öss- ygs soruları - files.eba.gov.tr

advertisement
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
1.
Türk- İslam uygarlığında aşağıdakilerden hangisinin yasaklanması, oymacılık, kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili olmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yazı (hat) sanatı
Duvar çiniciliği
Resim ve heykelcilik
Fiğürlü plastik sanatı
Minyatür sanatı
2.
Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın dünya kültür
tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Batı Türkistan’ın Çin baskısından kurtulması
Karlukların bağımsız devlet olmaları
Türk- Arap mücadelesinin sona ermesi
Kağıt üretiminin Çin’in dışında da yaygınlaşması
Türklerin İslam dinini yakından tanımaları
3.
Memlükler Devleti’nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti’nden daha
kısa sürdüğü halde, Memlüklerde tahta geçen hükümdar sayısı
Osmanlılardan daha çoktur.
Memlüklerde hükümdar değişikliklerinin Osmanlılardan daha
fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması
Her emirin sultan olma hakkına sahip olması
Türkçe bilenlerin imtiyazlı olması
Osmanlı Devleti’nden önce kurulması
Hükümdarlığın, halifenin onayına bağlı olması
4.
Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim
Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu.
Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ordudaki asker sayısının azalmasına
Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine
Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına
Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine
Yönetimde bilim adamlarının söz sahibi olmasına
5.
Ortaçağ’da, Müslüman bilim adamlarının eski Yunan filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler daha sonra Avrupalıların Ortaçağ anlayışından kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur
Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupalılar İslam kaynaklarından yararlanmıştır.
B) Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam dünyasında Avrupa’dan daha
aydın bir düşünce ortamı vardır.
C) Eskiçağ Yunan düşünürleri Ortaçağ’daki Avrupa düşünürlerinden
farklı bir anlayış içindedirler.
D) Ortaçağ’da Müslüman- Hıristiyan çatışması sona ermiştir.
E) İslamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir.
6.
Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır.
Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika, öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
A)
B)
C)
D)
E)
Vergi toplama düzenini
Üretimde artışı
Toprak bütünlüğünün korunmasını
Ülkede asayişi
Yönetimde sürekliliği
7.
İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın “Kanun” adlı eseri
Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevrilerek tıp öğretiminde
kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrulamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
İslam dini, bilimsel gelişmelere açıktır.
Pozitif bilimlerde İslam bilginlerinin de hizmetleri vardır.
Tıp alanında da İslam bilgini yetişmiştir.
Pozitif bilimler İslamiyet’le doğmuştur.
Batı dünyası İslam bilginlerinden yararlanmıştır.
8.
Büyük Selçuklular Dönemi’nde,
I. Selçuklu sultanlarının halife sanını almaması,
II. Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması,
III. Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılmasının amaçlanması
durumlarından hangilerinin Selçuklu sultanlarının medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
9.
Türkler uzun süre direndikten sonra, ancak X. yüzyılda topluca
İslamiyet’e girmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler arasında sayılamaz?
A) Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde
getirmesi
B) Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması
C) İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesi
D) Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği
E) Bağımsızlığı kaybetme korkusu
10.
Çin'den başlayıp Orta Asya'yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz'de
sona eren İpek Yolu'nun Orta Asya' da kurulan Türk devletlerinin
bir süre denetiminde olması bu devletleri,
I. ekonomik açıdan gelişme,
II. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma,
III. tarıma ticaretten fazla önem verme
durumlarından hangileri yönünde etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11.
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahanlılarda; hükümdarlık halife tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife
adına hutbe okutulup para bastırılmıştır. Böyle olmakla birlikte
İslamiyet öncesi yönetim gelenekleri de büyük ölçüde devam
ettirilmiştir.
Buna göre, Karahanlılar,
I. İslamiyet’i kendi kültürleriyle kaynaştıran bir siyasi yapı
oluşturmuşlardır.
II. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmışlardır.
III. Arap kültürünü bütünüyle benimsemişlerdir.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Download