Course Content for Junior

advertisement
3. sınıf
5. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat
Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste
Kütüphane Otomasyon Programlarının kataloglama modülleri incelenmekte ve farklı
kataloglama programlarında aynı tür kaynakların kataloglanması ile ilgili işlemler, standartlar
ve MARC formatına göre kataloglamanın anlatılmaktadır.
Kurumlarda İçerik Yönetimi I (AKTS 5) 3 saat
Dersin amacı, kurumlarda üretilen bilginin daha verimli kullanılabilmesi konusunda kullanılan
kavram, araç ve teknolojilerin öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır. Bu bağlamda
dersin temel konu başlıkları; bilgi teknolojisi altyapısı, kurumsal ağlar, belge yönetimi ve
kurumsal içerik yönetim ilişkisi, kurumsal bilginin düzenlenmesi, doküman yönetimi, e-posta
yönetimi, ontolojiler, anlamsal web, web içerik yönetimi, yönetim bilgi sistemi.
Araştırma Kütüphaneleri (AKTS 4) 3 saat
Araştırma kütüphanesi kavramı içinde yer alan üniversite kütüphaneleri, milli ve özel
kütüphanelerin özellikleri, diğer kütüphanelere göre farklılık gösteren amaçları, işlevleri ve
hizmetleri ele alınmakta, aynı zamanda, bu kütüphanelere yönelik ulusal nitelikli sorunların
uluslararası standart ve yaklaşımlar ışığında yorumlanması ve değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Bilgi Merkezleri Yönetimi I (AKTS 4) 3 saat
Bir yönetim birimi olarak bilgi merkezlerinin temel yönetim ilkeleri ışığında ele alındığı ders
kapsamında; yönetim kuramları; yönetim planlaması, örgütleme, insan kaynakları yönetimi,
yöneltme, koordinasyon, rapor, bütçe, denetim konuları uygulamalardan örneklerle birlikte
ele alınmaktadır.
Veri Tabanları (AKTS 5) 3 saat
Veri tabanlarının yapısı, türleri, kullanım alanları ve özellikleri, pazarlanması ve satın alma ve
değerlendirmenin yanında yönetimi ve tarama stratejileri gibi temel özelliklerin ele alındığı
ders programı, uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Toplum ve İnsan Bilimlerinde Bilgiye Erişim (AKTS 5) 3 saat
Dersin içeriğini, toplum ve insan bilimlerinin alanları, özellikleri, kullanıcı bilgi gereksinimleri,
bilgi kaynakları (basılı ve elektronik ortamda), kaynakların seçimi, koleksiyon oluşturma,
kullanımı, organizasyonlar, örgütler, özel sınıflamalar ve konuyla ilgili yayın yapan dernekler
ve bilgi erişim sürecinin değerlendirilmesi konuları oluşturmaktadır.
Seçmeli Dersler
Osmanlı Paleografyası – Yazı Türleri (AKTS 3) 3 saat
Dersin amacı Osmanlıca el yazılarını okumayı öğretmek ve yazı türleri hakkında bilgi
vermektir.
Genel İstatistik (AKTS 3) 3 saat
İstatistiğe Giriş; Değişken Kavramı, Ölçek Türleri, Verilerin Özetlenmesi: sıklık ve sıklık
dağılımları, grafik gösterimleri, merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, ağırlıklı ortalama,
geometrik ortalama, ortanca, dörtte birlikler; Değişim ölçüleri: varyans, standart sapma,
değişim katsayısı, davies ölçütü, çarpıklık katsayısı; iki-değişkenli veriler: çapraz çizelgeleri,
ilişki katsayıları.
6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi II (AKTS 5) 3 saat
Bu derste her tür bilgi kaynağını tanımlamak için kullanılan RDA, üst veri şemaları, bu
şemaların ve araçların kurulumu ve uygulanması, denetimli listeler, üst veri kalitesinin
değerlendirilmesi; bir üst veri şemasından diğerine aktarım (Ör. MARC’tan DC’ye) için
kullanılan yöntemler ve yazılımlar üzerinde durulmaktadır. Ders uygulama ağırlıklı olup
kataloglama, ISBD, MARC ve üst veri yapılarını içermektedir.
