POLS 238 Dersin Adı

advertisement
Ders Profili-Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin Kodu : POLS 238
Dersin Adı: Uluslararası Siyasi Ekonomi
Zorunlu / Seçmeli : Seçmeli
Ön Koşul: -
Katalog Tanımı: 19. asırdan itibaren
uluslararası siyasi ekonominin evrimi; iki
kutuplu sistemin sona erişi ve
küreselleşmenin etkisi. NAFTA, ASEAN,
EU gibi bölgesel ekonomik bütünleşmeler ve
uluslararası ekonominin dünya siyasetini
etkileme biçimi.
Ders Kitabı / Gerekli Kaynaklar : Okuma
listesi öğretim elemanı tarafından verilecektir.
Kredi / AKTS Sayısı : ( 3+0+0) 3 / 6 AKTS
Detaylı Tanım: Bu dersin amacı güncel dünya siyasetini ekonomi bağlamına
yerleştirmektir. Dersin ana odak noktası dünyada neo-liberalizmin, küresel kapitalist
piyasaların ve AB, NAFTA veya ASEAN gibi uluslararası ekonomik işbirliklerinin yükseliş
sürecinin ve bunun siyasi etkilerinin anlaşılması üzerine olacaktır. Ders, IIE (İthal ikameci
endüstriler) ekonomilerinin başarısızlıkları, petrol krizleri, ihracata dayalı ekonomiye geçiş,
kalkınma ve demokratikleşme gibi konuları temel alarak dünyanın yakın siyasi-ekonomik
tarihini tarayacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde devletin değişen rolü, devlet-iş dünyası
ilişkileri ve küresel ekonomi bağlamında demokratikleşme konularına özel olarak
değinilecektir.
.
İçerik Tasarımı : Ders Çıktıları :
Bilgisayar Kullanımı: Gerekli
Öğrenciler dersin sonunda:
 dünyadaki çağdaş siyasal sistemleri ekonomi bağlamında anlayacaklar.
 devlet-toplum ilişkilerinin dönüşümünde küresel kapitalist piyasaların rolünü
anlayacaklar.
 ekonomik kalkınma ve demokratikleşme arasındaki ilişkiyi analiz edebilecekler.
 farklı ekonomik politikaların gerekliliklerini ve siyasi etkilerini değerlendirebilecekler.
 ders içeriğini kullanarak dünyada seçilen ülkelerin siyasal-ekonomilerini analiz
edebilecek ve bunları sınıfta sunabilecekler.
Ders İşleme Yöntemleri: Ders anlatımı, Sınıf içi tartışma, sunumlar, slaytlar
Değerlendirme Yöntemleri:
Derse katılım
Kısa sınavlar
Ara sınav
Final sınavı
10%
20%
30%
40%
Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı
Program Çıktıları
*Katkı Düzeyi
1
IR1
Uluslararası
İlişkiler
disiplininin
temel
kavram
ve
2
3
4
5
kuramlarını anlama; bunları tarihsel ve güncel olaylara
uygulayabilme
IR2
Uluslararası siyasi kurumların ve yapıların tarihsel gelişim
sürecini anlama
IR3
Dünyadaki siyasi konjonktürü takip edebilme
x
IR4
Uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütlerin yapı ve
işlevlerini kavrama
x
IR5
Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve
bunların etkilerini analiz edebilme
IR6
Uluslararası hukuksal çerçeveyi anlama
IR7
Ekonomik oluşumların nedenlerini ve sonuçlarını ve
bunların uluslararası ilişkilere etkilerini kavrama ve
sorgulama
PS1
Siyaset Bilimi disiplininin temel kavram ve kuramlarını
anlama ve bunları tarihsel ve güncel olaylara uygulayabilme
PS2
Siyasi kurumların
işlevlerini anlama
PS3
Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve
bunların etkilerini analiz edebilme
PS4
Siyasi değişimin mekanizmalarını (oy verme, lobicilik,
siyasi hareketler, yasal reformlar, devrim) anlama
PS5
Siyasi ve toplumsal hayatı şekillendiren ırk, cinsiyet, sınıf,
çevre, güvenlik, din, kimlik gibi temel konularda bilgi sahibi
olma
PS6
Siyasi olay ve olguların farklı düşünce okulları tarafından
farklı açıklanabileceğini kabullenme
PS7
Ekonomik oluşumların nedenlerini ve sonuçlarını ve
bunların siyasete etkilerini kavrama ve sorgulama
8
Yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünme
9
Girişimci ve insiyatif sahibi olma
10
Özgüven sahibi olma
11
Sistematik karşılaştırma, benzerlik ve farklılıkları doğru
ayırt edebilme yeteneğine sahip olma
12
Açık görüşlü olma ve farklı kültürlerden ve gruplardan
insanlarla çalışmaya hazır olma
13
Sosyal sorumluluklar ile siyasal hak ve özgürlüklerinin
bilincinde ve takipcisi olma
14
İş etiğinin gereklerini benimseme ve bu gereklere uygun
davranma
15
Topluluk karşısında konuşabilme ve sunum yapabilme
tarihsel
süreçlerini,
x
yapılarını
x
ve
x
x
x
x
16
İngilizce okuma, yazma ve anlama
17
Gözlemleme, inceleme ve raporlama yetilerine sahip olma
18
Bilimsel araştırma
uygulayabilme
19
İstatiksel verileri anlama ve yorumlama
20
Takım çalışmasına yatkın olma
21
Bilgisayar ve Teknoloji okur yazarlığına sahip olma
ilke
ve
tekniklerini
x
başarıyla
*1 En az, 2 Az, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En yüksek
Öğrenci İş Yükü / :AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu:
Ders Öncesi Okuma
70 (Saat)
Dersler ve Tartışma
40 (Saat)
Sunumlar
35 (Saat)
Sınavlar
5 (Saat)
TOPLAM
150 (Saat) (25x6) 6AKTS
Hazırlayan: Mehmet Sinan Birdal
Gözden Geçirilen Tarih: 26.06.2013
Download