n ve arka kapak (Page 3)

advertisement
SERXWEBÛN Haziran 2007
8
Kültür Komitesi, Bas›n Komitesi bulunmaktad›r.
Siyasi Alan Merkezi: Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine karfl›
ulusal demokratik siyasetin belirlenip
uygulanmas›ndan, Kürdistan parçalar›ndaki ve yurtd›fl›ndaki siyasi çal›flmalar›n örgütlendirilmesinden, demokratik
ekolojik toplumu kurma çal›flmalar› için
örgütlenme ve eylem bilincinin oluflturulmas›ndan sorumlu k›l›nm›flt›r. Bu
Alan merkezinin bünyesinde de Siyasi
Komite, Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesi, Hukuk Komitesi, D›fl ‹liflkiler Komitesi, Az›nl›klar ve ‹nanç Gruplar› Komitesi bulunmaktad›r.
Sosyal Alan Merkezi: Cinsiyetçi, s›n›fl› toplum sisteminin alternatifi
olan demokratik ekolojik toplum sisteminin yarat›lmas›, tüm toplumsal
kesimlerin bilinçlendirilip örgütlendirilmesinden, halk sa¤l›¤›n›n korunmas› ve anadil e¤itimini gelifltirmekten sorumludur. Bünyesinde Sosyal
Komite, Halk Sa¤l›¤› Komitesi, Dil ve
E¤itim Komitesi, Emekçiler Komitesi,
Komalan Ciwan Koordinasyonu, Yekitiye Jinên Azad, Özgür Yurttafll›k
Koordinasyonu bulunmaktad›r.
Halk Savunma Alan Merkezi: Kürdistan halk›n›n temel hak ve özgürlüklerinin korunmas›, KCK Önderli¤i’nin
yaflam›n›n ve özgürlü¤ünün güvence
alt›na al›nmas›, genel demokratik kazan›mlar›n korunmas›, meflru savunma çizgisi do¤rultusunda halk›n savunma bilincinin ve örgütlülü¤ünün
gelifltirilmesi, halk savunma kuvvetlerinin örgütlendirilip yeterli k›l›nmas›ndan ve savunma politikalar›n›n oluflturulmas›ndan, Halk Savunma Kuvvetleri ile KCK sistemi içindeki di¤er
örgüt ve organlarla iliflkileri düzenlemekten sorumlu k›l›nm›flt›r.
Ekonomik Alan Merkezi: KCK sisteminin maliye ve ekonomi politikas›n›,
toplumun ihtiyaç duydu¤u ekonomik,
mali örgütlenmeleri ve istihdam amaçl› projeleri gelifltirmekle sorumlu k›l›nm›flt›r. Bu aflamada bu çal›flma alan›n›n ihtiyaca cevap olabilmesi için,
söz konusu projelerin gereklerini yerine getirebilme düzeyine ulaflmas› önüne hedef olarak konmufltur.
KJB, koordinasyonun bir çat› örgütü oldu¤undan herhangi bir merkeze
dahil olmamakla
birlikte, kendisine ba¤l› tüm
güçler sistemin
ilgili merkezlerinde yer al›p çal›flmalar›n› yürüteceklerdir.
Bunun d›fl›nda Önderlik Komitesi vard›r. Bu
komite de bu
merkezlere dahil
olmay›p, direkt
Yürütme Konseyi Baflkanl›¤›’na ba¤l›
olarak çal›flmalar›n› sürdürecektir.
Bu komitenin esas amac›, Önder
Apo’nun sa¤l›¤›, güvenli¤i, özgürlü¤ü
ve hukuki sorunlar›n› uluslararas›
kurumlar›n gündemine sokmak baflta
olmak üzere, Önderli¤i uluslararas›
alanda tan›tmak, Önderli¤i Sahiplenme Komite ve Komisyonlar›n›n örgütlenmesini gelifltirmektir.
11 Komite, parça ve yurtd›fl› koordinasyonlar› üzerinden yürütülen çal›flmalar, belirtilen sorunlarla beraber belli düzeyde çok bafll›l›¤a ve da¤›n›kl›¤› yol açmaktayd›. Bizim gibi
imha sald›r›lar›yla yüz yüze olan ülkelerde böyle bir tarzla sonuç almak
zordu. Sözleflmenin bu temelde V.
Genel Kurul’da de¤ifltirilmesiyle sistemden de kaynaklanan sorunlar giderilmeye çal›fl›lm›fl, zorlu ve yüksek
bir mücadele temposuyla geçece¤i
kesin olan dönemin kazan›lmas› için
gerekli düzeltmeler yap›lm›flt›r. Bununla amaçlanan sistemi ve örgütü
zor koflullara haz›rlama ve önümüzdeki sürece daha derli toplu girme
imkan›n› yaratmakt›r.
Sistemin gelifltirilip oturtulmas›nda yönetimin rolünün yan› s›ra, kadrolar›n da yaflad›¤› önemli yetersizlikler olmufltur. Kadrolarda görülen
yetersizliklerin bafl›nda, ideolojik ve
örgütsel ölçüler temelinde sistem ve
örgüt ortam›nda mücadele yürütmeme, yanl›fll›klarla mücadele etme yerine uzlaflma ve görmezden gelme
durumudur. Liberal, gevflek ve kazand›rmayan bu yaklafl›m oldukça
zorlay›c› olmufltur. Önder Apo’nun
zehirlendi¤inin aç›klanmas› üzerine
yüzlerce kadronun fedai eylemi için
baflvuruda bulunmas›, önemli bir
kadro kesiminin kendisini bu konumdan ç›karmaya yönelik ciddi bir
ad›m att›¤›n› göstermifltir. Ancak hala eski zorlay›c› konumunu sürdürenler de bulunmaktad›r. E¤itim,
ikna yöntemi ve ideolojik mücadeleyle kadro içinde bir netleflmenin gelifltirilmesi gerekti¤i kendisini ciddi bir
biçimde dayatmaktad›r.
Kadrolar›n mücadelemizdeki yeri,
önemi göz önüne al›narak, geçmifl yetersizliklerinden kurtulmufl, paradigman›n özünü, ruhunu kavram›fl,
bunu kendi kiflili¤inde somutlaflt›rm›fl
kadrolar›n yarat›lmas› için öncelikle
yönetimin do¤ru ve ortak bir kadro politikas› gelifltirmesi ve öncülük rolünü
oynamas› gerekti¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r. Aksi taktirde süreci gelifltirmek
mümkün olmayacakt›r.
Demokratik konfederalizm eylemsiz
düflünülemez ve infla edilemez. Ancak
yürütülen çal›flmalarda eylem çizgisinde ciddi yetersizlikler yaflanmaktad›r.
Dönemi karfl›lamayan, düflman iradesi üzerinde etki yaratmayan, savunmac›, pasif, risk almayan eylemler tercih edilmektedir. Bir de meflru eylemlili¤ini gelifltirme yerine, daha çok yasall›kla kendini s›n›rlama bir e¤ilim
olarak kendisini göstermifltir. Eylemsel alanda yaflanan bu yetersizliklerin
afl›lmas› için, öncelikle bu tarz›n b›rak›larak süreci kazand›racak, düflman
iradesini de¤iflime zorlayacak halk özgürlük iradesinin ortaya ç›kmas› temelinde, meflru savunma çizgisinin bir gere¤i olarak gerillan›n paralelinde serhildanlar›n da daha etkili, süreklili¤i
olan tarzda gelifltirilmesi gerekti¤i karar alt›na al›nm›flt›r.
Download