POLS 346 Dersin Adı: Uluslararası Siyasette Orta Doğu Zor

advertisement
Ders Profili - Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin Kodu : POLS 346
Dersin Adı: Uluslararası Siyasette Orta
Doğu
Zorunlu / Seçmeli : Seçmeli
Ön Koşul: -
Katalog Tanımı:
Ortadoğu'da sosyal ve kurumsal yapılar ile
kalkınma konularının tarihi gelişimi.
Arapçılık, İslam ve modernizasyon gibi
kavram ve süreçler. Bölgenin modern sınır
dağılımlarını belirleyen çatışmalar,
anlaşmalar ve ideolojiler.
Ders Kitabı / Öğretim elemanı tarafından
sağlanacak derleme
Kredi / AKTS Sayısı : ( 3+0+0) 3 / 6 AKTS
Detaylı Tanım: Dersin esas amacı, Orta Doğu siyasetindeki önemli konuları anlamak için
kuramsal bir temel sağlamaktır. Dersin önemli bir hedefi, Orta Doğu’yu ayrıcalıklı Islam
siyasi kültürü ile açıklayan “Orta Doğu ayrıcalığı”nı sorgulamaktır. Farklı olarak bu ders,
karşılaştırmalı siyaset bakış açısını kullanarak Orta Doğu’yu farklı karşılaştırmalı siyaset
teorileri ile anlamaya çalışacaktır. Derste Orta Doğu’nun değişik bölgelerinden olaylar
incelenecek ve sınıfta anlatılan teoriler dış dünya ile ilişkilendirilmeye çalışılacaktır. Derste
işlenen önemli konulardan bazıları otoriter rejimler, siyasi liberalleşme, sivil toplum ve
demokratikleşme, petrol ve rentier devlet, Islamcı hareketler ve siyasi partiler, Islami finans
kurumları ve aktörleridir.
İçerik Tasarımı : Ders Çıktıları :
Bilgisayar Kullanımı: Gerekli
Öğrenciler dersin sonunda:
Orta Doğu siyasetindeki gelişmeleri takip edecek ve yorumlayabilecekler
Batı ile Orta Doğu arasındaki gerginliğin kaynaklarını anlayabilecekler
Orta Doğu’daki tarihi süreçleri ve ekonomik-kültürel bağlamda siyasi kurumları ve
süreçleri anlayabilecekler
“Orta Doğu Ayrıcalığı” problemini aşıp Orta Doğu siyasetini, siyaset biliminde
geliştirilmiş başlıca teorileri kullanarak karşılaştırmalı bir yaklaşımla anlayabilecekler
Derste edindikleri bilgiyi yeni örnek olayları açıklamak, analiz etmek ve sunumlar
yapmak için kullanabilecekler
Ders İşleme Yöntemleri: ders anlatımı, sınıf içi tartışma, videolar/slaytlar
Ders Taslağı
Hafta
Konu
1
Orta Doğu Çalışmaları
2
Kültğrel ve Tarihsel Arka Plan
3
İslam ve Orta Doğu I
4
İslam ve Orta Doğu II
5
Cihad: İslami Yaklaşımlar
6
Cinsiyet ve Orta Doğu Siyaseti
7
Orta Doğu’da Devlet I
8
Orta Doğu’da Devlet II
9
Orta Doğu’da Kalkınma: Devletçi Büyüme ve Hoşnutsuzluk
10
İslami Aktivizm: Terörizm ve Tabandan Siyaset
11
Islamın Politik Ekonomisi
12
Orta Doğu’da Demokratikleşme
13
Orta Doğu Çalışmalarında Neredeyiz?
14
Orta Doğu İstisnacılığını Aşmak
15
Değerlendirme
Değerlendirme Yöntemleri:
Final Sınavı
Ev Sınavı
Kısa sınavlar
Derse katılım
45%
15%
30%
10%
Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı
Program Çıktıları
*Katkı Düzeyi
1
IR1
2
3
4
Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve
kuramlarını anlama; bunları tarihsel ve güncel olaylara
uygulayabilme
5
X
IR2
Uluslararası siyasi kurumların ve yapıların tarihsel gelişim
sürecini anlama
X
IR3
Dünyadaki siyasi konjonktürü takip edebilme
X
IR4
Uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütlerin yapı ve
işlevlerini kavrama
IR5
Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve
bunların etkilerini analiz edebilme
IR6
Uluslararası hukuksal çerçeveyi anlama
IR7
Ekonomik oluşumların nedenlerini ve sonuçlarını ve
bunların uluslararası ilişkilere etkilerini kavrama ve
sorgulama
PS1
Siyaset Bilimi disiplininin temel kavram ve kuramlarını
anlama ve bunları tarihsel ve güncel olaylara uygulayabilme
PS2
Siyasi kurumların
işlevlerini anlama
PS3
Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve
bunların etkilerini analiz edebilme
tarihsel
süreçlerini,
X
X
X
yapılarını
X
X
ve
X
X
PS4
Siyasi değişimin mekanizmalarını (oy verme, lobicilik,
siyasi hareketler, yasal reformlar, devrim) anlama
X
PS5
Siyasi ve toplumsal hayatı şekillendiren ırk, cinsiyet, sınıf,
çevre, güvenlik, din, kimlik gibi temel konularda bilgi sahibi
olma
X
PS6
Siyasi olay ve olguların farklı düşünce okulları tarafından
farklı açıklanabileceğini kabullenme
PS7
Ekonomik oluşumların nedenlerini ve sonuçlarını ve
bunların siyasete etkilerini kavrama ve sorgulama
X
8
Yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünme
X
9
Girişimci ve insiyatif sahibi olma
X
10
Özgüven sahibi olma
X
11
Sistematik karşılaştırma, benzerlik ve farklılıkları doğru
ayırt edebilme yeteneğine sahip olma
12
Açık görüşlü olma ve farklı kültürlerden ve gruplardan
insanlarla çalışmaya hazır olma
13
Sosyal sorumluluklar ile siyasal hak ve özgürlüklerinin
bilincinde ve takipcisi olma
X
14
İş etiğinin gereklerini benimseme ve bu gereklere uygun
davranma
X
15
Topluluk karşısında konuşabilme ve sunum yapabilme
16
İngilizce okuma, yazma ve anlama
X
17
Gözlemleme, inceleme ve raporlama yetilerine sahip olma
X
18
Bilimsel araştırma
uygulayabilme
19
İstatiksel verileri anlama ve yorumlama
20
Takım çalışmasına yatkın olma
21
Bilgisayar ve Teknoloji okur yazarlığına sahip olma
ilke
ve
tekniklerini
X
X
X
X
başarıyla
X
X
X
X
*1 En az, 2 Az, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En yüksek
Öğrenci İş Yükü / :AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu:
Ders Öncesi Okuma
70 (saat)
Dersler ve tartışmalar
40 (saat)
Yazılı Ödevler
30 (Saat)
Sınavlar
10 (saat)
TOPLAM
150 (Saat) (25x6) 6 AKTS
Hazırlayan: Seda Demiralp
Gözden Geçirilen Tarih: 26.06.2013
Download