Sahte Bildiri Yazd›m, Haber Oldu!

advertisement
Matematik Dünyas›, 2010-IV
Sahte Bildiri Yazd›m, Haber Oldu!
Tayfun Akgül
dik. Yani akl› bafl›nda herhangi biri -konuyu bilsin
ya da bilmesin- bu “bilimsel” bildiride gariplik oldu¤unu anlayabilmeliydi.
Evet, bu bildiri kabul edildi ve biz Prag’da yap›lacak olan konferansa davet edildik. Tabii ki
yüklü bir miktar kat›l›m ücreti ödeme kofluluyla...
Bu olayla dalga geçen bir yaz›y› MD- 2007III’te Piref. Ökkefl’in “Konik Yaz›lar” köflesinde
yay›mlad›k.
NTV Bilim Dergisi’nin Ekim 2010 say›s› ile
12-12-2010 tarihli Hürriyet Pazar Eki’nde bu konuyu ele alan bir yaz› yay›mland›. Yaz›dan ö¤rendi¤imize göre, MD’de yay›mlanan Piref. Ökkefl yaz›s›ndan sonra konferans düzenleyicileri enformatika.org adl› örün (web) adreslerini WASET olarak
de¤ifltirmifl. Demek ki bas›n›m›z MD’yi dört y›l gecikme ile takip ediyor!
Hürriyet’te yay›mlanan haber bir sonraki sayfada. Bildirinin ilk sayfas› da afla¤›da.
2000’li y›llar›n bafl›nda,
çal›flt›¤›m dalda (yani
sinyal iflleme alan›nda)
‹stanbul’da bilimsel bir
konferans yap›laca¤›na
iliflkin bir duyuru elektronik posta kutuma düfltü. Konferans›n duyurusunda ilan edilen teknik
komitede birçok tan›nm›fl isim yer almaktayd›. O isimlerden tan›fl›kl›¤›m
olan biriyle yaz›flt›k. Adamca¤›z›n etkinlikten haberi yoktu ama isminin izinsiz kullan›ld›¤›n› ö¤renmifl, ismini duyurulardan sildirmek için u¤raflm›fl,
baflaramam›flt›. Konferans›n duyurusundaki elektronik posta adresine yaz›p kim olduklar›n›, konferans› nerde ve ne zaman düzenleyeceklerini sordu¤umda yan›t alamad›m. Garip bir durum olmas›na
karfl›n pek de önemsememifltim.
Aradan epey bir süre geçti. 2005’te European
Signal Processing (EUSIPCO-2005) konferans›n›n
düzenleme komitesinde çal›fl›rken konferans›m›z›n
sahte olup olmad›¤›n› soran garip mesajlar almaya
bafllad›k. Anlafl›lan, ülkemizden bir grup insan de¤iflik ülkelerde bir dizi sahte konferans düzenlemekteydi. ‹fl ciddiydi yani.
Bu konferans dizisinden birine on-onbefl dakika harcay›p tümüyle sahte bir bildiri yazd›k. Bildirideki herfleyi o kadar uydurma yapt›k ki çal›flt›¤›m›z üniversite bile mevcut de¤ildi (Portekiz’de bir
yer seçip var olmayan bir üniversite türettik). Bildiride a¤›r bir jargon kulland›k ama cümlelerin hiçbiri hiçbir anlam tafl›m›yordu, içerik bombofltu.
Denklemler atmasyon, grafikler uydurma, algoritmalar hayali... Referanslar var olmayan dergilerin
makalelerine verilecek flekilde kurguland›. Hatta
referanslara futbolcular›n ve sanatç›lar›n adlar›n›
yerlefltirdik. Wiener ve Fourier’yi, sanki ikisi de ayn› dönemde ayn› fleyi bulmufl gibi ça¤dafl göster-
15
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards