öss- ygs soruları - video.eba.gov.tr

advertisement
TÜRKİYE TARİHİ (11-13 YÜZYIL)
1.
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükselme döneminde Anadolu’daki zanaatkarlar “lonca”
denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.”
Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Loncaların ticari alanda başarılı oldukları
Devletin zanaatkarları desteklediği
Halkın çoğunluğunun zanaatkar olduğunu
Zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu
El sanatlarının Anadolu’da başlıca gelir kaynağı olduğunu
2.
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde İtalyan, Fransız, İranlı,
Suriyeli ve Yahudilerden bazı gruplar Antalya, Konya, Kayseri ve
Sivas gibi şehirlere, bazı Türkler ise Kıbrıs, Suriye ve Kırım’a
yerleşmişlerdir.
Bu durumun başlıca nedeni aşağıdaki alanların hangisinde
görülen gelişmelerdir?
A) Ticaret
D) Mimari
B) Savunma
E) Tarım
C) Eğitim
3.
Anadolu Selçukluları Antalya, Alanya ve Sinop gibi limanları ele
geçirdikten sonra bu limanlarda Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulamışlardır.
Anadolu Selçuklularındaki bu uygulamanın amacı aşağıdakileden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticari ilişkileri geliştirmek
Avrupa’nın Türklere karşı birleşmesini önlemek
Avrupa’da nüfus bölgeleri kurmak
Denizlerde üstünlük sağlamak
Anadolu’da siyasal birliği sağlamak
4.
Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim
Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu.
Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ordudaki asker sayısının azalmasına
Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine
Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına
Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine
Yönetimde bilim adamlarının söz sahibi olmasına
5.
Anadolu Selçuklu Devleti’nde, kendilerine bir bölgenin yönetimi
verilen hanedan üyelerine “melik” deniyordu. Kendi bölgelerinin
yönetiminde söz sahibi olan meliklerin para bastırma, savaş açma
ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu.
Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınırların güvenliğinin artırılmasına
Ekonomik durumun düzeltilmesine
Ülke bütünlüğünün korunmasına
Yerleşik hayatın yaygınlaştırılmasına
Dış ilişkilerin artırılmasına
6.
Anadolu Selçuklu döneminde ülkede Müslüman Türklerle birlikte yaşayan Hristiyan ve Musevi topluluklar genelde şehirlerde
oturur, zanaat ve ticaretle uğraşır ibadet ve dini törenlerini
serbestçe yerine getirirlerdi. Bunlar, askerlik yapmazlar ancak
vergi öderlerdi.
Bu durum Anadolu Selçuklularıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisinin bir göstergesidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hoşgörüye dayanan bir siyasetin uygulandığının
Ticaretin ülke ekonomisindeki payının az olduğunun
Anadolu’da İslamiyet’in giderek yaygınlaştığının
Yabancılardan alınan vergilerin giderek azaltıldığının
Devlet yönetiminde yabancılara da görev verildiğinin
7.
Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır.
Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
A)
B)
C)
D)
E)
Vergi toplama düzenini
Üretimde artışı
Toprak bütünlüğünün korunmasını
Ülkede asayişi
Yönetimde sürekliliği
8.
Anadolu Selçukluları XI. yüzyıl sonlarından XII. yüzyıl sonlarına
kadar Bizanslılar ve Haçlılarla savaşlar yapmışlardır.
Bu savaşların,
I. Anadolu’da üretimin ve vergi gelirlerinin azalması,
II. Anadolu’da yerleşim alanlarının boşalması,
III. Anadolu’dan geçen dünya ticaret yollarının önem kazanması
durumlarından hangilerinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
9.
Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu’da vilayetlerin ve yerel
askeri güçlerin başında bulunan subaşılar, bu vilayetlerdeki iktaların sahibi değil, yöneticisi ve askerlerin amiriydiler.
Bu bilgilere dayanarak Anadolu Selçukluları dönemiyle ilgili;
I. Toprağın mülkiyeti işleyene aittir.
II. Yönetim ve askerlik hizmetleri birlikte yürütülmüştür.
III. Subaşılar sultana bağlı değildir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
10.
Türkler uzun süre direndikten sonra, ancak X. yüzyılda topluca
İslamiyet’e girmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler arasında sayılamaz?
A) Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde
getirmesi
B) Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması
C) İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesi
D) Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği
E) Bağımsızlığı kaybetme korkusu
11.
Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdarların Keyhüsrev,
Keykubat ve Keykavus gibi adlar kullanmalarının aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
İlk Türk devletlerine ait gelenekleri devam ettirdiklerini
Fars kültürünün etkisinde kaldıklarını
Anadolu’nun eski kültürlerinden etkilendiklerini
Arapça unvanları öne çıkardıklarını
Bizans’ın hükümdarlık unvanlarını kullandıklarını
Download