En Uzun Yüzyıl (1800-1922) - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
IM
KAVRAMA
ST
TE
T
KAZ
AN
12-B
TEST
21
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1. Osmanlı Devleti’nde görülen;
I. Tanzimat Fermanı
II. Islahat Fermanı
III. Meşrutiyet’in ilanı
4. I. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti ilk kez
anayasal düzene geçmiştir. Buna rağmen tam demokratikleşme sağlanamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlamaktadır?
verilenlerden hangileri ile halk ilk defa yönetime
katılmıştır?
A) Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması
B) Meclisi Mebusan’ın açılması
C) Halkın seçimlere katılması
D) Yasama yetkisinin Ayan ve Mebusan Meclisinde
olması
E) Din vicdan özgürlüğünün teminat altına alınması
2. Fransız İhtilali Sonucnda azınlıklar Osmanlı Devleti’ne
karşı milliyetçi düşüncenin de etkisi ile ayaklanmaya
başlamıştır. Osmanlı Devleti ise Tanzimat ve Islahat
Fermanlarının ilanı ile birlikte azınlıklara bir çok hak
vermiştir.
Azınlıklara bu hakların verilmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denge politikası izlemek
B) Islahatları başarıya ulaştırmak
C) Devletin dağılmasını engellemek
D) Halkı yönetime katmak
E) Din mezhep özgürlüğünü sağlamak
3. I. Kanun üstünlüğü benimsenmiştir
II. Azınlıklara yeni haklar verilmiştir
III. Padişahın yetkileri kısıtlanmıştır
verilenlerden hangileri Tanzimat Fermanı’nın ilanı
ile gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
ë
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
5. Kırım Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması
ile Osmanlı Devleti, Avrupalı devlet sayılmış ve toprak
bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında sayılmıştır.
Buna göre;
I. Osmanlı Devleti kendi gücüyle ayakta duramayacak
kadar güçsüzdür.
II. Osmanlı Devleti, Karadeniz’e tamamen hakim olmuştur.
III. Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmışlardır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabılır ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşmasıyla
ilgili değildir?
A) İlk defa Ermeni sorunundan bahsedilmiştir.
B) Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız olmuştur.
C) Kars, Ardahan ve Batum kaybedilmiştir.
D) Osmanlı ilk defa bu savaş sırasında dış borç almıştır.
E) Balkanlarda yeni yerler kaybedilmiştir.
TEST
TEST
23
21
T
12-B
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
7. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet döneminde
görülen gelişmelerden biri değildir?
10. Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı sonunda imzaladığı Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ve Bingazi’yi
kaybetmiş fakat bölgenin dini yönden halifeye bağlı
kalacağını kabul ettirmiştir.
Buna göre;
l. Kuzey Afrika’daki topraklarını kaybetmiştir.
ll. Halifelik siyasi bir amaç için kullanılmaya çalışılmıştır.
lll. Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir.
A) Meclis üstünlüğünün kabul edilmesi
B) Halkın yönetime katılması
C) Siyasi partilerin kurulması
D) Padişahın yetkilerinin kısıtlanması
E) Mebusan Meclisi’nin açılması
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
8. I. 31 Mart İsyanının çıkışı
II. Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakı
III. Bulgaristan bağımsız olması
verilenlerden hangileri II. Meşrutiyet döneminde
dış politikada görülen olumsuz gelişmelerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
9. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin;
•Jeoplolitik konumu,
•Halifeliğin Müslümanlar üzerindeki etkisi
gibi özelliklerine rağmen İtilaf Devletleri Osmanlı
Devleti’ni kendi yanlarında savaşa istememişlerdir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
C) I ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız III
D) II ve III
11. XX. yüzyılın başlarında Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız olan Balkan devletleri Osmanlı Devleti’ne
karşı birleşerek saldırıya geçmişlerdir. Bu durumun
ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Balkanlarda etkili olan milliyetçilik akımı
B) Mezhepler arasında kavgaların olması
C) Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı kaybetmesi
D) 93 Harbinde Osmanlı’nın ağır bir yenilgi alması
E) 31 Mart İsyanının çıkması
12. l. Trablusgarp Savaşı
II. l. Balkan Savaşı
Ill. II. Balkan Savaşı
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
verilenlerden hangileri Mustafa Kemal’in “ordu
siyasete karışmamalıdır.” düşüncesine haklılık kazandırmıştır?
A) Osmanlı Devleti’nin sömürge yolları üzerinde olması
B) İngiltere’nin Hindistanı sömürge haline getirmesi
C) Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşmak istemeleri
D) Osmanlı Devleti’nden kapitülasyon elde etmeleri
E) Osmanlı Devleti’nin silahli gücünün fazla olması
A) Yalnız I
B) Yalnız ll
C) l ve ll
D) ll ve lll
E) l, ll ve lll
AA
KK
ZAZNA
N
ESETST
A AT T
KAVRAM
IMKAVRAM
IM
:.............................................
:.............................................
:.............................................
Soyadõ:.............................................
:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO :
.............................................
NO :
.............................................
Adõ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puan : ..............
Puan : ..............
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards