hicret ve kazandırdıkları

advertisement
İL
: OSMANİYE
AY-YIL
: KASIM 2011
TARİH
: 25 KASIM 2011
Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık
vardır.”(1) Buyurmuştur. Böylece Rabbimiz
hicret edenleri takdir etmiştir.
ِ‫ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا وَهَﺎﺟَﺮُوا َوﺟَﺎ َهﺪُوا ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞ‬
َ ‫وَاﱠﻟﺬِﻳ‬
‫اﻟﱠﻠ ِﻪ‬
HİCRET VE KAZANDIRDIKLARI
Muhterem Müminler!
İnsanlık tarihinin en önemli ve en büyük
hadiselerinden biri, hiç şüphesiz Sevgili
Peygamberimiz (sav) in ashabıyla birlikte Mekke’
den Medine’ ye hicretidir. 26 Kasım Cumartesi
günü bu hicretin 1433. yıl dönümüdür.
Aziz Kardeşlerim!
İnsanlığın, tevhit inancından uzaklaştığı,
yaratılış gayesini unuttuğu, insani değerlerini
kaybettiği, şirke zulme ve her türlü ahlaksızlığa
saplandığı bir dönemde Cenab- ı Hak, Efendimizi
son Peygamber olarak görevlendirmiştir. Böylece
Efendimiz insanlara, Allaha ortak koşmayı, hakkı
örtmeyi, vahşet ve zulmü hayat tarzı edinmeyi
yasaklamış, Allaha iman etmeye, adalete ve iyilik
yapmaya davet etmeye başlamıştır.
Ne yazık ki, Mekkeli müşrikler, çıkarları
uğruna bu davete tahammül edememişlerdir.
Rasulullah ve ashabına zulmün en büyüğünü,
işkencenin en şiddetlisini yapmışlardır. Bununla
da yetinmeyip Efendimizi öldürmeyi dahi
planlamışlardır. Yüce Allah, onların bu planlarını
Efendimize bildirmiş ve Medine ye hicret
etmelerine izin vermiştir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Peygamberimiz (sav) ashabı ile doğup
büyüdükleri, suyunu içip havasını teneffüs
ettikleri öz yurtlarından mallarını, evlerini hatta
birçoğu anne, baba, eş ve çocuklarını bırakarak
Medine ye hicret etmişlerdir. Cenabı Hak Yüce
kitabında: “İman edip hicret eden ve Allah
yolunda
cihat
edenler
ve
(muhacirleri)barındırıp
(onlara)
yardım
edenler var ya; işte onlar gerçek müminlerdir.
Aziz kardeşlerim!
Müslümanlar bu hicretle dini olduğu kadar
siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan çok
güçlenmişlerdir. Bu, Onların kurtuluşu ve
büyük İslam inkılâbının başlangıcı olmuştur.
Putperestlerin baskı, işkence, hakaret ve
eziyetlerinden
kurtulmuşlar,
istikballerini
düşünen kimseler haline gelmişlerdir. İslamiyet
cihana açılmış, Müslümanlar devletleşmiş,
insan hakları, din ve vicdan hürriyeti hukuki
olarak Medine de güvence altına alınmıştır.
İnsanlara insanlığı öğreten İslam dini, her tarafta
eşitliği, kardeşliği, güven, ahlak ve fazileti
hayatın gayesi olarak ele almıştır. Böylece
Müslümanlar, Muhacir olarak çıktıkları
Mekke’ye, kısa zamanda Fatihler olarak geri
dönmüşlerdir. Allah kendi yolunda her türlü
sıkıntıyı göze alanları böyle ödüllendirmiştir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Hicret yolu kıyamete kadar açıktır. Çünkü
Sevgili Peygamberimiz: “Hakikatte hicret
edenler,
hata
ve
günahları
terk
edenlerdir.”(2) Buyurmuştur. O halde bizlerde
Allah yolunda özverili olur, sabır gösterir,
nefsimizi hesaba çeker ve Allahın yasaklarından
kaçıp emirlerini yerine getirmeye çalışırsak,
dünyada izzeti, ahirette cenneti kazananlardan
oluruz.
HAZIRLAYANIN ADI: Hüseyin KILIÇ
ÜNVANI: Muhammediye C.İmam-Hatibi
KADİRLİ/OSMANİYE
1-Enfal,74
2-ibn-i Mace,fitne,2
Download