2015-2016 Seçmeli Tarih 11 1.Dönem 2.Yazılı

advertisement
ADI:
SOYADI:
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POZANTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
11.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI
“Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine
verilen vilayetlerde söz sahibiydiler. Ancak kendi
adlarına para bastırma, hutbe okutma ve siyasi
görüşmeler yapma hakları yoktu.”
1- Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye
Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında
yer alır?
A) Taht kavgalarının engellenmesi
B) Ülke bütünlüğünün korunması
C) Sınırların denetim altında tutulması
D) Ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması
E) Dinî serbestliğin yaygınlaştırılması
2- Osmanlı Devleti’nde parlamenter sisteme geçiş
aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Senedi İttifak’la
B) Tanzimat Fermanı’yla
C) Islahat Fermanı’yla
D) I. Meşrutiyet’le
E) Babıali Baskını’yla
I. Üyeleri padişah tarafından seçilirdi.
II. Ömür boyu görevde kalabilirlerdi.
III. 26 üyeden oluşuyordu.
3-Yukarıda özellikleri verilen I. Meşrutiyet
Dönemindeki meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heyet-i Vükela
B) Divan-ı Ahkâm-ı Adliye
C) Mebusan Meclisi
D) Ayan Meclisi
E) Meclis-i Âli
4- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Batı etkisi
görülmez?
A) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
B) Senedi İttifak’ın imzalanması
C) Kanunu esasinin kabulü
D) Islahat Fermanı’nın ilanı
E) I. Meşrutiyet’in ilanı


TBMM Hükûmeti, meclisin kendi içerisindeki
delegelerden seçilmiştir.
II. Yasalar TBMM tarafından çıkarılır.
5-Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A) Güçler birliğini benimsemiştir.
B) Millet egemenliğini benimsemiştir.
C) Demokratik değildir.
D) Kabine sistemine geçilmiştir.
E) Meclis hükûmeti değildir.
SINIFI-NO:
PUAN:
6- Tarihte Türkler atı ehlileştirip günlük yaşantılarının her
alanında faydalanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları
arasında yer almaz?
A) Uzak bölgelere göç etmeleri
B) Atın toplumsal yaşayışı kolaylaştırması
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D) Savaşlarda üstünlük sağlamaları
E) At kültürünün başka toplumlar tarafından öğrenilmesi
7- Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin
birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana
gelmiştir?
A) Budun B) Urug
C) Halk
D) Boy E) İl
8- I. Toplumda farklı inançların yayılması
II. Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi
III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması
IV. Tapınak sayısının azalması
Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin
dinî inançlara hoşgörülü yaklaşmalarının
bir sonucudur?
A) I - II
B) I - III
C) II - III
D) II - IV
E) III – IV
9- Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk topluluklarında
halkı oluşturan alt birimlerden biri değildir?
A) Oguş
B) Urug
C) Boy
D) Şad
E) Bodun
10- Osmanlı yönetim felsefesini açıklayan
“hakkaniyet çemberi”nin asıl unsuru aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Adalet
B) Servet
C) Devlet
D) Hâkimiyet
E) Mülk
11- Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek
ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Vezir - Seyfiye
B) Kadı - İlmiye
C) Nişancı - Kalemiye
D) İmam - İlmiye
E) Yeniçeri – Kalemiye
12- Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan
köylüden alınan vergiye ne ad verilir?
A) Çiftbozan
B) Öşür
C) Avarız
D) Haraç
E) Cizye
13- Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda
Anadolu’ya yapılmış olan en büyük göç olayının
sebebidir?
A) Yunan İsyanı
B) Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali
C) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
D) Bulgar İsyanı
E) Rusların, Kırım ve Kafkasya’daki faaliyetleri
14- Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ahi Teşkilatı”
Anadolu’da büyük bir güçtü.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu kurumu
anlatmaktadır?
A) Bizans’a karşı cihad yapmak isteyenlerin kurduğu bir
teşkilattır.
B) Osmanlı padişahlarının nüfuzlarını artırmak için
kurulmuştur.
C) Devletin bütün eğitim öğretim faaliyetlerini
yürütmüşlerdir.
D) Anadolu esnafının dayanışmasını sağlamak ve usta
yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
E) Ticaretle uğraşanların kendi aralarındaki dayanışma
için kurdukları teşkilattır.
15- Osmanlı toplum yapısında yönetilenlere verilen
genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millet
B) Cemaat
C) Gayrimüslim
D) Milleti Sadıka
E) Reaya
“Uyruğumdaki Müslümanları
camide, Hristiyanları kilisede,
Musevileri de havrada tanımak
17- Osmanlı Devleti’nde I. Murat’a kadar “Ülke hanedan
üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı varken I. Murat
döneminde “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır.”
anlayışı benimsenmiştir.
I. Murat dönemindeki bu değişiklikle aşağıdakilerden
hangisi hedeflenmiştir?
A) Devletin gelirlerini artırmak
B) Taht kavgalarını bitirmek
C) Hanedanı kutsal saymak
D) Toplumsal birliği sağlamak
E) Türk siyasi birliğini kurmak
18- Hangi ırk, din ve mezhepten olursa olsun, Osmanlı
ülkesinde yaşayan herkes Divanıhümayun’a
başvurabilir, hakkını arayabilirdi.
Bu durum Osmanlıların daha çok hangi özelliğinin bir
göstergesi sayılabilir?
A) Divanın herkese açık olduğunun
B) Divanda sadece devlet işlerinin görüldüğünün
C) Müslüman halka geniş haklar verildiğinin
D) Osmanlı Devleti’nde ayrımcılık yapıldığının
E) Osmanlı Devleti’nde hukuk kurallarının olmadığının
19-Aşağıdakilerden hangisi bir Türk-İslam devleti
değildir?
A) Abbasiler
B) Karahanlılar
C) Gazneliler
D) Selçuklular
E) Osmanlılar
20- Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam
düşünürlerinden biri değildir?
A) Ahmed Yesevi
B) Yunus Emre
C) İbn-i Batuta
D) Mevlana
E) Hacı Bektaş-ı Veli
isterim.”
16- II. Mahmut bu sözüyle nasıl bir uygulamadan
yana olduğunu göstermek istemiş olabilir?
A) İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiştirme
B) Din kurallarına, kanunlardan daha çok önem verme
C) Halkını din ve kültür yönünden birleştirme
D) Halk arasında din farkı gözetmeme
E) Azınlıklara özel haklar verme
Her soru 5 puandır. Süre 40 dakikadır.
BAŞARILAR DİLERİZ.
ZEKİ DOĞAN & ADEM ÇİÇEK
http://www.zekidogan.net
Download