inkilap tarihi 8.sınıf 1.ünite boşluk doldurma etkinliği

advertisement
İNKİLAP TARİHİ 8.SINIF 1.ÜNİTE BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN BAKARAK DOLDURUNUZ
Osmanlı ________________________açıkladı ve ________________________kuruldu.
Rusya, Kars, Ardahan ve Batum’u, İngiltere__________________, Fransa ___________________işgal etti.
Mustafa Kemal, ________yılında Akademiden ___________________________mezun oldu.
Mustafa Kemal, ____________________________ bulunan 5.Orduda tamamladı.
Selânik’teki 3. Ordu ______________________________yılında tayin edildi.
İstanbul’da ________________________________________yılında büyük bir isyan çıkarıldı.
Mustafa Kemal, ___________________________________________yılında, tayin edildi.
Ege Denizi ve Akdeniz İtalyan kontrolü altında olduğu için__________________________________________________.
Aralarında ___________________________________________________bir direniş cephesi oluşturmak için
_____________________________________gitmişlerdi.
Mustafa Kemal, Trablusgarp’a vardıktan sonra _____________________________________harekete geçirdi.
Mustafa Kemal’in Bingazi, Derne ve Tobruk cephelerindeki __________________________iç bölgelere
doğru___________________________.Binbaşılığa yükseldi.
İtalya, Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için ____________________________________etti.________________ antlaşması
imzalandı.
Uşi antlaşması ile _________________________________________da geçici olarak bu devlete bırakılır.
T_______________________________________, Gelibolu’da bulunan kolordunun harekât dairesi başkanlığına atandı.
Trablusgarp Savaşında teşkilatçılık, ateş altındaki birlikleri idare etme, otorite kurma ve yokluklar içinde savaş sürdürme
konularında ___________________________imkânı buldu.
Mustafa Kemal, Balkan Savaşındaki durumu değiştirmek için hemen harekete
geçti.Ancak________________________________________________.
_________________________________dönemin yöneticileri tarafından Sofya Ataşemiliterliğine atanarak
_________________________________________.
Mustafa Kemal, ısrarlı _______________________yılı başlarında ______________________________atandı.
İngiltere ve Fransa da İstanbul’u alarak ________________________________ve müttefikleri
______________________________için donanmalarını Çanakkale Boğazı önlerine göndermişlerdi.
Albay olduğu__________________________________, Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.
R__________________________, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Erzincan ve Trabzon’u istila etti.
Çanakkale Cephesi’ndeki görevini başarıyla tamamlayan ve tuğgenerallik rütbesi alan Mustafa Kemal de 16. Kolordu Komutanı
olarak_______________________________.
Kafkas Cephesi’nde kazandığı başarılarla _______________________________________ve güneye doğru ilerleyerek
__________________________________________engelledi.
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sürerken daha önce ________________________________kaldığı
___________________________________için harekete geçti.
Mustafa Kemal, Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü.Falkenhayn, İngilizler üzerine bir karşı taarruza geçilmesini
istiyordu.Mustafa Kemal ise İngilizlerin Araplarla işbirliği yaptıklarını ve denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde
bulundurarak böyle bir hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu.Mustafa Kemal bu
___________________________________________ üzerine ___________________________İstanbul’a döndü.
Falkenhayn’ın yerine, Liman Von Sanders’in atanmasından sonra 7.Ordu Komutanlığı ________________________________.
İtilaf Kuvvetleri Kudüs’ü almış , Suriye’ye doğru büyük bir saldırıya geçmişlerdi.Mustafa Kemal bu saldırı
karşısında______________________.Burada _______________________ve Halep’in
kuzeyinde________________________________.
Ordunun siyasetten___________________________________________, _________________________________
Bir kurmay subay _______________________________bilmelidir, diyerek Fransızca öğrendi.
Mustafa Kemal ___________________________________________tamamladı.
Mustafa Kemal’e __________________________________________________________nedeniyle verilmiştir.
Mustafa Kemal, ______________________öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden ________________________.
Mustafa Kemal Kafkas Cephesi’nde bulunduğu sırada _________________________geri aldı.
Mustafa Kemal, ________________1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Mustafa Kemal, ______________________________________________Rüştiyesine başladı.
V_____________________________Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.
Selânik ve Manastır, _______________________________Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkilemiştir.
Mustafa Kemal yabancı düşünürlerin kitaplarını okuyarak __________________izleyebilmek için
___________________________________vermiştir.
Mustafa’nın babası ________________________________annesi Zübeyde Hanım’ın ısrarlar sonucu bağladığı
okul:_________________________
Mustafa’nın 1887 yılında başladığı yeni öğretim metotlarını uygulayan ve Batı tarzında
__________________________________________________________İlkokulu
Mustafa’ya bir öğretmeni tarafından ___________________________________Rüştiyesi
Mustafa Kemal’in ___________________rütbesiyle mezun olduğu eğitim kurumu:__________________________
Mustafa’nın _______________________sivil ortaokul:____________________ Rüştiyesi
Mustafa Kemal’in şiirle ilgilenmeye ve _________________________başladığı okul:______________________________
Mustafa Kemal’in Ömer Naci, Ali Fuat gibi arkadaşlarıyla _______________________________çıkardıkları
okul:______________________________
BOŞLUKLARA GELECEK İFADELER
1905
etkilenmiştir
kendisini geliştirme
önerilerini üstlerine kabul ettiremedi
1881’de Duyunu Umumiye
gizlice el yazması bir dergi
kesinlikle yabancı dil
Rusların bölgeye yerleşmelerini
1912 yılında Uşi
gizlice Trablusgarp’a
Kıbrıs ve Mısır
Rusya, Kafkasya üzerinden
1913’te de anlaşmazlığa düştüğü
görevinden istifa ederek
Kurmay Heyetine 1907
Rusya’ya yardım ulaştırmak
Ali Rıza Efendi’nin karşı çıkmasına rağmen görevini yeniden kabul etti kurmay yüzbaşı
Selânik Mülkiye
askerî lise öğrenimini Manastır şehrinde Harbiye Nezaretinde bir göreve kurmay yüzbaşı
stajını merkezi Şam’da
1907
rütbesiyle
başarılı savunması ile İtalyanların Harp Akademisi
kuvvetlerini yeniden düzenledi tarih bilincini kazanmaya
Batı medeniyetine açık olmalarıyla
Harp Akademisinden
Mahalle Mektebi
Tekirdağ’da 19.Tümen Komutanlığına
birliklerini Halep’e kadar geri çekti
Harp Okulu Manastır Askerî İdadisi Trablusgarp Savaşından sonra Mustafa Kemal
borçlarını ödeyemeyeceğini
ilerlemesine izin vermedi
meşrutiyet karşıtları tarafından,
Trablusgarp ve Bingazi
1909
İtalya’ya verilir, Oniki Ada
Cezayir’a ek olarak Tunus’u
İngilizlerle birleşmelerini
Mısır ve Süveyş Kanalını yeniden almak
Türkçülük akımının
Conkbayırı Savaşında
İngiltere’ye bırakmak zorunda modern eğitim veren okul:Şemsi
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Efendi
çabaları sonucunda 1915
İstanbul’dan uzaklaştırıldı
Muş ve Bitlis’i Ruslardan
yabancı dil öğrenmeye önem
dünyadaki gelişmeleri
İttihat ve Terakki
Oniki Ada’yı ve Çanakkale’yi
yarıda bıraktığı
yakından
Cemiyetinden ayrıldı.
işgal
düşmanı yenilgiye uğrattı
Kafkas Cephesi’nde
Osmanlı Devleti’ni savaş dışı
yerli Arap kabilelerini
görevlendirildi
bırakmak
teşkilatlandırarak
1905
etkilenmiştir
kendisini geliştirme
önerilerini üstlerine kabul ettiremedi
uzak durması yönündeki önerisini kabul ettiremeyince
Anafartalar Kahraman unvanı Çanakkale Savaşlarındaki başarıları
Kemal adının verildiği okul:Selânik Askerî
Osmanlı Devleti Trablusgarp’a denizden ulaşamıyordu
Şemsi Efendi İlkokulundan sonra Selânik Mülkiye
yöndeki görüş ve önerilerinin kabul edilmemesi
Mustafa Kemal’in de bulunduğu gönüllü, genç Osmanlı subayları
ALFABETİK CEVAP ANAHTARI TARİH 1.ÜNİTE
1913’te de anlaşmazlığa düştüğü dönemin yöneticileri tarafından Sofya Ataşemiliterliğine atanarak İstanbul’dan uzaklaştırıldı.
Albay olduğu Conkbayırı Savaşında, Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.
Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü.Falkenhayn, İngilizler üzerine bir karşı taarruza geçilmesini istiyordu.Mustafa
Kemal ise İngilizlerin Araplarla işbirliği yaptıklarını ve denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir
hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu.Mustafa Kemal bu yöndeki görü� ve önerilerinin kabul edilmemesi üzerine
görevinden istifa ederek İstanbul’a döndü.
Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu gönüllü, genç Osmanlı subayları bir direniş cephesi oluşturmak için gizlice
Trablusgarp’a gitmişlerdi.
Berlin Antlaşması, Rusya, Avusturya, Bosna Hersek, İngiltere, Fransa arasında imzalandı.
Mustafa Kemal’in, Bingazi, Derne ve Tobruk cephelerindeki başarılı savunması ile İtalyanların iç bölgelere doğru ilerlemesine
izin vermedi.Binbaşılığa yükseldi.
Bir kurmay subay kesinlikle yabancı dil bilmelidir, diyerek Fransızca öğrendi.
Çanakkale Cephesi’ndeki görevini başarıyla tamamlayan ve tuğgenerallik rütbesi alan Mustafa Kemal de 16. Kolordu Komutanı
olarak Kafkas Cephesi’nde görevlendirildi.
