Test 10

advertisement
Test
10
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 4
1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberliğin ilk yıllarında Hz Muhammed (sav.)’in İslam’ı tebliğ metoduyla
ilgili yanlış bir bilgidir?
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Müşriklerin yaptıkları baskılar dayanılmaz hale gelince
Hz. Peygamber Müslümanlara hicret etmelerini tavsiye
etmiştir.
Buna göre Müslümanların ilk hicret ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebliğe Mekke’de başlamıştır.
B) Daveti bir süre gizli yürütmüştür.
A) Taif
C) Önce yakın çevresinden başlamıştır.
B) Şam
D) Tebliğinde erkeklere öncelik vermiştir.
E) İlk önce güvendiği insanlara tebliğ etmiştir.
C) Yemen
D) Medine
E) Habeşistan
2. Hz. Peygamber’in Mekke’de Medineli bir grupla buluşarak onları İslam’a davet ettiği yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uhud Dağı C) Sevr Mağarası
5. Hz. Peygamberin Medine’ye vardıktan sonra barış
ve huzuru temin etmek için attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
B) Akabe Tepesi
A) Bir mescit inşa etmesi
D) Safa Tepesi
B) Bedir Savaşına hazırlanması
E) Arafat Dağı
C) Medine Sözleşmesini yapması
D) Akabe görüşmelerini organize etmesi
E) Hudeybiye Barış Antlaşmasını imzalaması
3. Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicret ettikleri
miladi yıl aşağıdakilerden hangisidir?
A) 610
B) 616
D) 622
E) 630
C) 620
6. Aşağıdakilerden hangisinin Hz. Peygamberin hicret
emesi ile ilişkilendirilemez?
A) Hz. Ömer’in müslüman olması
B) Kuba köyünde ilk mescidin yapılması
C) Müşriklerin Hz. Peygambere suikast düzenlemesi
D) Hz. Ebu Bekir’in Hz. Peygambere arkadaşlık etmesi
E) H
z. Ali’in Hz. Peygambere bırakılan emanetleri sahiplerine vermesi
Test
10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 4
7. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sebepleri arasında gösterilemez?
A) İslam’ı yaşayabilme arzusu
B) Allah’ın hicrete izin vermesi
C) Akabe görüşmelerinin olumlu geçmesi
D) Medine’nin Mekke’ye en yakın yer olması
E) Mekkeli müşriklerin uyguladıkları ambargolar
8. Dinleri uğruna Mekke’den Medine ye göç eden
Müslümanlara - - - -, onlara yardımda bulunan Medineli
Müslümanlara ise - - - - denir.
Bu tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ensar – Süraka
B) Gazve – Ensar
C) Muhacir – Ensar
D) Gazve – Süraka
10. Hicretten sonra Müslümanların siyasi güç olduklarının Mekkeliler tarafından kabulünü belgeleyen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedir gazvesinin yapılması
B) Uhut Savaşı’nın yapılması
C) Medine sözleşmesinin yapılması
D) Hudeybiye Antlaşması’nın yapılması
E) Yahudilerle Mekkeliler araında ittifak kurulması
11. Hz. Peygamberin hicretten hemen sonra Medinede
aldığı aşağıdaki tedbirlerden hangisi diğerlerinden
farklı bir amaca yöneliktir?
A) Mescidin yanına suffenin açılması
B) Şehrin savunmasının ortak yapılması
C) Herkesin kendi dininde serbest olması
D) Kabileler arası kan davasının kaldırılması
E) Anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed (sav.)’in hakem
olması
E) Muhacir – Gazve
9. Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra Medinede
gerçeşlen bir durum değildir?
A) Hendek Savaşı’nın yapılması
B) İslam kardeşliğinin ilan edilmesi
C) Müslümanların siyasi güç olması
12. Mekkeli müşrikler İslam’ı ve sMüslümanları tamamen
yok etmek için birtakım yöntemler kullanmışlardır.
Ancak Hz. Peygamberin, gelen vahiyle birlikte yaptığı
hamle müşriklerin söz konusu amaçlarına hiçbir zaman
ulaşamamalarına sebep olmuştur.
Bu hamle aşağıdakilerden hangisidir?
D) Yahudilerin yaşamaya başlaması
A) Medine’ye hicret edilmesi
E) Evs ve Hazreç kabilelerinin barışması
B) Habeşistana hicret edilmesi
C) Büyük kâbe yürüyüşünün yapılması
D) Hudeybiye Antlaşması’nın yapılması
E) Yabancı devletlere davet mektupları gönderilmesi
Download