indir

advertisement
2015 -2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATMA GÜNAY ORTAOKULU 2. DÖNEM 1. DİN
KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YAZILI DEĞERLENDİRME SINAVI
ADI SOYADI:
NO:
A- Aşağıdaki cümleleri parantez içindeki cümlelerle uygun biçimde tamamlayınız.(5x5=25 P.)
(
Hira Mağarası
–
hicret
—
610 —
Akabe biatları
—
630
)
1.) Mekke ………………………………yılında fethedilmiştir.
2.) İlk vahiy……………………………………gelmiştir.
3.) Medinelilerin Mekkelilerle görüşmelerine ………………………………………….adı verilir.
4.) ……………………………………………..Mekke’den Medine’ye göçtür.
5.) İlk vahiy……………………………………….yılında gelmiştir.
B- Cümlelerin başına Doğru(D) Yanlış (Y) harflerini koyunuz.(5x5=25 Puan)
12345-
(…………….)Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara muhacir denir.
(…………….)Kuranı Kerimde geçmişte yaşanmış olayları anlatan hikayelere Hadis denir.
(…………….)Allahın bir ve tek olduğuna inanmak tevhit inancıdır.
(…………….)Mekke 640 yılında fethedilmiştir.
(…………….)Peygamberimiz 632 yılında vefat etmiştir.
C- Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. (10X5 Puan)
1. Hz. Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime söylemiştir.
A) Hz. Ömer’e
B)Hz. Ali’ye
C) Hz. Ebubekir’e
D) Hz. Hatice’ye
2.) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir.
A) Hz. Hatice
B) Hz. Ebubekir
C)Hz. Zeyd
D)Hz. Hamza
3.) Hz Muhammed hangi savaşta alınan esirleri on Müslümana okuma yazma öğretmen
karşılığında serbest bırakmıştır.
A) Uhud Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Bedir Savaşı
D) Taif Seferi
4.) Hz Muhammed’in Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü, eğitim ve öğretim için
ayırmış olması İslam dininin en çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A) İlme önem verdiğini
B) Fakirleri koruduğunu
C) Kimsesizleri koruduğunu
D) Yardımlaşmaya önem verdiğini
5.)Aşağıdaki olaylar oluş tarihlerine göre hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
I-Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti
II-Hz. Muhammedi’n Mekkelileri İslam dinine davet etmeye başlaması.
III-Bedir Savaşı
IV-Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi.
A)
II – I –III - IV
C) I- II –IV -III
B) II- III-IV- I
D) I – III –II-IV
6.) Medine’deki Müslümanları karşılayanlara ne denir?
A) Muhacir
B) ensar
C) hicret
D)Uhut
7.) 628 yılında Mekkeliler ve Müslümanlar arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akabe Biatları
C) Hudeybiye Antlaşması
B)Medine Antlaşması
D)Lozan Antlaşması
8.) Aşağıdakilerden hangisi Kuranda geçen farz ibadetlerden değildir.
A)
Kurban kesmek
C) oruç tutmak
B) namaz kılmak
D) hacca gitmek
9.) Peygamberimizin kabrine ne denir?
A) Kıssa
B) Akabe
C) Mescidi Nebi
D) Ravza-i Mutahhara
10.) Aşağıdakilerden hangisi Hicretin İslam tarihindeki önemli sonuçlarından biri değildir?
A) Müslümanlar müşriklerin Zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır.
B) Medine’ye ulaşım kolaylaşmıştır.
C) İslam dininde daha hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır.
D) Mekke dönemi bitmiş Medine dönemi başlamıştır.
www.e-ogrenci.com.tr
Şeyma KARATÜFEK
Download