ilk müslüman türk devletleri ile ilgili bilgiler

advertisement
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ
İLE İLGİLİ BİLGİLER



KARAHANLILAR(840-1212)
Kuruluşu:840 Yılında,Batı Türkistan’da kurulmuştur.
Bilge Kül Kadir Han kurmuştur.
Önemli Bilgiler: 1-Karahanlılar, Satuk Buğra Han
zamanında İslamiyet’i kabul etmişlerdir. En parlak
dönemlerini Yusuf Kadir Han zamanında
yaşadılar.Daha sonra zayıflayan devlet,doğu ve batı
olmak üzere ikiye bölündü
KARAHANLI DEVLETİNİN BAYRAĞI





2-Karahanlı Devleti ilk Müslüman Türk
Devleti’dir.Resmi dil olarak Türkçeyi
kullanmışlardır.Türk İslam Tarihine ait ilk edebi
eserler de Karahanlılar döneminde verilmiştir.Bunlar;
-Divan-ı Hikmet ,,,,,,,,,,,,,Ahmet Yesevi
-Kutad Gubilig..,,,,,,,,,,,,,,Yusuf Has Hacip
-Diva-ı Lugat-ıt Türk,,,,,,,,,,Kaşgarlı Mahmut
-Atatbet-ül Hakayık …………….Edip Ahmet Yüknek
KAŞGARLI MAHMUT


Yıkılışı:Doğu Karahanlı Devleti Moğol
Karahıtaylar,
Batı Karahanlılar Harzemşahlar tarafından
ortadan kaldırılmıştır.(1212)
GAZNELİLER :(963-1187)

Kuruluşu:Kurucusu Alp Tekin’dir.Merkezi
Gaznedir.İran,Afganistan ve Pencap
bölgelerinde kuruldu.
GAZNELİLERİN BAYRAĞI

Önemli Bilgiler:Gazneli Mahmut,en önemli
hükümdarlarıdır..Bu dönem Gaznelilerin en
parlak dönemleri olmuştur.

Gazneli Mahmut İslamiyeti yaymak için
Hindistan üzerine 17 sefer düzenlemiştir


Bu seferler sayesinde,İslamiyet Hindistan’a
ilk kez yayılmıştır.
Gazneli Mahmuttan sonra başa oğlu Sultan
Mesut geçti.Selçuklu Devleti ile mücadele
ederek ilerleyişlerini durdurma çalışmıştır.


Yıkılışı:Bu amaçla Selçuklularla 1040 Yılında
yapılan DANDANAKAN savaşını kaybeden
Gazneliler hızla çöküş sürecine girdiler.
Gazneliler Afgan yerlileri Gurlular tarafından
yıkılmıştır.
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ: (10401157)


Kuruluşu:Büyük Selçuklu Devleti’ni Selçuk
Bey kurmuştur.
Selçuk Bey Bağlı olduğu Kınık boyunu
toparlayarak Seyhun Irmağı kenarındaki
Cend şehrine gelmiş ,burada İslamiyetle
tanışarak,Müslüman olmuştur.
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ BAYRAĞI

Önemli Bilgiler:Selçuk Bey öldükten sonra
devletin başına torunları Tuğrul ve Çağrı
beyler geçtiler.Tuğrul Bey yönetimindeki
ordu,DANDANAKAN Savaşı’nda Gaznelileri
Yendiler ve Gazneliler bu savaştan sonra
yıkılışa geçerken Selçuklu Devleti yükselişe
geçti.Bu savaştan sonra devletin merkezi
REY şehri olmuştur


2-Anadolu’ya ilk akınlar, Çağrı Bey
tarafından 1016 yılında yapılmıştır.bu akınları
durdurmaya çalışan Bizans İmparatoru
büyük bir orduyla harekete geçti.İ
İki ordu arasında yapılan bu Pasinler
savaşını Selçuklular kazanmıştır.

-Pasinler Savaşı’nın önemi:

1-Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu
arasında yapılan ilk savaştır.

2-Bu savaştan sonra Anadolu’ya yapılan
Türk akınları yoğunlaşmıştır.

3-Tuğrul Beyden sonra başa Alpaslan
geçmiştir.(Çağrı Bey’in oğlu)

Alpaslan da daha çok Anadolu’ya sefer yaptı
ve Bundan rahatsız olan Bizans
İmparatorluğu ile MALAZGİRT Savaşı’nı
gerçekleştirdi. (1071)

Malazgirt Savaşı’nın sonuçları:

a-Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.

b-Türkiye Tarihi bu zaferle başladı.


4-Alpaslan ölünce yerine oğlu Melikşah geçti.
Bu dönem Selçukluların en parlak dönemi
olmuştur.İmparatorluğun sınırları doğura
Seyhun Irmağından batıda Akdeniz ve
boğazlara,kuzeyde Kafkaslardan güneyde
Basra Körfezine kadar ulaştı

Yıkılışı:Melikşah öldükten sonra iç isyanlar
ve taht mücadeleleri ile imparatorluk yıprandı
ve parçalandı.

Yerine,Irak,Suriye ve Anadolu Selçuklu
Devletleri kuruldu


İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE
KÜLTÜR VE UYGARLI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ
BİLGİLER
1-Devletin başında sultan bulunurdu.Sultanın
en büyük yardımcısı vezirdi.Devletin önemli
sorunları divan adı verilen mecliste
görüşülürdü.



2-Ordu üç bölümden oluşurdu.Gulam
askerleri (Küçük yaşta saraya alınıp eğitilen
çocuklardan oluşurdu.)
Ikta askerleri (en önemli bölümü oluşturan
toprağa bağlı askerlerdi.)
Hassa ordusu,(tamamı atlı ve
aylıklı,doğrudan sultana bağlı askerlerdi.)

3-Genel olarak resmi dil Farsça,bilim dili ise
Arapçaydı.




4-Sosyal ve ekonomik hayat:
Halkgöçebeler(Hayvancılıkla uğraşırlar),
köylüler(Tarımla uğraşırlar) ve
şehirliler(ticaret ile uğraşırlar) olarak üçe
ayrılırdı .
Ancak bu sınıflar batıda görüldüğü gibi
kesin sınırlarla ayrılmazdı,sınıflar arası
geçiş mümkündü.
Download