8. Sınıf deneme sınavı

advertisement
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
II. DÖNEM 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER
DERSİ
YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI
A.
Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
4.
Lale Devri’nde yapılan yenilikleri yazınız.


1.
Beylikler ve Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için yapılan faaliyetler nelerdir?











Mama Hatun Külliyesi
Yağıbasan Medresesi
Ahlat Müzesi
Konya Alaaddin Camii
Darüşşifa
Sivas Şifaiye Medresesi
Niksar Ulu Camii
Divriği Ulu Camii
Malabadi Köprüsü

5.
Avrupa’ya ilk defa geçici elçilikler açıldı.
İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından ilk Türk matbaası açıldı.
Avrupa’dan Barok ve Rokoko tarzı mimari örnek alındı.
İlk itfaiye örgütü olan Tulumbacılar Ocağı
açıldı.
İlk kumaş fabrikası, çini atölyeleri açıldı.
Osmanlı donanmaları Haçlılar ve Ruslar
tarafından hangi baskınlar sonucu nerelerde yakılmışlardır?
– İnebahtı
– Sinop baskını
2.
Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme
sebepleri nelerdir? Yazınız.







3.
Bizans ve Balkanlarda yaşanan iç karışıklıklar
Bir uç beyliği olması
İskân politikası – hoşgörülü ve adaletli
siyaseti
Gaza ve cihat anlayışı
Güçlü bir orduya sahip olması
Coğrafi konumu, diğer beyliklerle iyi geçinmesi
Yöneticilerinin zeki ve ileri görüşlü olması
– Çeşme Baskını
– Navarin
B.
Aşağıda boş bırakılan alanlara uygun sözcükleri yazarak doldurunuz.
1.
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılan
Kösedağ Savaşı, Yıldırım Bayezid zamanında
yapılan Ankara Savaşı’ndan alınan yenilgiler
Anadolu’da siyasi birliğin bozulmasına sebep
olmuştur.
2.
Orhan Bey döneminde sınırların genişlemesiyle Türk gençlerinden sürekli savaşa hazır bulundurulmak üzere yaya ve müsellem ordusu
hazırlanmıştır.
3.
Haçlılar ile Osmanlı Devleti arasında yapılan
ilk savaş Sırpsındığı iken Haçlılarla yapılan
son savaş II. Kosova Savaşı’dır.
4.
Fatih döneminde Kırım’ın alınmasıyla Karadeniz bir Türk gölü olma özelliğini kazanmıştır.
5.
İstanbul’un fethiyle Osmanlı’nın önemli ticaret
yollarını ele geçirmeleri Avrupa’da Coğrafi
Keşiflerin başlamasına zemin oluşturmuştur.
Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskân politikasını ve amaçlarını yazınız.
Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de fethettiği
yerlere Anadolu’dan Türk halkını getirerek
yerleştirmesidir. Amacı fethedilen yerlerin
devletin sınırları içinde sürekli kalmasını ve
bölgenin Türkleşmesini sağlamaya çalışmaktır.
C.
Aşağıda verilen soruların başına doğru ise
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.
Anadolu’nun Türkleşmesini sağlayan
ilk Türk beylikleri Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.
D
Osmanlı Devleti’nde “Seyahatname”
adlı eseri olan ünlü seyyahımız Nasreddin Hoca’dır.
Y
Nişancı, Osmanlı Devleti’nde eğitim ve
adalet işlerinden sorumlu devlet adamıdır.
Y
Mısır Seferi sonucunda halifelik Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.
D
2.
3.
4.
3.
Hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılması üzerine Anadolu’da kurulan beyliklerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
D.
Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik
Karesioğulları Beyliği’dir. Bu beyliğin
donanması, asker ve komutanları da
Osmanlı’nın hizmetine girmiştir.
Karamanoğulları
Candaroğulları
Çaka Beyliği
Karesioğulları
Cevap: C
4.
5.
“Kösedağ Savaşı sonrası ağır bir yenilgiye uğrayan Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine
girerek 1308’de yıkılmıştır. Anadolu Selçuklu
Devleti’nin yıkılmasından sonra Anadolu’da çok
sayıda Türk beyliği kurulmuştur.”
Orhan Bey döneminde, Osmanlı Beyliği, beylik
düzeninden devlet düzenine geçmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt
olarak gösterilemez?
D
A) Divan teşkilatının kurulması
B) Şehirleri yönetmek için kadılar ve subaşıların görevlendirilmesi
C) İlk düzenli ve devamlı ordunun kurulması
D) Yönetim şeklinin değiştirilmesi
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
Cevap: D
1.
“Osmanlı Devleti’nin kültür ve uygarlığı Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir devamıdır.” diyen
bir tarihçinin bu sözünü aşağıdakilerden
hangisi desteklemez?
A)
B)
C)
D)
2.
Şehzadelerin sancaklara çıkma usulü
İkta – tımar sistemi
Merkeze bağlı ücretli askerlerin olması
“Ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak
malıdır.” anlayışının olması
Cevap: D
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sebeplerinden biri değildir?
A) Türklerin yaşadığı yerde nüfusun aşırı
kalabalıklaşması
B) Anadolu’da güçlü bir devlet olmaması
C) Anadolu’da İslamiyet’in yayılmış olması
D) Anadolu coğrafyasının Türklerin yaşayışına
uygun olması
Cevap: C
5.
–
–
–
Fatih döneminde Kırım’ın alınması
Yavuz Sultan Selim zamanında Baharat
Yolu’nun ele geçirilmesi
Kanuni döneminde Preveze Deniz Savaşı’yla Akdeniz egemenliğinin gelişmesi
Osmanlı Devleti’nde ticaretin gelişmesine yol
açan birçok fetih hareketi yapılmasına rağmen
büyük bir fayda sağlanamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir
sebep olarak gösterilemez?
A) Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi
B) Osmanlı’nın ticareti geri planda bırakması
C) Avrupalıların Ümit Burnu’nu dolaşarak
Hindistan’a ulaşmaları
D) İpek ve Baharat Yollarının öneminin azalması
Cevap: B
Download