1. Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1. Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasındaaşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları
B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi
D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması
2. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının uzamasına
neden olmuştur?
A) Çanakkale Savaşı
B) Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi
C) Wilson İlkeleri
D) Gizli Antlaşmalar
3. Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı
Devleti aşağıdaki cephelerdenhangisinde Ruslarla savaşmıştır?
A)Çanakkale
B)Kafkasya
C)Irak
D)Suriye
4. Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden
ayrılarak bağımsız olmuştur?
A)I.Dünya Savaşı B)I.Balkan Savaşı
C)II.Balkan Savaşı D)Trablusgarp Savaşı
5. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin
sonuçlarından birideğildir?
A)Rusya’da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır
B) Suriye cephesi açılmıştır.
C)1.Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.
D)ABD , 1.Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştır.
6. I.Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cepheaşağıdakilerden hangisidir? A) Süveyş kanalı cephesi B) Çanakkale Cephesi
C) Kafkas Cephesi D) Irak Cephesi
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya
Savaşına girme amaçlarından değildir?
A)Almanya’nın savaşı kazanacağına dair olan inanç
B)Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak.
C)Rusya’yı parçalayarak büyük bir devleti kurmak.
D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek.
8. I. Fransa’nın Almanya’dan Alsak-Lorun bölgesini geri
almak istemesi
II. Rusya’nın izlediği Panslavizm politikası
III. Devletler arasında yaşanan ekonomik rekabet
IV. Avusturya Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi
tarafından öldürülmesi
Yukarıda verilen I. Dünya savaşı sebeplerinden hangileri savaşın
başlamasının görünürdeki sebebidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) Yalnız IV
9. Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I.
Dünya Savaşında bir çok cephede
savaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir?
A) Galiçya
B) Kafkas
C) Makedonya
D) Romanya
10. Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini
açmışlardır. Osmanlı Devletinin bu cepheyi açmalarındaki asıl
amaçaşağıdakilerden hangisidir?
A)İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek
B)Süveyş Kanalını ele geçirmek
C)İngilizleri Mısır’dan çıkarmak
D)Yeni ticaret yolu açmak
www.testimiz.com İNTERAKTİF EĞİTİM 11. Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol
16. I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır.
altına alarak Rusya’ya
II.Savaşın süresi uzamıştır
yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.
III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştır
Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1.dünya
hangi gücünden
yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?
savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir?
A) Halifelik gücünden
A)I ve II
B) İnsan gücünden
B)II ve III
C) Jeopolitik konumundan
C)Yalnız III
D) Askeri gücünden
D)I ve III
12.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden
17. I.Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya’ya vermeyi
birideğildir?
kararlaştırdığı Ege
Bölgesinin hangi olayla Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır?
A) Çarlık Rusya’sının yıkılması
B) Ekonomik rekabet
A) Londra Konferansıyla.
C) Silahlanma yarışı
B) Sevr Antlaşmasıyla.
D) Hammadde ve Pazar arayışı
C) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla.
D) Paris barış Konferansı’yla .
13. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki
savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir?
18. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan
A) Mondros
barış antlaşmasının adı nedir?
B) Moskova
A)Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Brest-Litovsk
B)Lozan Barış Antlaşması
C)Sevr Barış Antlaşması
D)Nöyyi
D)Mudanya Ateşkes Anlaşması.
14. 1.Dünya savaşında Kafkas
Cephesi aşağıdaki antlaşmalardanhangisiyle kapanmıştır?
19. Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?
A)İstanbul
A)Versay
B)Berlin
B)Sevr
C)Mondoros
C)Brest – Litowsk
D)Brest-Litovsk
D)Kars
15. I. Dünya Savaşı’nda itilâf devletleri Osmanlı Devleti’ni saf dışı
20. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında yönetim
bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini
değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?
ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?
A) İtalya
A) İç Anadolu Bölgesini
B) Almanya
B) Doğu Anadolu Bölgesini
C) Avusturya
C) İstanbul ve boğazları
D) Rusya
D) Akdeniz Bölgesi’ni
www.testimiz.com İNTERAKTİF EĞİTİM CEVAP ANAHTARI
1. A
2. A
3. B
4. B
5. D
6. B
7. C
8. D
9. D
10.
A
11.
C
12.
A
13.
C
14.
D
15.
C
16.
C
17.
D
18.
C
19.
C
20.
D
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen internet paylaşımıdır. Cevap
anahtarı yanlış olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen kontrol ediniz.
www.testimiz.com 
Download