Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

advertisement
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Güz Dönemi Ortak Vize Sınavı Soru Örnekleri
1Birinci Balkan Savaşı’nın sonunda, Balkan
ülkelerinin
kendi
aralarında
anlaşmazlığa
düşmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
5Osmanlılarda
görülen
aşağıdaki
gelişmelerden hangisinde Batı’nın etkisi söz konusu
değildir?
a)
Alınan toprakların paylaşılmasında sorun
çıkması
b)
Bulgar Kilisesi’nin özerklik kazanması
c)
Osmanlıların Balkanlarda ıslahat hareketlerini
geciktirmesi
d)
Balkanlardan Anadolu’ya göç edenlerin
sayısının artması
e)
Osmanlıların Edirne’yi almak için harekete
geçmesi
a)
b)
c)
d)
e)
2Balkan
Savaşları’ndan
sonra
Bulgaristan’da yaşayan Türklere azınlık statüsü
verilmesi
aşağıdakilerden
hangisinin
bir
sonucudur?
a)Lozan Antlaşması
b)İstanbul Antlaşması
c)Atina Antlaşması
d)Ziştovi Antlaşması
e)Belgrat Antlaşması
3Balkan
savaşları
sonunda
yapılan
antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye, Kavala
Bulgaristan’a, Yanya, Selânik ve Girit Adası
Yunanistan’a verilmiştir. Bu durumun yol açtığı ve
günümüze kadar süregelen sorun aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Ege hava sahası
Anadolu’ya yakın Yunan Adaları’nın durumu
Ege Denizi kıta sahanlığı
Kıbrıs Adası’nın durumu
Batı Trakya’da kalan Türklerin durumu
4Ikurulması
Divan
teşkilatı
yerine
bakanlıkların
II- Yeniçeri Ocağı’nın yerine Asâkir-i Mansûre-i
Muhammediye oerdusunun kurulması
III- İllerin merkeze bağlı hâle getirilmesi
IV- Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri II.
Mahmut döneminde idarî alanda yapılan
ıslahatlardan biri değildir?
a) I ve II
d)II ve IV
b)I ve III
e)III ve IV
c)II ve III
Askerî-teknik okulların açılması
Hukuk anlayışının değişmeye başlaması
Medrese eğitiminin yaygınlaşması
Halkın yönetime ortak olmaya başlaması
Yabancı okulların açılması
6İtalya, sömürge elde etmek ve hammadde
ihtiyacını karşılamak amacıyla kendisi için stratejik
önem taşıyan Trablusgarp'a saldırmadan önce Avrupa
devletlerinin onayını almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) İtalya sanayileşme sürecini tamamlamamıştır.
B) İtalya Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden
çekinmektedir.
C)
İtalya
yayılmacı
politikalarına
Avrupa
devletlerinin tepki göstermesinden çekinmektedir.
D) İtalya'nın donanma gücü yetersizdir.
E) İtalya sınırlarını barışçı yollarla genişletmek
istemektedir
7- XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan
aşağıdaki gelişmelerden hangisi "Osmanlı
Devleti'nin sınırlarının daraldığına" kanıt
olarak gösterilemez?
A) Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesi
B) Bulgar Krallığı'nın bağımsızlık ilan etmesi
C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına
kattığını açıklaması
D) İttihat ve Terakki Fırkası'nın Bab-ı Ali Baskını ile
yönetime el koyması
E) Balkan Savaşlarının kaybedilmesi
8I. Balkan Savaşı sonunda Londra
Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin batı sınırı MidyeEnez çizgisi olarak belirlenmiş, en fazla toprağı
Bulgaristan almıştır. Buna tepki gösteren Balkan
devletleri Bulgaristan'a savaş açmıştır. Bundan
faydalanan Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı geri
almış ve İstanbul Antlaşması'nda batı sınırı Meriç
Irmağı olarak belirlenmiştir.
Bu durum Balkan Savaşlarıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Balkan savaşlarında en karlı çıkan devlet
Bulgaristan'dır.
B) I. ve II. Balkan savaşları aynı devletler arasında
olmuştur.
C) I. Balkan Savaşı'nın sonuçları II. Balkan
Savaşı'nın çıkmasına ortam hazırlamıştır.
D) Osmanlı Devleti Balkanlardaki otoritesini yeniden
kurmuştur.
E) Balkanlarda kalıcı barış sağlanmıştır .
9XX. yüzyıl başlarında Almanya ve İtalya;
siyasi, askeri ve sanayi alanında gelişmelerini
tamamlamış ve Avrupa kıtasında etkili birer devlet
konumuna gelmişlerdi.
Aşağıdakilerden
hangisi,
bu
gelişmelerin
sonuçlarından biri değildir?
A) Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı
sona ermiştir.
B) İngiltere, Rusya ve Fransa'yla Almanya'ya karşı
ittifak kurmuştur.
