diyen Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi

advertisement
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG DENEME SINAVI
( 1881’DEN SAMSUNA KADAR )
1-
1897'de Osmanlı-Yunan savaşı çıktığında Mustafa
Kemal henüz 16 yaşındaydı ve Manastır Askeri
İdadisi'nde öğrenciydi. "Gençlik hayatımın en heyecanlı
günlerini, yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu
savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü
müfrezelerin arasına katılıp gidecektim."
diyen Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Maceracı bir kişiliği vardır.
B) Okul eğitimini sıkıcı bulmaktadır.
C) Kısa sürede ünlü olmak istemektedir.
D) Vatan sevgisi ve milliyetçi duyguların etkisi ile hareket
etmektedir.
2-Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşumunda önemli
rolü olan Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya
kentleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Selanik ve Manastır’da zaman zaman ayrılıkçı
ayaklanmalar görülüyordu.
B) Selanik, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı gibiydi.
C) Bu şehirler zaman içinde Osmanlı Devleti'ne başkentlik
yapmışlardı.
D) Yahudiler, Rumlar ve Türkler birlikte yaşıyorlardı.
Mustafa Kemal Şam'daki görevi sırasında Vatan ve Hürriyet
adıyla gizli bir cemiyet kurdu. Cemiyetin çalışma alanını
genişletmek düşüncesinde olan Mustafa Kemal, Suriye'yi bu
türlü çalışmalara uygun bir yer olarak görmüyordu. O, bu tür
çalışmaların Selânik'te daha çabuk başarılabileceğini
düşünüyordu. Çünkü Selânik, genç ve aydın neslin
bulunduğu, vatanseverlik duygularının yoğrulduğu ve daha
geniş bir özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi.
3- Yukarıda verilen bilgilere dayanarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Selânik'te serbest bir çalışma ortamının olduğuna
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin devlet yönetiminde etkili
olduğuna
C) Suriye'nin siyasi çalışmalar için uygun görülmediğine
D) Mustafa Kemal'in siyasi bir cemiyetin kurulmasını
sağladığına
4-Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda
İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını
kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı
cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Galiçya Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Irak Cephesi
5- I.Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD Başkanı
Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın
sona ermesinde önemli etkisi olmuştur.
Bu ilkelerden hangisi, dünya barışının
oluşturulması amacı taşıyan Milletler Cemiyeti'nin
kurulmasına zemin hazırlamıştır?
A) Yenenlerin yenilenlerden toprak almaması
B) Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek
amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması
C) Gizli antlaşmalar yapılmaması
D) Yenilenlerin savaş tazminatı ödememesi
6-Mondros Ateşkes Antlaşması'nın;
 Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu iller işgal
edilecektir.
 Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
 Osmanlı Devleti'nin cephane ve savaş gemilerine el
konulacaktır.
gibi maddeleri değerlendirildiğinde
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Wilson ilkeleri uygulanacaktır.
B) Osmanlı Devleti'nin yayılmacı politikası engellenecektir.
C) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi için ortam
hazırlanmıştır.
D) Osmanlı padişahının dinsel yetkileri sınırlandırılmıştır.
7-Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki
maddelerinden hangisinin Ermenileri kendi
devletlerini kurmak amacıyla ayaklanmak için
cesaretlendirdiği söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin müttefikleri ile ilişkisini kesmesi
B) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri'nin denetimine
bırakılması
C) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi
D) Doğu Anadolu'daki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu
bölgenin işgal edilmesi
8-İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı
desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış
Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir.
Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden
hangisi gösterilebilir?
A) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen
olmasını istememesi
B) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması
C) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması
D) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı
düşünmesi
9-Osmanlı Devleti'nin, I. Dünya Savaşı'na
katılmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili
olmuştur?
A) Kaybettiği topraklarını geri almak istemesi
B) Müttefikleriyle yapmış olduğu anlaşmalara uymak
zorunda kalması
C) Devletlerarasındaki sömürge elde etme yarışına
katılma düşüncesi
D) Rusya'nın Slavlaştırma politikasını başarısızlığa
uğratmak istemesi
10- Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra ortaya
çıkan;
 Bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması
 Kuva-yı Milliye birliklerinin oluşturulması
 Kongre ve mitinglerin yapılması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin
kanıtıdır?
