TBMM B : 58 22.3.1992 0 : 2 Değerli arkadaşlarım, artık, harp

advertisement
T.B.M.M.
B : 58
22.3.1992
0:2
Değerli arkadaşlarım, artık, harp doktrinleri değişmiştir. Geçmişte olduğu gibi, savaş, sa­
dece cephede ve cephe gerisinde değildir; topyekûn savaş söz konusudur. Topyekûn savaş söz
konusu olunca, Türkiye de tedbirlerini ona göre almalıdır. Bölgesel savunma konseptinin özünde
ve temelinde profesyonel askerlik söz konusudur. Mahallî olarak oluşturulacak ve hazırlana­
cak birlikler, cephe gerisindeki stratejik ve önemli noktaları bir savşta koruyacak, tehdit ülke­
ye, istediği fırsatı vermeyecektir.
Değerli milletvekilleri, sadece bölgesel savunma konsepti de yeterli değildir, özel harp gündeme gelmeli, gözden yeniden geçirilmeli, ayaklanmalara karşı psikolojik savaş metotları kul­
lanılmalıdır. Zannediyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri, bu tür savunma sistemlerinin hazırlığı içe­
risindedir.
(
. Saygıdeğer milletvekilleri, 1992 malî yılı bütçesinden Millî Savunma Bakanlığına ayrı­
lan ödeneği Doğru Yol Partisi olarak bizler de yeterli görmüyoruz; ancak, bu ayrılan ödenek
tümüyle Doğru Yol Partisi ve Koalisyon ortağının hazırladığı bir bütçe değildir. Anavatan Par­
tili arkadaşlarım zannetmesinler ki, kendilerini tenkit için konuşuyorum... Hayır. Devraldığı­
mız bir iktidar vardır. Elbette ki, bu iktidarın da kendisine göre zorlukları söz konusu idi; an­
cak, biz 20 Ekim 1991 seçimlerini takiben iktidar olduk, yeni bütçenin hazırlığı ondan sonra
başlamıştır. Bize devredilen ekonomik güçlerle ancak bu bütçeyi gündeme getirebildik. O ne­
denle, Silahlı Kuvvetlerimize istenilen ödenek ayrılamamışsa, burada siyasî iktidarın kusurlu
görülmesi mümkün değildir. Bizim gerçek bütçemiz, 1993 bütçesi olacaktır. Elbette ki, o za­
man da, hesabımız kitabımız ona göre yapılacak ve bütçeden Silahlı Kuvvetlerimize ayrılması
gereken ödenek ayrılacaktır.
Değerli milletvekilleri, bütçenin yüzde 11.50'si Silahlı Kuvvetlerimize ayrılmıştır. Bunun
rakam olarak söylediğimiz zaman, 23 trilyon 904 milyar 240 milyon lira demektir. Elbette ki,
bu ödenekle, Silahlı Kuvvetlerin reorganizasonunu ve modernizasyonunu sağlamak mümkün
değildir. Keşke, Türk Devletinin ekonomik gücü yeterli olsa da, Silahlı Kuvvetlerimizi çağın
gereklerine uygun olarak, çok kısa sürede, ateş gücü yüksek vurucu timler haline getirebilsek.
Değerli milletvekilleri, özünde Türkiye bunun yapmak mecburiyetinde ve zorundadır. Dünya
barışının uzun süreli olması, barışın muhafazası Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık gücüne
bağlıdır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü olabilmesi için, Türk Devletinin güçlü olması lazımdır.
Türk Devletinin güçlü olması da, sosyal, siyasal ve ekonomik gücüne bağlıdır. Henüz istenilen
seviyede olduğumuzu söylersek yanlış yaparız. Bu nedenle, inşallah, devlet ve siyasî iktidar çok
kısa bir sürede istenilen seviyeye gelecek, güçlü devlet gündemde olacak ve siyasî iktidarımız
da Türk Silahlı Kuvvetlerini yeniden modernize edecektir ve etmek mecburiyetindedir.
Değerli milletvekilleri, Atatürk'ün bir sözünü arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum, "özkaynaklarınıza, savunma sanayinize dayanan zaferin süresi uzun değildir" diyor. Bu Söz,
1930'dan sonra söylenmiş; aradan yıllar geçmiş, henüz, özkaynaklarımız ve savunma gücümüz
bir noktaya gelememiştir. Neden gelememiştir? Türkiye, jeopolitik durumu nedeniyle, Ortadoğunun hâkim devleti haline gelirse, Amerika'nın da, Avrupa'nın da, Rusya'nın da, Ortadoğudaki Pazarları asgari ölçülerde azalacaktır. Bu nedenle, dostlarımız da olsa, Türkiye'nin güç- •
lenmesine engel olmak isteyen güçler vardır.
Değerli milletvekilleri, şu anda hepimizin içini parçalayan, uykumuzu kaçıran bir güneydo­
ğu olayımız söz konusudur. Güneydoğu olaylarının temelinde de yabana ellerin, yabancı güçlerin
— 169 —
Download