Ege Denizi ve Akdeniz İtalyan kontrolü altında olduğu için Osmanlı Devleti Trablusgarp’a denizden ulaşamıyordu.
eğitim veren okul:Şemsi Efendi İlkokulu
Falkenhayn’ın yerine, Liman Von Sanders’in atanmasından sonra 7. Ordu Komutanlığına görevini yeniden kabul etti.
İngiltere ve Fransa da İstanbul’u alarak Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve müttefikleri Rusya’ya yardım ulaştırmak için
donanmalarını Çanakkale Boğazı önlerine göndermişlerdi.
İstanbul’da meşrutiyet karşıtları tarafından, 1909 yılında büyük bir isyan çıkarıldı.
İtalya, Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Oniki Ada’yı ve Çanakkale’yi işgal etti. 1912 yılında Uşi antlaşması imzalandı.
İtilaf Kuvvetleri Kudüs’ü almış , Suriye’ye doğru büyük bir saldırıya geçmişlerdi.Mustafa Kemal bu saldırı karşısında birliklerini
Halep’e kadar geri çekti. Burada kuvvetlerini yeniden düzenledi ve Halep’in kuzeyinde düşmanı yenilgiye uğrattı.
Kafkas Cephesi’nde kazandığı başarılarla Rusların bölgeye yerleşmelerine ve güneye doğru ilerleyerek İngilizlerle birleşmelerini
engelledi.
Mustafa Kemal askerî lise öğrenimini Manastır şehrinde tamamladı.
Mustafa Kemal Balkan Savaşındaki durumu değiştirmek için hemen harekete geçti. Ancak önerilerini üstlerine kabul ettiremedi.
Mustafa Kemal Kafkas Cephesi’nde bulunduğu sırada Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.
Mustafa Kemal Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden etkilenmiştir.
Mustafa Kemal yabancı düşünürlerin kitaplarını okuyarak dünyada olan gelişmeleri yakından izleyebilmek için yabancı dil
öğrenmeye önem vermiştir.
Mustafa Kemal, 1905 yılında Akademiden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Mustafa Kemal, Harbiye Nezaretinde bir göreve 1907 yılında, tayin edildi.
Mustafa Kemal, Harp Akademisinden 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Mustafa Kemal, ısrarlı çabaları sonucunda 1915 yılı başlarında Tekirdağ’da 19. Tümen Komutanlığına atandı.
Mustafa Kemal, stajını merkezi Şam’da bulunan 5.Orduda tamamladı.
Mustafa Kemal, Şemsi Efendi İlkokulundan sonra Selânik Mülkiye Rüştiyesine başladı.
Mustafa Kemal, Trablusgarp’a vardıktan sonra yerli Arap kabilelerini teşkilatlandırarak harekete geçirdi.
Mustafa Kemal’e Anafartalar Kahraman unvanı Çanakkale Savaşlarındaki başarıları nedeniyle verilmiştir.
Mustafa Kemal’in kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olduğu eğitim kurumu:Harp Akademisi
Mustafa Kemal’in Ömer Naci, Ali Fuat gibi arkadaşlarıyla gizlice el yazması bir dergi çıkardıkları okul:Harp Okulu
Mustafa Kemal’in şiirle ilgilenmeye ve tarih bilincini kazanmaya başladığı okul: Manastır Askerî İdadisi
Mustafa’nın 1887 yılında başladığı yeni öğretim metotlarını uygulayan ve Batı tarzında modern
Mustafa’nın babası Ali Rıza Efendi’nin çıkmasına rağmen annesi Zübeyde Hanım’ın ısrarlar
Mustafa’nın yarıda bıraktığı sivil ortaokul:Selânik Mülkiye Rüştiyesi
Mustafa’ya bir öğretmeni tarafından Kemal adının verildiği okul:Selânik Askerî Rüştiyesi
Ordunun siyasetten uzak durması yönündeki önerisini kabul ettiremeyince, İttihat ve Terakki Cemiyetinden ayrıldı.
Osmanlı borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı ve 1881’de Duyunu Umumiye kuruldu.
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sürerken daha önce İngiltere’ye bırakmak zorunda kaldığı Mısır ve Süveyş Kanalını yeniden
almak için harekete geçti.
Rusya, Kafkasya üzerinden, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Erzincan ve Trabzon’u istila etti.
Rusya, Kars, Ardahan ve Batum’u Avusturya, Bosna Hersek, İngiltere Kıbrıs ve Mısır, Fransa Cezayir’a ek olarak Tunusu işgal etti.
Selânik ve Manastır, Batı medeniyetine açık olmalarıyla Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkilemiştir.
Selânik’teki 3. Ordu Kurmay Heyetine 1907 yılında tayin edildi.
sonucu bağladığı okul:Mahalle Mektebi
Trablusgarp Savaşında teşkilatçılık, ateş altındaki birlikleri idare etme, otorite kurma ve yokluklar içinde savaş sürdürme
konularında kendisini geliştirme imkânı buldu.
Trablusgarp Savaşından sonra Mustafa Kemal, Gelibolu’da bulunan kolordunun harekât dairesi başkanlığına atandı.
Uşi antlaşması ile Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verilir, Oniki Ada da geçici olarak bu devlete bırakılır.
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.
Download