C) Sömürgecilik yarışı hızlanmıştır.
D) Silahlanma yarışı hız kazanmıştır.
E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların önemli
bölümünü geri almıştır.
10İtalya, 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş
ilan ederek Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı.
Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'da az sayıda askeri
vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için
denizden; İngiltere, Mısır'dan geçiş izni vermediği
için karadan yardım gönderilemiyordu.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine
yarılamaz?
A) Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü zayıflamıştır.
B) İtalya Akdeniz'de güçlenmiştir.
C Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye
girmiştir.
D) İngiltere İtalya'ya siyasi destek sağlamıştır.
E) İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun
süre devam etmiştir.
11- Aşağıdakilerden hangisiyle İttihat ve Terakkî
Partisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimine tek
başına el koymuştur?
a) Babıâli Baskını
b) 31 Mart Vakası
c) Hareket Ordusu’nun kurulması
d) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurulması
e) Osmanlı ordusunun Kafkasya Cephesi’nde yenilmesi
12- Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen Almanya,
Versay Antlaşması’yla Polonya’ya bırakmış olduğu
yerleri geri almak için daha sonra Polonya’nın batı
bölgesini işgâl etmiştir. Bu tutum karşısında İngiltere
ve Fransa barışı korumaya çalışmışlarsa da İkinci
Dünya Savaşı’nın çıkması’nı engelleyememişlerdir. Bu
durum 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında nasıl bir
ilişki olduğunu gösterir?
a) İki savaşta da çok cephe açılmıştır.
b) Birinci savaşın sonucu ikinci savaşın başlamasına
ortam hazırlamıştır.
c) Birinci Dünya Savaşı öncesindeki bloklaşmalar
günümüze kadar devam etmiştir.
d) Savaşları ikisi de aynı
antlaşmalarla sonuçlanmıştır.
hükümleri
içeren
e) İki savaşın sonunda da Avrupa’nın siyasî yapısı
korunmuştur.
13- Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli anlaşmalarla
Boğazlar ve Doğu Anadolu bölgesinin Rusya’ya
verilmesi kararlaştırılmışken Mondros Ateşkes
Antlaşması’nda böyle bir hüküm yer almamıştır. Bu
durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rusya’da iç karışıklıkların devam etmesi
b)Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
c) Türklerin Çanakkale Cephesi’nde başarılı olması
d) İngiltere ve Fransa’nın Rusya’dan çok İtalya’nın
dostluğuna önem vermesi
e) Türklerin Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması
14Aşağıdakilerden
hangisi
Çanakkale
Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?
a) İtilaf devletlerinin Ruslara gerekli askerî yardımı
götürememesi
b) Birinci Dünya Savaşı’nın uzaması
c) Yarım milyona yakın insanın ölmesi
d) İngiliz ve Fransız donanmalarının büyük kayıplar
vermesi
e) Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
15- Almanya ile Osmanlı Devleti arasında XIX.
yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkan
yakınlaşmanın nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı topraklarını işgal
etmeye başlaması
B) Almanya'nın Ortadoğu'daki etkisini artırmak
istemesi
C) Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın kendisini
koruyabileceğini düşünmesi
D) Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden
yararlanmak istemesi
E) Almanya'nın Osmanlı topraklarını önemli bir
hammadde kaynağı ve pazar olarak görmesi
16- II. Abdülhamit döneminde kurulan İttihat ve
Terakki Cemiyeti, meşrutiyetin yeniden ilanı
doğrultusunda mücadele etti.
İttihat ve Terakki'nin bu mücadelesi;
I. Osmanlıcılık ideolojisini gerçekleştirmek
II. Egemenlik anlayışını değiştirmek
III. Mebuslar Meclisi'nin kapatılmasını sağlamak
IV. Kanun-i Esasi'ye işlerlik kazandırmak
V. Padişahın mutlak otoritesini güçlendirmek
gibi amaçlarından hangilerine yönelik bir çalışma
olamaz?
D) Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın güçlü devletlerden
A) I ve II
D) II ve IV
21- Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Türklere
karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi aşağıdaki
görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini
gösterir?
B) II ve III
E) III ve V
C) III ve IV
17XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan
gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde halkın
yönetime katılmasını sağlamıştır?
A) II. Meşrutiyet'in ilanı
B) Reval Görüşmesi
C) 31 Mart olayı
D) Bab-ı Ali Baskını
E) II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi
A) Birlik ve beraberliğin korunmasına
B) Azınlık haklarının sınırlandırılmasına
C) Ümmetçilik anlayışının korunmasına
a) Kafkasya
b) Çanakkale
d) Filistin
e) Irak
a) Halkçılık
b) Ulusçuluk
d) Medeniyetçilik
e) Ümmetçilik
c) Kanal
c) Devletçilik
yapılmıştır?
a)III. Selim
b)II. Mahmut
d)Abdülmecit
e)II. Abdülhamit
c)Abdülaziz
23- Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları
ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin
maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır.
Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti’nin
aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate
alınmadığını gösterir?
B) Bağımsız olmasının
E) Saltanat sisteminden vazgeçilmesine
C) Merkeziyetçi olmasının
19- Osmanlı Devleti'nde,
I. I. Meşrutiyet (1876), Balkan sorunlarını görüşmek
üzere Avrupa devletlerinin toplandığı Tersane
Konferansı’nın çalışmalarına başladığı gün ilan
edildi.
II. II. Meşrutiyet (1908) Rusya ile İngiltere arasında
Osmanlı Devleti'nin paylaşılması üzerine yapılan
"Reval Görüşmeleri"nden sonra ilan edildi.
Sadece bu gelişmelere bakılarak Osmanlı
Devleti'nde
meşrutiyet
yönetimlerine
geçilmesindeki
beklentinin
aşağıdakilerden
hangisi olduğu savunulabilir?
A) Halkın istekleri doğrultusunda hareket etmek
yönetimlerimin
20- Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına aşağıdaki
cephelerden
hangisinin
neden
olduğu
savunulabilir?
A) Anayasal düzene geçmesinin
D) Geleneklere bağlı kalınmasına
Meşrutiyet
E) Mutlakıyetin devamına ortam hazırlamak
22- İlk nüfus sayımı hangi padişah döneminde
18- 1876 Anayasası’yla müslüman olsun olmasın
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayanlar din
ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin “Osmanlı”
sayılmıştır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu’nda
aşağıdakilerden
hangisine
gereksinim
duyulduğunun bir göstergesidir?
B)
biri haline getirmek
gerekliliğini
kanıtlamak
C) Devletin içişlerine karışılmasını önlemek
D) Padişahın aynı zamanda halife olmasının
E) Yabancılara ayrıcalıklar tanınmış olmasının
24- Avrupa’da ilk daimî elçiliklerin açılması hangi
padişah dönemindedir?
a)III. Selim
d)II. Mahmut
b)Abdülmecit
e)Abdülaziz
c)II. Abdülhamit
25- Timar sistemi hangi padişah döneminde
kaldırılmıştır?
a)III. Selim
d)II. Mahmut
b)Abdülmecit
e)Abdülaziz
c)II. Abdülhamit
29- III.Selim zamanında yapılan ıslahat
26- Osmanlı İmparatorluğu`nun azınlıklarının
dinsel inanç, gelenek ve göreneklerini hoşgörüyle
karşılamış olmasında aşağıdakilerden hangisinin
etkili olduğu savunulamaz?
hareketlerine karşı olanları;
I. Devlet adamları
II. Ulema
III. Halk
A) İslam dininde tek tanrılı dinleri de Hak dini olarak
tanıması
kesimlerinden hangileri yönlendirmiştir?
B) Müslüman olmayan
sürdürmede yarar görmesi
B) Yalnız II
halktan
vergi
almayı
C) I ve II
C) Azınlıkları hoşgörü yoluyla kendine bağlamak
istemesi
D) Değişik dinlerin kutsal saydığı Kudüs’ün Osmanlı
topraklarında olması
E) İslam dininin misyonerliğe ve dini yaymak amacıyla
zorlamaya izin vermesi
27Aşağıdakilerden
hangisi,
Osmanlı
İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Toplum hareketlerinin
düzenlemeler yapılması
belirli
B) İmparatorluğun parçalanması
önlenmeye çalışılması
alanlarında
ve
çökmenin
D) Halk hareketlerinin bir sonucu olması
E) Bazı alanlarda, eski ile yeninin bir arada bulunması
28- Lale Devri döneminde kurulan Kağıt fabrikası
ve matbaa aşağıdaki alanlardan hangisinin
gelişmesinde olumlu bir katkısı olmuştur?
B) Siyasi alanda
C) Kültür alanında
D) Sosyal alanda
E) İnanç alanında
D) I ve III
E) II ve III
30- Osmanlı İmparatorluğu, yükselme döneminde Batı
ile ilgili sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda
çözmeye çalışmıştır. Tanzimat Devri’nde ise bu tür
sorunların çözülmesinde Batılı büyük devletlerle görüş
birliği içinde olmaya önem vermiştir. Aşağıdakilerden
hangisi, Batı’ya karşı bu tutum değişikliğinin sebebi
olamaz?
A) Islahatların Avrupa devletlerince tanınmasını
sağlamak
B)Siyasî gücünü bu yolla korumaya çalışmak
C) Batıdaki kurumların bazılarının örnek alınması
A) Ekonomik alanda
A) yalnız I
C) Gelişme siyasetini bu yolla korumaya çalışmak
D) Büyük
çekinilmesi
devletlerin
E) Batı’yla
istenmesi
sorunların
olumsuz
barış
tutumlarından
yoluyla
çözülmek
Download