Kurumlarda İçerik Yönetimi II (AKTS 5) 3 saat
Kurumlarda İçerik Yönetimi I dersinin devamı niteliğindedir. Dersin amacı, kurumlarda
üretilen bilginin daha verimli kullanılabilmesi konusunda kullanılan kavram, araç ve
teknolojilerin öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır. Bu bağlamda dersin temel
konu başlıkları; bilgi teknolojisi altyapısı, kurumsal ağlar, belge yönetimi ve kurumsal içerik
yönetim ilişkisi, kurumsal bilginin düzenlenmesi, doküman yönetimi, e-posta yönetimi,
ontolojiler, anlamsal web, web içerik yönetimi, yönetim bilgi sistemi.
Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Bilgiye Erişim (AKTS 5) 3 saat
Temel ve uygulamalı bilimlerin bilgi gereksinimi ve bu gereksinimlere yönelik hizmetler bu
dersin temel konusudur. Ders kapsamında; alan özellikleri, alt alanları, kullanıcılarının bilgi
arama davranışları, bu alana yönelik koleksiyon oluşturma ve değerlendirme, özellikle fen ve
teknik bilimleri alanında basılı ve elektronik bilgi kaynakları ve bunlara erişim yöntemleri
öğretilmektedir. Aynı zamanda belli başlı bilgi sağlayıcıları, organizasyonlar, dernekler, özel
sınıflamalar ve bunlardan bilgi sağlama şekilleri tanıtılmaktadır.
Halkla ilişkiler (AKTS 4) 3 saat
Dersin amacı, halkla ilişkilere yönelik kuramların bir hizmet sektörü olan kütüphanelerde ve
bilgi merkezlerinde uyarlanması konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasıdır. Bilgi ve belge
hizmetlerinde kullanıcı/müşterinin tanınması, hizmetlerin kullanıcı merkezli ele alınması,
personelin sorumlulukları, halkla ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılan yöntemler ve araçlar,
kullanıcı talepleri, yeni teknolojilerin halkla ilişkilere etkisi, halkla ilişkilerde sosyal medya
yönetimi gibi konular ana başlıkları oluşturmaktadır.
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (AKTS 5) 3 saat
İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerine (VTYS) giriş dersidir. Öğrencilerin bilgi sistemlerinde
veri tabanı oluşturma, erişme ve düzenleme ile ilgili kavramsal ve uygulamalı olarak bilgi
sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Dersin ana konu başlıkları; veri tabanı tasarımı ile ilgili
kavramlar, veri tabanı sorgu dilleri (SQL) ve ver tabanlarında güvenlik, tutarlılık, işletim,
yaşatım özellikleri. Ders kapsamında öğrenciler ilişkisel veri tabanı tasarlamakta ve
kurmaktadır.
Staj (AKTS 6)
Bölüm öğrencileri 3. yılın sonunda Temmuz-Eylül ayları arasında, önceden saptanmış 160 iş
saati Bölüm’ün öngördüğü bilgi merkezlerinde uygulamalı çalışmalar yapmakla
yükümlüdürler.
Seçmeli Dersler
Osmanlı Kurumları (AKTS 4) 3 saat
Klasik dönem Osmanlı devlet yapısı, bu yapıyı oluşturan kurumların tarihsel kökleri, zaman
içerisinde geçirdikleri değişim ve dönüşümler, aralarındaki ilişkiler Osmanlı diplomatiği
açısından ele alınacaktır. Osmanlı arşiv vesikalarının hangi kurumlara ait oldukları ve
içerikleri hakkında örnek metinler okutularak bilgi verilecektir
Bilimsel İletişim (AKTS 3) 2 saat
Bilimsel yayıncılık ve ilgili konuların ele alındığı derste; bilimsel iletişim süreci, bilimsel
iletişimi oluşturan unsurlar (yazar, hakem, editör, yayıncı, bilimsel yayın, bilgi merkezleri,
kullanıcı vb.) ele alınmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda hızla değişen bilimsel iletişimi
alanları; elektronik yayıncılık, açık erişim, açık erişim arşivleri, açık erişim bildirgeleri, konuyla
ilgili yazılımlar, telif hakları ve lisans antlaşmaları konusunda bilgi verilmektedir.
Programlama ve Algoritmalar (AKTS 3) 2 saat
Göstericiler (pointer) ve uygulamaları. Tek ve çok boyutlu dizi kavramları. Diziler kullanılarak
problem çözme teknikleri. Dizge (string) işlemleri ve temel dizge algoritmaları. Metin (text) ve
ikili (binary) dosya kavramları. Dosya işlemleri ve temel algoritmalar.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards