Test 20 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
10.
KAVRAMA
Test
20
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI
4. Osmanlı Devleti, Mısır Sorunu sürecinde İngiltere ve
Fransa’ya güvenemediği için Rusya’ya Boğazlarda bazı
haklar tanımayı kabul etmiş ve Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalamıştır.
A) Tepedelenli Ali - Sırp
B) Alemdar Mustafa - Sırp
C) Mehmet Ali - Yunan
D) Tepedelenli Ali - Mısır
E) Alemdar Mustafa - Yunan
2. Osmanlı Devleti’nin, Mısır isyanını bastırmakta yetersiz kalarak yabancı devletlerden yardım istemesi,
I. Mısır sorununun uluslararası nitelik kazanması,
II. Osmanlı toprak bütünlüğünün tehlikede olması,
III. Osmanlı Devleti’nin sorunlarını tek başına çözecek
yeterlilikten yoksun olması
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve III
C) I ve II
E)I, II ve III
3. XIX. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlılığı artmıştır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Cümlede verilen boşluklara aşağıdaki seçeneklerdeki
kelimelerden hangileri yerleştirilmelidir?
MEB 2016 - 2017
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. Mısır Valisi ---- Paşa, ---- İsyanı’nı bastırmanın karşılığında Osmanlı Devleti’nden Mora ve Girit Valiliklerini istemiştir.
Osmanlı Devleti’nin İngiltere ve Fransa’ya güvenmemesinde;
I. sömürge yollarında yayılmacı politikalar izlemeleri,
II. azınlık isyanlarını destekleyerek Osmanlı toprak bütünlüğünü bozmaları,
III. Rusya’nın Panslavizm ve sıcak denizlere inme siyasetine karşı olmaları
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve III
C) I ve II
E)I, II ve III
5. Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti ; Rusya’ya
bir saldırı olması halinde Boğazları Rusya’nın savaştığı
devlete kapatacak ve Rus gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verecekti.
Bu antlaşmaya göre;
I. Rusya’nın Karadeniz’deki güvenliği artmıştır.
II. Osmanlı Devleti, Boğazların geleceği hakkında karar
verme hakkından vazgeçmiştir.
III. Rus savaş gemilerine boğazlardan geçiş hakkı tanınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve III
C) I ve II
E)I, II ve III
6. Osmanlı Devleti Mısır Sorunu’nun çözümünde İngiltere’nin desteğini almak amacıyla aşağıdaki girişimlerden hangisinde bulunmuştur?
Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlılığının artmasında;
I. Kapitülasyonların genişletilmesi
A) Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nı imzalama
II. Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın imzalanması
B) Nizip Savaşı’nı yapma
III. Sanayi İnkılabı’nın yaşanması
C) Boğazlara uluslararası bir statü kazandırma
IV. Islahısanayi Komisyonu’nun kurulması
D) Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalama
gelişmelerinden hangileri etkilidir?
E) Mısır valiliğinin babadan oğla geçmesini kabul etme
A) Yalnız I
B) I ve II
D)I, II ve III
C) II ve IV
E)I, II, III ve IV
10.
Test
20
SINIF
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI
II. Yabancılara kapitülasyonlarla ayrıcalıklar verilmesi
III. Osmanlı yerli üreticinin rekabet gücünün azalması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)II ve III
C) I ve II
E)I, II ve III
8. Sanayi İnkılabı’nın etkisiyle Osmanlı Devleti’ne bol
miktarda ucuz malın girmesi aşağıdaki gelişmelerden
hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A) İthalata dayalı tüketimin artması
B) Yerli üreticinin rekabet gücünün azalması
C) Lonca teşkilatının zayıflaması
D) İşsizliğin yaşanması
E) Ülkedeki dış ticaret açığının azalması
9. Avrupa’da, Sanayi İnkılabı ile makineye dayalı üretime geçilmesi Osmanlı Devleti’nde,
I. mamul madde tüketiminin artması,
II. üretim maliyetlerinin düşmesi,
III. açık pazar hâline gelmesi
durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D)I ve III
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. İpek ve Baharat Yollarının önemini kaybetmesi
MEB 2016 - 2017
10. Sanayi İnkılabı sonrasında Avrupa devletlerinin ürünlerini pazarlamak ve ham madde bulmak çabası Osmanlı Devleti’nde,
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
7. Osmanlı Devleti’ndeki yerli tüccarların gelirlerinin
azalmasında,
I. ekonomik işgale uğraması,
II. dokuma tezgâhlarının kapanması
III. jeopolitik öneminin artması
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve III
C) I ve II
E)I, II ve III
11. Sultan II. Mahmut Mısır isyanı sırasında “Denize düşen
yılana sarılır.” sözünü söyleyerek aşağıdaki devletlerden hangisinden yardım istemiştir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) Prusya
E) Avusturya
12. Aşağıda Osmanlı Devleti’nin dış ticareti hakkında yıllara
göre ihracat ve ithalat tablosu verilmiştir.
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DIŞ TİCARETİ
(Milyon Sterlin)
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
1830-1840
4.2
5.1
1840-1850
6.0
6.9
1850-1860
9.8
12.3
1860-1870
15.4
18.3
1870-1880
18.6
20.8
1880-1890
15.5
16.0
1890-1900
17.7
18.6
Tablodaki verilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?
A) Dış ticaret açığı en az 1880-1890 arasındadır.
B) Dışarıya ürün satışı en çok 1870-1880’de gerçekleşmiştir.
C) İhracat gelirleri düzenli artış göstermiştir.
D) Dışarıdan en az ürün alımı 1830-1840’da gerçekleşmiştir.
C) I ve II
E)I, II ve III
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
E) İthalat giderleri ihracat gelirlerinden yüksektir.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards