Document

advertisement
1. Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları
B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi
D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması
2. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının uzamasına neden olmuştur?
A) Çanakkale Savaşı
B) Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi
C) Wilson İlkeleri
D) Gizli Antlaşmalar
3. Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde
Ruslarla savaşmıştır?
A)Çanakkale
B)Kafkasya
C)Irak
D)Suriye
4. Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız
olmuştur?
A)I.Dünya Savaşı
B)I.Balkan Savaşı
C)II.Balkan Savaşı
D)Trablusgarp Savaşı
5. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?
A)Rusya’da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır
B) Bulgaristan ,Almanya’nın yanında 1.Dünya Savaşı’na katılmıştır.
C)1.Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.
D)ABD , 1.Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştır.
6. I.Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve
Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süveyş kanalı cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Irak Cephesi
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına girme
amaçlarından değildir?
A)Almanya’nın savaşı kazanacağına dair olan inanç
B)Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak.
C)Rusya’yı parçalayarak büyük bir devleti kurmak.
D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek.
8. I. Fransa’nın Almanya’dan Alsak-Lorun bölgesini geri almak istemesi
II. Rusya’nın izlediği Panslavizm politikası
III. Devletler arasında yaşanan ekonomik rekabet
IV. Avusturya Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi
Yukarıda verilen I. Dünya savaşı sebeplerinden hangileri savaşın başlamasının görünürdeki
sebebidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) Yalnız IV
9. Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında bir çok
cephede savaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir?
A) Galiçya
B) Kafkas
C) Makedonya
D) Romanya
10. Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı
Devletinin bu cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek
B)Süveyş Kanalını ele geçirmek
C)İngilizleri Mısır’dan çıkarmak
D)Yeni ticaret yolu açmak
11. Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya
yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.
Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden
yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?
A) Halifelik gücünden
B) İnsan gücünden
C) Jeopolitik konumundan
D) Askeri gücünden
12.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?
A) Çarlık Rusya’sının yıkılması
B) Ekonomik rekabet
C) Silahlanma yarışı
D) Hammadde ve Pazar arayışı
13. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması
hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir?
A) Mondros
B) Moskova
C) Brest-Litovsk
D)Nöyyi
14. 1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?
A)Versay
B)Sevr
C)Mondoros
D)Brest-Litovsk
15. I. Dünya Savaşı’nda itilâf devletleri Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak ve Rusya’ya
yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?
A) İç Anadolu Bölgesini
B) Doğu Anadolu Bölgesini
C) İstanbul ve boğazları
D) Akdeniz Bölgesi’ni
16. I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır.
II.Savaşın süresi uzamıştır
III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1.dünya savaşına girmesinin
getirdiği sonuçlardan biri değildir?
A)I ve II
B)II ve III
C)Yalnız III
D)I ve III
17. I.Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya’ya vermeyi kararlaştırdığı Ege
Bölgesinin hangi olayla Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır?
A) Londra Konferansıyla.
B) Sevr Antlaşmasıyla.
C) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla.
D) Paris barış Konferansı’yla .
18. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının
adı nedir?
A)Mondros Ateşkes Antlaşması
B)Lozan Barış Antlaşması
C)Sevr Barış Antlaşması
D)Mudanya Ateşkes Anlaşması.
19. Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?
A)İstanbul
B)Berlin
C)Brest – Litowsk
D)Kars
20. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında yönetim değişikliğine
uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?
A) İtalya
B) Almanya
C) Avusturya
D) Rusya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
A
B
B
D
B
C
D
D
A
C
A
C
D
C
C
D
C
C
D
Download