangisi ile ilgili olduğu söylenemez? (5 Puan)
A) Ermeni azınlığın bağımsız devlet kurmak amacıyla
çaba harcamaya başlaması
B) Erzurum Kongresi'nin toplanması
C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin
kurulması
D) İstanbul'un işgal edilmesi
E) Wİlson ilkelerinin dikkate alınmaması
9)I. Balkan Savaşı'ndan büyük bir yenilgiyle çıkan Osmanlı
Devleti'nde yönetime gelen İttihat ve Terakki Partisi, birçok
alanda yenilik yapmak istemiştir. Ordu geliştirilmeye
çalışılmış ve Almanya'dan yeni yöntemler alınmıştır. Alman
subaylar ordunun her kademesinde görev almışlardır.
Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki gelişmelerin hangisi arasında
bir ilişki kurulamaz? (5 Puan)
A)Osmanlı - Almanya yakınlaşması hızlanmıştır.
B)Osmanlı ordusunda Almanya etkisi artmıştır.
C)İttihatçıların faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin I. Dünya
Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmasına etki etmiştir.
D)Ordunun modernizasyonuna önem verilmiştir.
E)Almanya'nın desteği I. Balkan Savaşı'nda toprak kaybını
azaltmıştır
10) ) Mondros Ateşkesi'nin ardından;
I. izmir'in Yunanlılar tarafından işgaline karşı Redd-i
ilhak Cemiyeti kurulmuştur.
II. Ermeni devletinin kurulmasını engellemek için
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
III. Doğu Karadeniz'de Pontus Devleti'nin kurulmasını
önlemek için Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
kurulmuştur.
Bu
gelişmeler
ışığında
aşağıdaki
yargılardan
hangisine ulaşılabilir? (5 Puan)
A) Bölgesel kurtuluş çabaları başlatılmıştır.
B) istanbul Hükümeti ile birlikte hareket edilmiştir.
C) Anadolu halkı Mustafa Kemal tarafından örgütlenmiştir.
D) Sevr Antlaşması yürürlüğe girmiştir.
E)Milli birlik sağlanamamıştır
11) Balkan Savaşlar sonunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve
Kırklareli Türkiye’ye, Kavala Bulgaristan’a, Yanya Selanik
ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir. (5 Puan)
Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar Süre gelen
sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ege hava sahası
B)Anadolu’ya yakın olan yunan adalarının durumu
C)Ege Denizi kıta sahanlığı
D)Kıbrıs Adası’nın durumu
E)Batı Trakya’da kalan Türklerin durumu
Not. Her sorunun puan olarak karşılığı yanındadır . Başarılar..
Mehmet YILMAZ
Tarih Öğrt.
Download