2014-2015 eğitim öğretim yılı 7.sınıf sosyal bilgiler

advertisement
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ
1- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için
yapılması gerekenlerden biri değildir ?
A) Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak
B) Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden
dinlemek.
C) Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
D) Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar
etmek.
2- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kitle
iletişime yaptığı katkılardan biri değildir ?
A) Tercüman Gazetesi
B) Anadolu Ajansı
C) İrade-i Milliye Gazetesi
D) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
3-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun
dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Sanayi kuruluşlarının dağılışı
B) Yeryüzü şekilleri
C) İş imkanları
D) Ormanların dağılışı
4- Bir yerleşim yerinde nüfusun az olması: yer şekilleri,
iklim ve ulaşım koşullarının gelişmemiş olmasıyla
açıklanabilir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin
nüfusunun daha az olması beklenir?
A) İzmir
B) Balıkesir
C) Kars
D) Samsun
5- Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda
şehirlerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri
değildir?
A) Okuryazar oranının artması
B) İşsiz sayısının artması
C) Gece kondu sayısının artması
D) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
6- Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre
içerisinde insan sayısında meydana gelen artıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki
nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi
değildir?
A) Bir ülkenin dışarıdan göç alması
B) Doğumların artması
C) Köyden kente yapılan göçler
D) Sınır değişiklikleri
7-Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal güvenlik
kurumu değildir ?
A) Emekli Sandığı
B) Türk Silahlı Kuvvetleri
C) Bağ – Kur
D) Sosyal Sigortalar Kurumu
8 Zonguldak’ta ………........ sayesinde nüfus
yoğundur.
 Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus
seyrektir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri
getirilebilir
A) Yağış miktarı-Yükselti
B) Turizm-Tarım
C) Yeraltı kaynakları-Kuraklık D) Bitki örtüsü-Ulaşım
9-Nüfus sayımları sonucunda nüfusumuzla ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
A) Nüfusun miktarına
B) Nüfusun eğitim durumuna
C) Nüfusun meslek durumuna
D) Nüfusun kültür durumuna
10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçukluları
döneminde ticaretin gelişmesine yönelik olarak
yapılmıştır?
A) Kervansaraylar
B) Medreseler
C) Darüşşifa
D) İmaretler
11-Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından
sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden
birisi değildir?
A) Danişmentliler B) Artuklular
C) Memlüklüler
D) Mengücekliler
12-Aşağıda haçlı seferlerinin sonuçları ile ilgili
olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Akdeniz limanları önem kazandı → Ekonomik
B) Barut ve matbaa Avrupa’ya götürüldü → Teknik
C) Kilise ve din adamlarına güven azaldı → Dini
D) Skolastik düşünce zayıfladı → Siyasi
13 Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren
savaştır
 Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflamasına ve
Moğol himayesine girmesine neden olan savaştır.
Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir
A) Malazgirt - Miryokefalon
B) Pasinler - Yassıçemen
C) Miryokefalon -Kösedağ
D) Malazgirt - Kösedağ
14- Anadolu’da ilk medreseyi Danişmentliler Tokat’ın
Niksar ilçesinde kurmuştur.
Buna göre Danişmentliler hangi alanda gelişme
göstermiştir?
A) Sanat
B) Ticaret
C) Eğitim
D) Askeri
15- Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040)
Malazgirt zaferine kadar (1071) geçen zaman içerisinde
Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın
direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.
Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin
aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı
söylenebilir?
A) Atabeyliklerin kurulmasına
B) İslam birliğinin sağlanmasına
C) Moğol akınlarının önlenmesine
D) Anadolu’nun fethine
16- Çaka Beyliği & Karesioğulları
Candaroğulları & Aydınoğulları
Yukarıda verilen beyliklerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) Denizcilik faaliyetleri ile uğraşmış olmaları.
B ) Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra
kurulmaları.
C) Sanat alanında pek çok eserler vermiş olmaları
D) Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı devletine
bağlanmaları
17- Osmanlı Devleti Ankara Savaşı sonrasında girdiği
Fetret Devri nedeniyle yıkılmanın eşiğine gelmiş ve
devlette taht kavgaları yaşanmış, devlet yıllarca
padişahsız kalmıştır.
Osmanlı Devleti’ni düştüğü bu kötü durumdan
kurtaran ve Fetret Dönemini bitiren padişah
aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.Bayezıt
B) I.Mehmet
C) II.Murat
D) I.Murat
18- Aşağıda verilen padişah-olay eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) Fatih – Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi
B) II. Beyazıt
– Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi
C) Yavuz Sultan Selim– Halifeliğin Osmanlılara geçmesi
D) Kanuni Sultan Süleyman– Preveze Deniz Savaşı
19- Anadolu Selçuklu Devletinde uygulanan ikta
sisteminin temel amacı nedir?
A) Üretimin devamlılığını sağlamak
B) Ülkeyi komutanlar arasında paylaştırmak
C) Padişahın otoritesini sağlamlaştırmak
D) Ülkeyi kolay yönetmek.
21- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
kısa sürede büyüyüp güçlenmesinin nedenlerinden
biri olamaz?
A) Hoşgörülü ve adaletli yönetim anlayışı
B) Kurulduğu bölgede siyasi birliğin olması
C) Balkanlarda siyasi birliğin olmaması
D) Cihat ve gaza anlayışı
22- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için
yapılan hazırlıklardan birisi değildir?
A) Avrupa devletlerinden yardım istenmesi
B) Tekerlekli yüksek kulelerin yapılması
C ) Rumeli Hisarı’nın yapılması
D ) Surları yıkacak büyük topların döktürülmesi
23- Osmanlı Devleti'nde, Divan-ı Hümayun'un üyesi
olan Defterdar devlet adına para toplama, bu parayı
devlet adına harcama gibi işleri yürütüyordu.
Defterdar'ın günümüzde, Bakanlar
Kurulu'ndaki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Millî Eğitim Bakanı B) Maliye Bakanı
C) İçişleri Bakanı
D) Dışişleri Bakanı
24- Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda
yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada
yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar
Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara
gerekli malzemeler veriliyordu
Bu uygulamanın temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak
B) Ülke sınırlarını genişletmek
C) Ticari faaliyetleri geliştirmek
D) Haçlılara karşı güç oluşturmak
25- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlar’da fethedilen
yerlere Anadolu’dan getirilen Türk aileleri
yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların
Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasın nedeni
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Balkanlar’daki kültüre geçmek istemeleri
B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemeleri
C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışmaları
D) Göçebe Türkleri otorite altına almak istemeleri
20- Anadolu Selçuklu Devletinin ekonomik açıdan en
güçlü dönemi I.Alaaddin Keykubat dönemidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olabilir?
A) Tersanelerin kurulması
B) Altın para bastırılması
C) Alanya’nın fethedilmesi
D) Yassıçemen Savaşının yapılması
Zeki DOĞAN- Sosyal Bilgiler Öğretmeni
www.zekidogan.net
CEVAP ANAHTARI
1-D 2-A 3-D 4-C 5-A 6-C 7-B 8-C 9-D 10-A 11C 12-D 13-C 14-C 15-D 16-A 17-B 18-B 19-A
20-B 21-B 22-A 23-B 24-C 25-B
Download