A) Wilson İlkeleri'nin uygulandığının
B) İstanbul hükümetinin ulusun haklarını koruyamadığının
C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının
yaşandığının
D) Misak-ı Milli kararlarının amacına ulaştığının
11-Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere
uğraması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş
hareketleridir.
Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel
olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği
söylenebilir?
A) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
B) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
C) Milli Kongre Cemiyeti
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
12-I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine
neden olduğu söylenemez?
A) İmparatorlukların dağılmasına
B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine
C) Rejim değişikliklerine
D) Sınırların değişmesine
13-Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman
cemiyetlerden biri değildir?
A) Etnik-i Eterya Cemiyeti
B) Teali İslam Cemiyeti
C) Wilson Prensibi Cemiyeti
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
“Eğer ateşkes antlaşmasını takip eden aylarda bir uçaktan
Anadolu'ya bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir.
Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek
bir alev lazımdı. İşte onu Mustafa Kemal'in meşalesi
gerçekleştirdi.”
14-Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu'yu bu şekilde
anlatan Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal'in
hangi kişisel özelliği vurgulamıştır?
A) İnkılapçılığı
B) İdealistliği
C) Birleştirici ve bütünleştiriciliği
D) Vatanseverliği
15- Atatürk hem düşünce hem de hareket adamıydı. Bu
geniş bir kültüre sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, sanat gibi birçok
alanda görüşler açıklamış ve uygulamıştır.
Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ün hangi kişisel
özelliği üzerinde durulmuştur?
A) İleri görüşlülüğü
B) Eğitimciliği
C) Mantıklılığı
D) Çok yönlülüğü
16- Ona "Cephane yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Ordu
yok" dediler, "Kurulur" dedi, "Düşman çok" dediler,
"Yenilir" dedi.
Bu paragrafa göre Mustafa Kemal Atatürk'ün
şahsiyeti için aşağıdakilerden hangisi en uygun
görüştür?
A) İleri görüşlü
B) Aceleci
C) Duygusal
D) Azimli ve kararlı
17I. Çanakkale Savaşı
II. Trablusgarp Savaşı
III. 9. Ordu Müfettişliği
IV. Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı
Yukarıda, Mustafa Kemal in askerlik hayatıyla ilgili
verilen bilgilerin kronolojik olarak sıralanışı, hangi
seçenekte verilmiştir?
A) I, III, II ve IV
C) III, IV, II ve I
B) II, I, IV ve III
D) IV, III, I ve II
Mustafa Kemal Paşa, mücadeleye atılmasaydı,
bu memleket kurtulamazdı. Anadolu’nun tehlikeye
düşen yerlerinde batıda, doğuda ve güneyde başlayan
yurtsever düşüncesinin mahsulü olan zayıf mukavemet
hareketlerinin her biri ayrı ayrı bastırılabilirdi.”
18- Rauf Orbay, yukarıdaki sözleriyle Atatürk’ün
ülkemizin kurtuluşunu sağlayan çalışmalarından
hangisini vurgulamış olabilir?
A) TBMM’yi açmasını
B) Yöresel direniş güçlerini birleştirmesini
C) Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımlamasını
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmasını
19- I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde
Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları
şunlardır;
I. Rum Pontus
II. Trakya-Paşaeli
III. İslam Teali
IV. Redd-i İlhak
V. İngiliz Muhipleri
Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan
yararlı cemiyetlerdir?
A) II ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) III ve V
20- I. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı
Wilson’un yayınladığı ilkelerin bazıları şunlardır:
I. Savaş sonrasında dünya barışını koruyacak bir örgüt
kurulmalıdır.
II. Savaş sırasında yapılmış olan gizli antlaşmalar ortadan
kaldırılmalıdır.
III. Osmanlı egemenliğindeki uluslara, çoğunlukta
oldukları yerlerde kendilerini yönetme hakkı tanınmalıdır.
IV. Savaş sonunda her devlet eski sınırlarına çekilmelidir.
Bu ilkelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin
çıkarlarına aykırı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız IV
B) II ve IV
C) Yalnız III
D) I ve II
www.zekidogan.net
Download